Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Медиация - Англия и Уелс


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom England and Wales

Mediation


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Ако търсите принудително изпълнение в Англия и Уелс на съдържанието на трансгранично споразумение на ЕС, постигнато в резултат на медиация, на което не е била придадена изпълнителна сила преди това в друга държава — членка на ЕС, следва да подадете молба в този смисъл в съответствие със следните процедури:

• Ако участвате в текущо производство пред съд в Англия и Уелс, което се отнася до въпросите, предмет на медиацията, следва да подадете молбата до този съд.

• Ако не участвате в текущо производство пред съд в Англия и Уелс и предмет на медиацията са гражданскоправни и търговскоправни въпроси (с изключение на семейноправни въпроси), следва да подадете молба за придаване на изпълнителна сила на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, или до Висшия съд (High Court), или до някое друго от съдилищата, изброени по-долу, занимаващи се с „гражданскоправни“ въпроси, които биха били компетентни по сходни производства, ако такива са били започнати вместо медиацията. Можете да се обърнете с молба например към съда по местопребиваване на една или няколко от страните или, ако въпросите, предмет на медиация, засягат поземлен имот — към районния съд в чиято териториална компетентност попада поземленият имот.

• Ако не участвате в текущо производство пред съд в Англия и Уелс и предмет на медиацията са семейноправни въпроси, следва да подадете молбата до съда, който се занимава със „семейноправни“ въпроси и който би били компетентен по сходни производства, ако такива са били започнати вместо медиацията. Тъй като въпросът за съдебната компетентност по семейноправни въпроси зависи изключително от спора/съдържанието на споразумението, заинтересованите страни следва да насочат запитванията си до съда по местопребиваване на една или няколко от страните. Иначе заинтересованите страни могат да потърсят правен съвет относно подходящия съд от адвокат по семейно право в Англия и Уелс.

Ако търсите принудително изпълнение в Англия и Уелс на съдържанието на трансгранично споразумение на ЕС, постигнато в резултат на медиация, на което не е била придадена изпълнителна сила преди това в друга държава — членка на ЕС, следва да подадете молба в този смисъл в съответствие със следните процедури:

по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (с изключение на семейноправни въпроси) — Регламент (ЕО) № 1215/2012 на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, а молбата се подава само до Висшия съд (High Court of Justice);

по семейноправни въпроси:

i. гореспоменатият Регламент (EО) № 1215/2012 на Съвета от 12 декември 2012 г.; и/или

ii. Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Актуален списък на компетентните съдилища може да бъде намерен на следния адрес: Търсачка за съдилища и трибунали


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/04/2016