Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace - Anglie a Wales


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom England and Wales

Mediation


Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Chcete-li v Anglii a Walesu vykonat obsah přeshraniční EU dohody vyplývající z mediace, která nebyla předtím prohlášena vykonatelnou v jiném členském státě EU, podává se žádost takto:

Jste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu, které se týká předmětu mediace, podává se žádost tomuto soudu;

Nejste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu a mediace se týká občanské a obchodní věci (avšak vyjma rodinných věcí), podává se žádost o učinění obsahu písemné dohody vyplývající z mediace vykonatelným buď k High Court, nebo k soudu uvedenému níže, u kterého je označeno, že projednává „občanské“ věci, který by byl příslušný, pokud by bylo zahájeno jiné související řízení (a nikoliv mediace). Například žádost můžete podat k soudu, který je místně příslušný podle bydliště jedné ze stran, nebo týká-li se mediace pozemků, u soudu, v jehož obvodu se pozemek nachází;

Nejste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu a mediace se týká rodinné věci, podává se žádost o učinění obsahu písemné dohody vyplývající z mediace vykonatelným soudu uvedenému níže, u kterého je označeno, že projednává „rodinné “ věci, který by byl příslušný, pokud by bylo zahájeno jiné související řízení (a nikoliv mediace). Vzhledem k tomu, že otázka soudní příslušnosti v rodinných věcech je velmi specifická pro spory/obsah dohody, zúčastněné strany by se měly obrátit s dotazy na obecný soud, v jehož obvodu má jedna ze stran bydliště. Alternativně mohou strany žádat o právní poradenství týkající se příslušného soudu právníka z Anglie a Walesu, který se specializuje na rodinné právo;

V případě, že chcete v Anglii a Walesu vykonat obsah přeshraniční EU dohody vyplývající z mediace, která byla prohlášena vykonatelnou v jiném členském státě EU, podává se žádost takto:

Pokud jde o občanské a obchodní (nikoliv rodinné) věci, podle nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), podává se žádost pouze k High Court of Justice;

Pokud jde o rodinné věci:

i. Podle výše uvedeného nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012; a/nebo

ii. Podle nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti;

Aktualizovaný seznam příslušných soudů je k dispozici na tomto odkazu: Court and Tribunal Finder


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/04/2016