Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sovittelu - Englanti ja Wales


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom England and Wales

Mediation


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Jos sovittelulla aikaansaatua rajatylittävää sopimusta ei ole aikaisemmin julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi missään muussa EU:n jäsenvaltiossa, sen täytäntöönpanoa Englannissa ja Walesissa haetaan seuraavasti:

• Jos hakija on jo asianosaisena Englannissa tai Walesissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa, soviteltavaan asiaan liittyvässä menettelyssä, hakemus jätetään kyseiseen tuomioistuimeen.

• Jos hakija ei ole asianosaisena Englannissa tai Walesissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä, ja sovittelu koskee siviili- tai kauppaoikeudellista (muttei perheoikeudellista) asiaa, sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan joko High Court -tuomioistuimelta tai sellaiselta jäljempänä luetellulta siviilioikeudellisia asioita käsittelevältä tuomioistuimelta, joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian, jos se käsiteltäisiin oikeudenkäyntimenettelyssä (sovittelun sijasta). Hakemuksen voi esimerkiksi jättää sen tuomiopiirin tuomioistuimeen, jonka alueella yhdellä tai useammalla asianosaisella on kotipaikka, tai silloin kun soviteltava asia koskee maaomaisuutta, sen tuomiopiirin tuomioistuimeen, jossa maaomaisuus sijaitsee.

• Jos sovittelu koskee perheoikeudellista asiaa ja jos hakija ei ole asianosaisena siihen liittyvässä, Englannissa tai Walesissa sijaitsevassa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä, hakemus jätetään perheoikeudellisia asioita käsittelevään tuomioistuimeen, joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian, jos se käsiteltäisiin oikeudenkäyntimenettelyssä (sovittelun sijasta). Koska tuomioistuimen toimivalta perheoikeudellisissa asioissa määräytyy kiistan kohteen tai sopimuksen sisällön perusteella, asianosaisten on käännyttävä sellaisen tuomiopiirin tuomioistuimen puoleen, jossa yhdellä tai useammalla asianosaisella on kotipaikka. Vaihtoehtoisesti asianosaiset voivat hakea lainopillista apua oikeuspaikan valintaan omalta asianajajaltaan Englannissa tai Walesissa.

Jos tavoitteena on panna Englannissa ja Walesissa täytäntöön sovittelulla aikaansaatu rajatylittävä sopimus, joka on aikaisemmin julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi joissain muussa EU:n jäsenvaltiossa, sen täytäntöönpanoa haetaan seuraavissa säädöksissä vahvistettuja menettelyjä noudattaen:

Siviili- ja kauppaoikeudellisissa (muttei perheoikeudellisissa) asioissa hakemus voidaan jättää ainoastaan High Courtiin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annetun asetuksen (EU) N:o 1215/2012 mukaisesti.

Perheoikeudellisissa asioissa:

i. noudatetaan edellä mainittua 12 päivänä joulukuuta 2012 annettua asetusta (EU) N:o 1215/2012 ja/tai

ii. noudatetaan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 27 päivänä marraskuuta 2003 annettua asetusta (EY) N:o 2201/2003.

Päivitetty luettelo toimivaltaisista tuomioistuimista: Court and Tribunal Finder


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/04/2016