Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Starpniecība - Anglija un Velsa


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom England and Wales

Mediation


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Ja vēlaties ES pārrobežu mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Anglijā vai Velsā, bet cita ES dalībvalsts šo līgumu nav iepriekš atzinusi par izpildāmu, Jums jāiesniedz attiecīgs pieteikums saskaņā ar noteiktajām procedūrām:

• Ja esat iesaistīts tiesvedībā, kuru tobrīd izskata Anglijas vai Velsas tiesā, un ja minētā tiesvedība attiecas uz jautājumu, kurā piemērota mediācija, Jums jāiesniedz pieteikums šajā tiesā;

• Ja neesat iesaistīts tiesvedībā, kuru tobrīd izskata Anglijas vai Velsas tiesā, un ja mediācija attiecas uz civillietu un komerclietu (izņemot ģimenes lietas), Jums jāiesniedz pieteikums par mediācijas izlīguma satura atzīšanu par izpildāmu vai nu Augstajai tiesai (High Court) vai jebkurai no citām tiesām, kuras minētas turpmāk tekstā un izskata civillietas, un kurām būtu jurisdikcija saistītā tiesvedībā, ja tāda (nevis mediācija) būtu tikusi uzsākta. Piemēram, jūs varētu griezties tā apgabala vietējā tiesā, kurā dzīvo kāda no pusēm, vai arī gadījumā, ja mediācija attiecas uz zemi – tā rajona tiesā, kurā atrodas attiecīgais zemes gabals;

• Ja neesat iesaistīts tiesvedībā, kuru tobrīd izskata Anglijas vai Velsas tiesā, un mediācija attiecas uz ģimenes lietu, Jums jāiesniedz pieteikums tiesā, kura izskata ģimenes lietas un kurai būtu jurisdikcija saistītā tiesvedībā, ja tāda (nevis mediācija) būtu tikusi uzsākta. Tā kā jautājums par tiesu jurisdikciju ģimenes lietās ir ļoti specifisks attiecībā uz strīdiem/izlīguma saturu, ieinteresētajām pusēm būtu jāiesniedz informācijas pieprasījumi tiesai tajā apgabalā, kurā dzīvo kāda no pusēm. Ieinteresētās puses var arī saņemt juridisku palīdzību par attiecīgo tiesu no ģimenes jurista Anglijā vai Velsā.

Ja vēlaties ES pārrobežu mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Anglijā vai Velsā, un cita ES dalībvalsts šo līgumu iepriekš atzinusi par izpildāmu, Jums jāiesniedz attiecīgs pieteikums saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas:

Attiecībā uz civillietām un komerclietām (izņemot ģimenes lietas) – Padomes 2012. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta versija), turklāt pieteikumu var iesniegt tikai Augstajā tiesā (High Court of Justice);

Attiecībā uz ģimenes lietām:

i) iepriekš minētajā Padomes 2012. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1215/2012; un/vai

ii) Padomes 2003. gada 27. novembra Regulā (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību;

Atjaunināts kompetento tiesu saraksts atrodams šādā tīmekļa vietnē: Tiesu un tribunālu meklētājs


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 12/04/2016