Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja - Anglia i Walia


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom England and Wales

Mediation


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W celu wykonania w Anglii i Walii treści ugody o charakterze transgranicznym zawartej na terytorium UE, której nie została uprzednio nadana klauzula wykonalności w innym państwie członkowskim UE, należy złożyć wniosek zgodnie z określonymi poniżej procedurami.

• Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii lub Walii, wniosek należy złożyć do tego sądu.

• Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, nie toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii i Walii, a mediacja dotyczy sprawy cywilnej i handlowej (z wyłączeniem spraw rodzinnych), wniosek o nadanie klauzuli wykonalności treści ugody zawartej w drodze mediacji należy złożyć albo do Wysokiego Trybunału (High Court), albo do każdego innego sądu wymienionego poniżej, wskazanego jako sąd właściwy do spraw „cywilnych”, który miałby jurysdykcję w postępowaniu, gdyby postępowanie to (a nie mediacja) zostało wszczęte. Można np. złożyć wniosek do lokalnego sądu, w którego okręgu jedna lub więcej stron ma miejsce stałego pobytu lub, w przypadku gdy sprawa dotyczy nieruchomości, do sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, nie toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii i Walii, a mediacja dotyczy sprawy rodzinnej, wniosek należy złożyć do sądu wskazanego jako właściwy do spraw „rodzinnych”, który miałby jurysdykcję w postępowaniu, gdyby postępowanie to (a nie mediacja) zostało wszczęte. Ze względu na to, że charakter sporu lub treść ugody warunkują w znaczący sposób jurysdykcję w sprawach rodzinnych, zainteresowane strony powinny zwrócić się bezpośrednio do lokalnego sądu, w którego okręgu jedna lub więcej stron ma miejsce stałego pobytu. Innym rozwiązaniem może być zwrócenie się o poradę prawną co do właściwości sądu do prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych w Anglii i Walii.

W celu wykonania w Anglii i Walii treści ugody o charakterze transgranicznym zawartej na terytorium UE, której została uprzednio nadana klauzula wykonalności w innym państwie członkowskim UE, należy złożyć wniosek zgodnie z procedurami określonymi w następujących przepisach:

w odniesieniu do spraw cywilnych i handlowych (z wyłączeniem spraw rodzinnych), w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona), wniosek można złożyć wyłącznie do Wysokiego Trybunału (High Court of Justice);

w odniesieniu do spraw rodzinnych:

i. we wspomnianym wyżej rozporządzeniu Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. lub

ii. w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Zaktualizowany wykaz właściwych sądów można znaleźć pod następującym adresem: Wyszukiwanie sądów i trybunałów


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2016