Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Медиация - Австрия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Медиация


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Информацията, която следва, се предоставя в съответствие с член 6, параграф 3 от Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

От една страна, за да се получи изпълнително основание за писмено споразумение, постигнато в процедура по медиация, страните по тази процедура могат да се обърнат към нотариус (Notar), пред който е възможно или непосредствено да сключат споразумението, или да придадат на вече сключено писмено споразумение сила на публичен акт, като нотариусът формално удостовери споразумението в съответствие с член 54 от Кодекса на нотариалната дейност (Notariatsordnung). От друга страна, страните могат да сключат спогодба пред всеки районен съд (Bezirksgericht) относно съдържанието на писмено споразумение по гражданскоправен въпрос, постигнато в процедура по медиация.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/01/2018