Vahendus - Belgia


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vahendusmenetluse kokkuleppe täidetavaks tunnistamise õigus on vajaduse korral rahukohtunikul, politseikohtu kohtunikul, esimese astme kohtul, kaubanduskohtul, töökohtul, apellatsioonikohtul, kõrgemal töökohtul ja hagi tagamise puhul kohtu esimehel.

Lisaks kohtule võib vahendusmenetluse kokkulepet täidetavaks tunnistada ka notar vastavalt 16. märtsi 1803. aasta notariaadiseaduse artikli 19 lõikele 1.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/07/2017