Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia - Nemecko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Mediácia


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Zodpovednosť za prijímanie návrhov na vyhlásenie vykonateľnosti závisí od povahy dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Vykonateľnosť dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sa riadi všeobecnými pravidlami.

Znamená to, že dohody, ktoré sú výsledkom mediácie, sa môžu v Nemecku vykonať iba ako súdny alebo súdom schválený zmier [gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, § 794 ods. 1 bod 1 občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „ZPO“); § 86 ods. 1 bod 2 a § 156 ods. 2 uvedeného zákona o postupoch v rodinných veciach a nesporových veciach (FamFG); § 86 ods. 1 bod 3 a § 36 FamFG] na základe vykonateľných notárskych dokladov (vollstreckbare notarielle Urkunden, § 794 ods. 1 bod 5 a § 797 ZPO; § 86 ods. 1 bod 3 FamFG, § 794 ods. 1 bod 5 ZPO) alebo vykonateľných dokladov z Úradu starostlivosti o mládež týkajúcich sa vyživovacej povinnosti (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, § 59 ods. 1 prvá veta body 3 a 4 a § 60 zväzku VIII zákonníka sociálneho zabezpečenia (SGB)] alebo na základe zmierov vypracovaných právnikmi a vyhlásených za vykonateľné (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, § 794 ods. 1 bod 4b, § 796a a 796b ZPO) alebo na základe vykonateľných zmierov dosiahnutých pred uznanými subjektmi riešenia sporov (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, § 794 ods.1 bod 1 a § 797a ZPO). Právomoc patrí súdom alebo notárom príslušným podľa všeobecných pravidiel, alebo miestnemu súdu v mieste, v ktorom sídlia subjekty riešenia sporov.

Ak dohoda, ktorá vznikla mediáciou, nemá náležitú formu a v dôsledku toho nie je v súčasnej podobe vykonateľná, musí sa jej obsah predložiť súdu príslušnému podľa všeobecných pravidiel, ktorý potom môže nariadiť jej vykonateľnosť.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 22/06/2020