Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation - Estland


Direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil‑ og handelsretlige område er blevet gennemført i estisk ret ved Link åbner i nyt vindueforligsloven.


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Estland

Mægling


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

En anmodning om, at en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibel, indgives til den regionsret, inden for hvis stedlige kompetence mæglingen fandt sted. Kontaktoplysningerne for regionsretterne findes på domstolenes Link åbner i nyt vinduewebsted. Enhver ansøgning er betinget af, at der betales et gebyr på 50 EUR.

En aftale, der er indgået efter en forligsprocedure under ledelse af en edsvoren advokat eller en notar (artikel 2, stk. 2 og 3, i Link åbner i nyt vindueforligsloven), kan også bekræftes af en notar. Kontaktoplysninger om notarer kan findes ved hjælp af portalens søgefunktion "Find en notar". Denne procedure giver anledning til betaling af et notargebyr på 51,13 EUR.

Artikel 14 i forligsloven indeholder bestemmelser om aftalers eksigibilitet. Artikel 6271 og 6272 i den Link åbner i nyt vinduecivile retsplejelov regulerer proceduren for rettens afgørelse om, at en aftale er eksigibel. En notar bekræfter en aftale i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i loven om notarer, og pålægger debitor at acceptere omgående fuldbyrdelse heraf.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/01/2021