Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendus - Eesti

Vahendusmenetluse direktiiv 2008/52/EÜ on Eesti õigusesse üle võetud  Lingil klikates avaneb uus akenlepitusseadusega.

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Eesti

Vahendusmenetlus


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe sisu täidetavaks tunnistamise taotlus esitatakse sellele maakohtule, kelle tööpiirkonnas vahendusmenetlus aset leidis. Teatavatel juhtudel võivad notarid kinnitada vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kokkuleppe, mille tulemusel see muutub täidetavaks. Notarite kontaktandmed on leitavad portaali "Leia notar" funktsionaalsuse kaudu.

Kui pooled vaidlevad lastega seonduvate asjaolude üle võivad nad pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes tingimusel, et vajadus teenuse järgi on olemas, suunab nad perelepitusteenusele, mille finantseerib kohalik omavalitsus. Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Lepitusseaduse kohaselt ei ole lepitus tasuta teenus. Seaduse kohaselt määratakse lepitustasu kindlaks vahendaja ja asjaomaste poolte omavahelisel kokkuleppel. Lepitajate Ühingu veebilehel toodud andmete kohaselt on perelepituse seansi hind 70 eurot. Vahenduse kulud jagatakse poolte vahel võrdselt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 03/09/2019