Медиация - Естония


Директива 2008/52/ЕО относно медиацията е транспонирана в естонското право чрез Връзката отваря нов прозорецЗакона за помирението.


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Искането за предоставяне на изпълнителна сила на съдържанието на писмено споразумение, постигнато в резултат на медиация, се подава пред окръжния съд (maakohus), в рамките на чиято териториална компетентност е била извършена медиацията. В определени случаи нотариусите също са компетентни да заверяват споразумения, постигнати в резултат на медиация, с което им придават изпълнителна сила. Можете да намерите данните за контакт на нотариусите чрез функцията „Намиране на нотариус“ на този портал.

Ако страните не могат да постигнат съгласие по въпроси, свързани с децата, те могат да се обърнат към местните органи, които ги насочват към орган за семейна медиация, финансиран от тях, ако прибягването до такава услуга е необходимо. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Съгласно Закона за помирението процедурата не е безплатна. Заплащането се договаря между медиатора и участващите страни. Според данните, предоставени от уебсайта на сдружението на медиаторите, през 2013 г. цената за един сеанс семейна медиация е била 60 евро. Разходите за медиация се разделят поравно между страните.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/05/2019