Mediacja - Estonia


Dyrektywa w sprawie mediacji 2008/52/WE została wprowadzona do porządku krajowego Link otworzy się w nowym oknieustawą o polubownym rozstrzyganiu sporów.


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w postępowaniu mediacyjnym należy wnieść do sądu rejonowego w okręgu, w którym przeprowadzono mediację. W niektórych przypadkach ugodę zawartą w drodze mediacji może zatwierdzić notariusz; w następstwie dokonania przez niego tej czynności ugoda podlega wykonaniu. Aby znaleźć dane kontaktowe notariuszy, należy kliknąć na link „ Znajdź notariusza”.

Jeżeli spór dotyczy dzieci, strony mogą się zwrócić do lokalnych organów, które skierują je do służb zajmujących się mediacją w sprawach rodzinnych finansowanych przez te organy, o ile zachodzi potrzeba skorzystania z ich usług. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Na podstawie ustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów mediacja nie jest bezpłatna. Strony i mediator uzgadniają między sobą wysokość opłaty za jej przeprowadzenie. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Stowarzyszenia Mediatorów w 2013 r. sesja mediacji rodzinnej kosztowała 60 EUR. Strony ponoszą koszty mediacji po połowie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/05/2019