Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia - Estónsko


Smernica o mediácii 2008/52/ES sa transponovala do estónskeho práva prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o zmierovacom konaní.


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Mediácia


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Žiadosť o dosiahnutie vykonateľnosti obsahu písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sa musí predložiť krajskému súdu (maakohus), v ktorého jurisdikcii prebiehala mediácia. Kontaktné údaje krajských súdov sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle súdov. Za každú žiadosť sa uhrádza poplatok vo výške 50 EUR.

Dohodu uzavretú v rámci zmierovacieho konania, ktoré viedol prísažný advokát alebo notár (§ 2 ods. 2 a 3 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o zmierovacom konaní), môže potvrdiť aj notár. Kontaktné údaje notárov nájdete kliknutím na odkaz „Ako nájsť notára“. Uhrádza sa notársky poplatok vo výške 51,13 EUR.

Vykonateľnosť dohôd sa riadi § 14 zákona o zmierovacom konaní. Postup stanovenia vykonateľnosti dohôd súdom je upravený v § 6271 a § 6272 Odkaz sa zobrazí v novom okneObčianskeho súdneho poriadku. Notár potvrdí dohodu v súlade s postupom stanoveným v zákone o notároch a uloží dlžníkovi povinnosť súhlasiť s okamžitým núteným výkonom.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/01/2021