Starpniecība - Grieķija


Valstu tiesībāsPDF(312 Kb)el


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Iestāde, kas ir kompetenta pieņemt lūgumus saskaņā ar direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu, ir sekretariāts pirmās instances tiesā vienas personas sastāvā tajā apgabalā, kurā notikusi mediācija.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 02/11/2020