Vahendus - Inglismaa ja Wales

Restore Save as PDF

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

United Kingdom England and Wales

Mediation


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Kui Te soovite täita Inglismaal või Walesis ELi piiriülest vahendusmenetluse kokkulepet, mida ei ole üheski liikmesriigis varem täidetavaks tunnistatud, peate esitama taotluse vastavalt allpool kirjeldatud menetlustele.

Kui te osalete vahendatavas küsimuses käimasolevas menetluses Inglismaa või Walesi kohtus, peaksite esitama taotluse sellele kohtule;

Kui te ei osale käimasolevas menetluses Inglismaa või Walesi kohtus ning vahendusmenetluse esemeks on tsiviil- või kaubandusasi (kuid mitte perekonnaasi), peaksite esitama taotluse vahendusmenetluses saavutatud kokkuleppe täidetavaks tunnistamise kohta kas kõrgema astme kohtule või mis tahes muule allpool toodud, tsiviilasju lahendavale kohtule, kelle pädevusse kuuluks asjaomane menetlus siis, kui vahendusmenetluse asemel oleks algatatud kohtumenetlus. Näiteks võite esitada taotluse ühe või mitme poole elukohajärgsesse maakohtusse või, juhul kui vahendusmenetluse esemeks on maa, selle asukohajärgne rahukohus;

Kui te ei osale käimasolevas menetluses Inglismaa või Walesi kohtus ja vahendusmenetluse esemeks on perekonnaasi, peaksite esitama taotluse perekonnaasju lahendavale kohtule, kelle pädevusse kuuluks asjaomane menetlus siis, kui vahendusmenetluse asemel oleks algatatud kohtumenetlus. Kuna perekonnaasjades sõltub pädeva kohtu valik konkreetselt vaidlusest/kokkuleppe sisust, peaksid asjaomased pooled esitama päringu ühe või mitme poole elukohajärgsele maakohtule. Asjaomased pooled võivad pädeva kohtu kohta õigusnõu saamiseks pöörduda ka perekonnaasju lahendava advokaadi poole Inglismaal või Walesis;

Kui Te soovite täita Inglismaal või Walesis ELi piiriülest vahendusmenetluse kokkulepet, mis on mõnes liikmesriigis varem täidetavaks tunnistatud, peate esitama taotluse vastavalt allpool kirjeldatud menetlustele.

Tsiviil- ja kaubandusasjades (muud kui perekonnaasjad) vastavalt nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrusele (EÜ) nr 1215/2012 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades tuleks taotlus esitada vaid kõrgema astme kohtule;

Perekonnaasjades

i. vastavalt nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrusele (EÜ) nr 1215/2012; ja/või

ii. vastavalt nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega;

Pädevate kohtute ajakohastatud loetelu leiate, kui klõpsate järgmisel lingil: Leia kohus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/04/2016