menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Starpniecība


Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Saite atveras jaunā logāDirektīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās mērķis ir atvieglot piekļuvi alternatīvai strīda izšķiršanai un rosināt strīdu izšķiršanu ar izlīgumu, veicinot mediācijas izmantošanu un nodrošinot līdzsvarotas mediācijas un tiesvedības procesu attiecības.

Kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvas 6. panta 3. punktu ir iestādes, kas ir kompetentas pieņemt lūgumus, lai mediācijā panākta rakstiska izlīguma saturu atzīst par izpildāmu.

Direktīvu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir informācija par šīs direktīvas piemērošanu.

Lai saņemtu informāciju par dalībvalstu paziņojumiem, lūdzu izvēlieties vienu no karodziņiem, kas redzami labajā pusē.


KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Mediācija

 


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 11/04/2017