Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia - Malta


Vnútroštátneho právaPDF(146 Kb)mt


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Mediácia


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa kapitoly 474 Zbierky zákonov Malty, zákona o mediácii, môžu strany, alebo jedna z nich s výslovným súhlasom druhej, požiadať, aby bol obsah písomnej dohody vyplývajúcej z mediácie vykonateľný podľa ustanovení kapitoly 12 Zbierky zákonov Malty – občianskeho súdneho poriadku. Obsah takejto dohody nebude vykonateľný, pokiaľ je v danom prípade v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Vykonateľnosť obsahu dohody môže zabezpečiť súd alebo iný príslušný orgán rozsudkom, rozhodnutím alebo verejnou listinou v súlade s právom členského štátu, v ktorom je žiadosť podaná. Informácie o príslušnosti jednotlivých súdov nájdete v kapitole 12 Zbierky zákonov Malty. Príslušný orgán je mediačné stredisko Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/07/2016