Medling - Nordirland


Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

Den som i Nordirland vill verkställa en medlingsöverenskommelse bör ansöka om detta enligt nedan:

• Om man ännu inte har inlett ett förfarande i en domstol bör man ansöka om att medlingsöverenskommelsen ska förklaras verkställbar antingen vid High Court eller vid någon av de andra domstolarna (se länk).

• Om man redan deltar i ett pågående förfarande vid en domstol i Nordirland bör man inge ansökan om att medlingsöverenskommelsen ska förklaras verkställbar till den domstol där målet redan finns med på förteckningen över kommande förhandlingar.

En förteckning över domstolarna finns på tjänsten Courts and Tribunals.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/02/2019