Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendus - Poola


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Vahendusmenetlus


Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 18313 kohaselt on vahendusmenetluse tulemusel saavutatud kirjalike kokkulepete täidetavaks tunnistamise taotluste vastuvõtmisel pädev asutus

- kohtus toimunud vahendusmenetluse korral asja arutanud kohus

- kohtuväliselt toimunud (lepingulise) vahendusmenetluse korral kohus, kellel on pädevus arutada asja üldise või ainupädevuse alusel tsiviilkohtumenetluse artiklites 28–30 ja 38–42 sätestatud korras. Pädev võib olla võlgniku alalise või tavapärase elukoha järgne kohus või näiteks vara asukoha järgne kohus. Vanemate ja laste vahelistes suhetes on pädev võlgniku alalise elukoha järgne kohus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/06/2019