Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Медиация - Шотландия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство Шотландия

Медиация


Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Разпоредбите относно трансграничната медиация (Шотландия) от 2011 г. транспонират Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Тази директива позволява да се придаде изпълнителна сила на постигнати чрез медиация споразумения в държавите членки. Шотландските разпоредби се прилагат за „трансгранични“ спорове (т.е. при които поне една страна по спора е с местоживеене или обичайно пребиваване в държава членка, различна от тази на друга страна) по някои гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

Ако търсите принудително изпълнение на съдържанието на споразумение, постигнато в резултат на медиация в Шотландия, можете да следвате една от следните процедури:

  • Може да подадете молба до Върховния съд по граждански дела (Court of Session) или до шерифски съд (Sheriff Court), с която да поискате от съда да „наложи“ своята власт върху споразумението, постигнато чрез медиация. Това ще превърне споразумението в съдебно разпореждане.
  • Алтернативно, писмени споразумения, удостоверени от свидетел, могат да бъдат вписани за изпълнение в регистъра на Върховният съд по граждански дела (Books of Council and Session) или в регистъра на шерифския съд (Sheriff Court Books). За да бъде вписвано споразумението в регистъра на Върховния съд по граждански дела, следва да подадете молба до Службата по регистрите на Шотландия (Keeper of the Registers of Scotland). Информация относно регистъра на Върховния съд по граждански дела може да намерите тук. Когато дадено споразумение е вписано за изпълнение, документът става автентичен акт.

Споразумения, които са били одобрени от съда или вписани, по който и да е от начините, посочени по-горе, подлежат на изпълнение в други държави — членки на ЕС.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/09/2018