Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation - Skotland


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige Skotland

Mægling


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område er gennemført ved Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011. Dette direktiv gør det muligt at få mæglingsaftaler gjort eksigible i medlemsstaterne. De skotske regler anvendes på "tvister, der går på tværs af grænserne" (dvs. hvor mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt ophold i en anden medlemsstat end den anden part) i visse civil- og handelsretlige sager.

Hvis du ønsker at få indholdet af en mæglingsaftale fuldbyrdet i Skotland, skal en af følgende procedurer følges:

  • Du kan anmode Court of Session eller Sheriff Court om at tillægge aftalen retskraft. Det vil sidestille den med en retsafgørelse.
  • Alternativt kan skriftlige aftaler optages i retsbogen (Books of Council and Session), med den virkning at de kan fuldbyrdes. For at få en aftale optaget i retsbogen skal der indsendes en anmodning til Keeper of the Registers of Scotland. Oplysninger om disse retsbøger findes Link åbner i nyt vindueher. Når en aftale er blevet registreret som eksigibel, får den status som en officiel retsakt.

Aftaler, der er gjort retskraftige af retten, eller som er blevet registreret ved en af ovennævnte metoder, kan fuldbyrdes i en anden EU-medlemsstat.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 05/09/2018