Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia - Škótsko

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo Škótsko

Mediácia


Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Predpismi o cezhraničnej mediácii (Škótsko) z roku 2011 sa vykonáva smernica 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Táto smernica umožňuje, aby boli dohody, ktoré sú výsledkom mediácie, vykonateľné v členských štátoch. Škótske predpisy sa uplatňujú na „cezhraničné spory“ (t. j. keď má aspoň jedna strana sporu bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než má druhá strana) v súvislosti s určitými občianskymi a obchodnými vecami.

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Škótsku vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom mediácie, môžete postupovať podľa niektorého z týchto postupov:

  • Môžete sa obrátiť na Court of Session (Najvyšší občiansky súd) alebo Sheriff Court (miestny súd), aby sa na základe svojej právomoci „vložil“ do dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Takýmto krokom sa dohoda zmení na súdne rozhodnutie.
  • Prípadne sa na vykonanie dôkazných písomných dohôd môže vykonať písomný záznam v registri Books of Council and Session alebo v registri Sheriff Court Books. O vykonanie písomného záznamu v registri Books of Council and Session by ste mali požiadať orgán Keeper of the Registers of Scotland. Informácie o registri Books of Council and Session sú dostupné tu. Vykonaním zápisu dohody do registra na účely jej vykonania sa tento doklad stáva verejnou listinou.

Dohody, ktoré boli schválené súdom alebo sa v ich prípade vykonal písomný záznam podľa niektorého z uvedených postupov, môžu byť vykonateľné v iných členských štátoch EÚ.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 17/02/2020