Διαμεσολάβηση

Οι διαφορές μπορούν να επιλύονται χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια. Σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να διευθετήσετε μόνοι σας τη διαφορά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Η διαμεσολάβηση μπορεί να οριστεί ως μια διαρθρωμένη διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εθελουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και εξειδικευμένου τρίτου (του «διαμεσολαβητή»). Η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία των μερών, να προταθεί ή να διαταχθεί από το δικαστήριο ή να προβλέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών με μια εταιρεία, με κάποιον καταστηματάρχη, τον εργοδότη σας, ακόμη και με κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, είτε στη χώρα σας είτε στο εξωτερικό.

Η διαδικασία της επίτευξης συμφωνίας μέσω διαμεσολάβησης είναι συνήθως ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή από τη δικαστική διαδικασία.