Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Διαμεσολάβηση


Οι διαφορές μπορούν να επιλύονται χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια. Σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να διευθετήσετε μόνοι σας τη διαφορά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.


Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση μπορεί να ορισθεί ως μια διαρθρωμένη διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εθελουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και έμπειρου τρίτου (του «διαμεσολαβητή»). Η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία των μερών, να προταθεί ή να διαταχθεί από δικαστήριο ή να προβλέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους.

Ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία χωρίς ουσιαστικά να εκφράζει επισήμως γνώμη υπέρ μίας ή άλλης πιθανής λύσης στη διαφορά.

Κατά τη διαμεσολάβηση, τα μέρη καλούνται να ξεκινήσουν ή να ξαναρχίσουν το διάλογο και να αποφύγουν την αντιπαράθεση. Επιλέγουν τα ίδια την τεχνική για την επίλυση της διαφοράς και διαδραματίζουν ιδιαιτέρως ενεργό ρόλο στην αναζήτηση της πλέον αποδοτικής λύσης.  Σε άλλες περιπτώσεις, ιδίως στην περίπτωση διαφορών καταναλωτών, ο διαμεσολαβητής είναι εκείνος που βρίσκει τη λύση και την υποβάλλει στα μέρη. Η επίλυση της διαφοράς εξαρτάται από τη συμφωνία των μερών: εάν τα μέρη δεν κατορθώσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, ο διαμεσολαβητής δεν επιβάλλει λύση.

Η διαμεσολάβηση θεωρείται ταχύτερη και, τις περισσότερες φορές, φθηνότερη από τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες. Χάρις σε αυτήν αποφεύγεται η αντιπαράθεση μεταξύ των μερών, η οποία είναι συνηθέστατη στις δικαστικές διαδικασίες, και επιτρέπει στα μέρη να διατηρούν τις επαγγελματικές ή προσωπικές τους σχέσεις παρά τη διαφορά. Η διαμεσολάβηση παρέχει επίσης τη δυνατότητα στα μέρη να βρίσκουν πρωτότυπες λύσεις στη διαφορά τους, δυνατότητα που δεν παρέχουν οι δικαστικές αποφάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις σελίδες επισκόπηση της ΕΕκράτη μέλη και Διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2020