Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling


Tvister kan lösas utan att man går till domstol. Det går också att använda sig av alternativa tvistlösningsmetoder, t.ex. medling, om ni inte kan lösa tvisten själva.


Medling

Medling kan beskrivas som ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter i en tvist på egen hand frivilligt försöker nå en överenskommelse om lösning av tvisten med hjälp av en neutral och kvalificerad tredje part ("medlaren"). Förfarandet kan inledas av parterna, eller föreslås eller beslutas av domstol eller föreskrivas enligt en medlemsstats lagstiftning.

Medlaren hjälper parterna att nå en överenskommelse utan att faktiskt formellt uttrycka någon uppfattning om olika möjliga lösningar av tvisten.

Under medlingen uppmanas parterna att inleda eller återuppta en dialog och undvika konfrontation. De väljer själva en metod för att lösa tvisten och strävar aktivt efter att finna den lösning som passar dem bäst. I andra fall, särskilt i konsumenttvister, lägger medlaren fram en lösning för parterna. Om tvisten blir löst beror på om parterna kommer överens – om parterna inte lyckas komma överens, tvingar inte medlaren på dem en lösning.

Medling anses vara snabbare och oftast billigare än ordinarie domstolsförfaranden. Med medling undviks den konfrontation mellan parterna som finns inbyggd i rättsliga förfaranden och parterna kan bibehålla ett yrkesmässiga eller personliga relationer efter tvisten. Genom medling kan parterna också hitta kreativa lösningar på tvisten som de inte skulle kunna komma fram till i rätten.

För mer detaljerad information, se EU – översikt, medlemsstaternas och Familjerådgivning över gränserna sidor.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 08/12/2020