Mediace v členských státech

Mediace je ve členských státech v různém stupni rozvoje. V některých členských státech existují komplexní právní předpisy či procesní pravidla ohledně mediace. V jiných státech prokázaly legislativní subjekty malý zájem o úpravu mediace. Nicméně existují členské státy s pevnou kulturou mediace opírající se zejména o samoregulaci.


Soudům je předkládáno stále více sporů. V důsledku to znamená nejen delší čekání na vyřešení sporu, ale zvedá to i právní náklady na takovou úroveň, že mohou být často nepřiměřené hodnotě sporu.

Mediace je ve většině případů rychlejší, a proto obvykle levnější než běžné soudní řízení. To platí zvláště v zemích, kde je soudní systém značně přetížen a průměrné soudní řízení trvá několik let.

Proto narůstá zájem o tento způsob řešení sporů jako o alternativu k soudním rozhodnutím, a to i přes odlišnost v oblastech a způsobech mediace napříč Evropskou unií.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Mediace v členských státech - Belgie

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Než zahajovat soudní proces, proč nevyřešit daný spor pomocí mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám dosáhnout shody. Belgické vládní i odborné kruhy jsou si vědomy výhod mediace.


Na koho se obrátit?

Na Federální komisi pro mediaci.

I když sama tato komise žádnou mediaci neprovádí, zabývá se regulací tohoto povolání a vede seznam autorizovaných mediátorů.

Sekretariát komise podává informace v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině a Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině. Je možné se na něj obrátit prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.e-mailu nebo na následující adrese:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 224 99 01
Fax: (+32) 2 224 99 07

Federální komise pro mediaci ručí za kvalitu (tím, že schvaluje mediátory) a vývoj mediace.

Seznam mediátorů je k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině a ve Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v:

 • občanském právu (včetně rodinných sporů);
 • obchodním právu;
 • pracovním právu;
 • existuje rovněž mediace trestní a nápravná, ale tyto oblasti nespadají do působnosti Federální komise pro mediaci.

Nejčastější oblastí, v níž se mediace uplatňuje, je občanské právo, konkrétně rodinné věci.

Jaká jsou pravidla mediace?

Zvolit si mediaci je svobodným rozhodnutím stran, v případě neúspěchu neexistuje žádná sankce.

Podle nedávných ustanovení rodinného práva je soudce povinen informovat strany o existenci mediace a jejích možnostech.

Existuje kodex řádné praxe mediátorů, který je k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině a ve Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině.

Informace a vzdělávání

Na internetových stránkách je k dispozici množství informací v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině a ve Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině o různých aspektech mediace (průběh mediace, náklady, adresy…).

Koutek profesionálů

Tato část internetových stránek informuje o kritériích schvalování a podmínkách vzdělávání mediátorů.

Vzdělávání mediátorů upravuje Federální komise pro mediaci, ale zajišťuje ho soukromý sektor.

Program vzdělávání obsahuje společný základ v rozsahu 60 hodin rozdělených na minimálně 25 hodin teoretické výuky a minimálně 25 hodin výuky praktické.

 • Společný základ zahrnuje obecné zásady mediace (etiku/filozofii), studium různých alternativních způsobů řešení sporů, platné právo, sociologické a psychologické aspekty a proces mediace.
 • Praktická cvičení zahrnují předměty programu a prostřednictvím inscenačních metod rozvíjejí vyjednávací a komunikační dovednosti.

Kromě společného základu existují zvláštní programy pro každý typ mediace (minimálně 30 hodin, které se libovolně dělí mezi teoretickou a praktickou přípravu).

Existují zvláštní programy pro mediaci ve věcech rodinných, občanských, obchodních a sociálních.

Kritéria pro schvalování mediátorů

 • kritéria pro schvalování mediátorů
 • směrnice pro předkládání dokumentace pro získání osvědčení mediátora na základě zákona ze dne 21. února 2005
 • soupis žádostí o jmenování mediátorem (Word)

Kritéria vzdělávání / dalšího vzdělávání

Základní vzdělávání

 • Rozhodnutí ze dne 1. února 2007, kterým se stanoví podmínky a postupy schvalování vzdělávacích středisek a vzdělávání autorizovaných mediátorů (pdf)
 • Zařízení pro vzdělávání mediátorů, kterým Federální komise pro mediaci udělila osvědčení

Další vzdělávání

 • Rozhodnutí ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví povinnosti autorizovaných mediátorů v oblasti dalšího vzdělávání a kritéria schvalování vzdělávacích programů v této oblasti

Kodex řádné praxe

 • Kodex řádné praxe autorizovaného mediátora (Word)

Vyřizování stížností

 • Rozhodnutí o odebírání osvědčení, o stanovení sankcí, které vyplývají z kodexu řádné praxe, a o uplatňování těchto sankcí

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace se poskytuje za úplatu. Honoráře mediátorů jsou předmětem dohody mezi mediátorem a stranami sporu. Zákon honoráře neupravuje. Obvykle platí strany honorář mediátora napůl.

Strany mají možnost získat finanční pomoc na uhrazení honoráře mediátora, pokud mají nízké příjmy a pokud si vyberou autorizovaného mediátora.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Podle Odkaz se otevře v novém okně.směrnice 2008/52/ES musí být možné požadovat, aby byla písemné dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná. Členské státy oznámí Komisi soudy a jiné orgány příslušné pro přijímání žádostí. Belgie toto oznámení dosud neprovedla.

Podle článků 1733 a 1736 soudního zákoníku je nicméně možné nechat dohodu vyplývající z mediace schválit soudcem, čímž se stane úředně ověřenou a vykonatelnou. Co se týče formy, dohoda se přemění v rozsudek.

Existuje i jiná možnost než soudní ověření. Dohodu vyplývající z mediace je u notáře možné sepsat ve formě notářské listiny. Dohoda se tímto rovněž považuje za ověřenou a vykonatelnou, aniž by bylo nutné se obracet na soud. Tuto možnost lze využít pouze v případě, že s tím všechny strany souhlasí.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví

Odkaz se otevře v novém okně.Federální komise pro mediaci


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/08/2019

Mediace v členských státech - Bulharsko

Please note that the original language version of this page Bulgarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Proč se místo předložení věci soudu nepokusit o řešení sporu mediací? Jedná se o opatření pro alternativní způsob řešení sporů (AZŘS), kdy mediátor sporným stranám napomáhá k dosažení dohody. Vláda a představitelé právnických povolání v Bulharsku jsou si výhod mediace vědomi.


Koho kontaktovat?

Ministerstvo spravedlnosti Bulharska zřídilo rejstřík mediátorů, který je součástí ústředního rejstříku neziskových subjektů, které poskytují užitečné veřejné služby.

Webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva spravedlnosti obsahují odkaz na:

 • Odkaz se otevře v novém okně.seznam mediátorů
 • soukromé organizace, které zajišťují odbornou přípravu mediátorů

Ve které oblasti je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Využití mediace je přípustné v mnoha právních odvětvích. Právní předpisy však tato odvětví neurčují ani neomezují. Většina registrovaných mediátorů se dosud zaměřovala na hospodářskou a obchodní mediaci.

Je třeba dodržovat některá zvláštní pravidla?

Mediace je zcela dobrovolná. Ačkoli mediace představuje alternativní způsob řešení sporu, aniž by bylo předkládat věc soudu, není její absolvování podmínkou pro zahájení soudního řízení.

Pro mediátory neexistuje žádný zvláštní kodex chování. Ustanovení o pravidlech profesní etiky jsou nicméně obsažena v zákoně o mediaci a v nařízení č. 2 ze dne 15. března 2007, které stanoví podmínky a postupy pro schvalování organizací poskytujících mediaci.

Informace a odborná příprava

Organizace, které nabízejí odbornou přípravu pro mediátory, jsou ze soukromého sektoru.

Témata seminářů odborné přípravy zahrnují právní postupy a etická pravidla činnosti mediátorů, jakož i postup stanovený v zákoně o mediaci a v nařízení č. 2 ze dne 15. března 2007.

Kolik mediace stojí?

Mediace není bezplatná; platba podléhá dohodě mezi mediátorem a zúčastněnými stranami.

Je možné nařídit výkon u dohody, která je výsledkem mediace?

V souladu se Odkaz se otevře v novém okně.směrnicí 2008/52/ES (ta má za cíl podpořit a usnadnit mediaci jakožto alternativní způsob řešení přeshraničních sporů v EU) musí být možné požádat o to, aby byl obsah písemné dohody dosažené na základě mediace učiněn vykonatelným.

Členské státy to sdělí soudním a jiným orgánům způsobilým k přijímání těchto žádostí.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík mediátorů

Rejstřík mediátorů (vyhledávání)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/12/2018

Mediace v členských státech - Česká republika

Než se obracet na soud, proč raději neřešit spory prostřednictvím mediace?

Jedná se o prostředek alternativního řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Výhodou využití mediace bývá časová úspora při tomto způsobu řešení sporu (ve srovnání s délkou soudního projednání věci) a často i finanční úspora (ve srovnání s náklady vynakládanými na soudní projednání věci.


Na koho se obrátit?

Ústředním orgánem pro zprostředkování mediace jako způsobu řešení následků trestného činu mezi pachatelem a obětí v rámci trestního řízení je Odkaz se otevře v novém okně.Probační a mediační služba České republiky. Zodpovědnost za výkon činností této služby nese Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Pokud jde o zprostředkování mediace v netrestních věcech, můžete se obrátit na některého z mediátorů, kteří provedení mediace nabízí. Kontakty na mediátory působící v ČR lze nalézt na nejrůznějších webových stránkách po zadání hesla „mediace“.

Seznam mediátorů lze nalézt např. na webových stránkách Asociace mediátorů ČR, České advokátní komory a Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Kontakty na pracoviště Probační a mediační služby ČR působící v rámci místně příslušných okresních soudů lze nalézt na webových stránkách této služby.

Seznam mediátorů zapsaných podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR, je k dispozici zde:Odkaz se otevře v novém okně.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.

V oblasti mediace působí také některé další nevládní neziskové organizace (NGO) a jiné subjekty.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná ve všech oblastech práva, s výjimkami stanovenými právními předpisy. To zahrnuje i rodinné právo, obchodní právo a trestní právo. Podle občanského soudního řádu může předseda senátu, je-li to účelné a vhodné, nařídit účastníkům řízení první setkání s mediátorem a to v rozsahu 3 hodin. V těchto případech může řízení přerušit až na 3 měsíce.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Ano, mediaci upravuje jednak zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci a dále pak v oblasti trestního řízení pak zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě ČR.

Informace a vzdělávání

Zapsaný mediátor působící podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci musí úspěšně složit odbornou zkoušku před komisí jmenovanou Ministerstvem spravedlnosti ČR. Mediátor působící v rámci Probační a mediační služby ČR podle zákona č. 257/2000 Sb.,o Probační a mediační službě ČR musí úspěšně složit kvalifikační zkoušku.

Vzdělávání mediátorů působících v rámci trestní justice zajišťuje Probační a mediační služba ČR, vzdělávání v oblasti netrestní mediace nabízí řada subjektů a vzdělávacích institucí.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace zprostředkovaná Probační a mediační službou ČR je prováděna zdarma, respektive náklady na její provedení hradí stát.

Jestliže soud přeruší řízení v netrestní věci a stranám nařídí první setkání s mediátorem, pak jsou první 3 hodiny mediačního setkání hrazeny ve výši stanovené prováděcím právním předpisem (400,- Kč za každou započatou hodinu) a tuto odměnu hradí strany rovným dílem (v případě osvobození účastníků od soudních poplatků ji hradí stát). V případě pokračování mediace nad rámec 3 hodin náklady na její další provedení hradí účastníci rovným dílem, ale ve výši částky dojednané dohodou mezi mediátorem a účastníky mediace, tj. stranami zúčastněnými ve sporu.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES umožňuje osobám zúčastněným ve sporu požadovat, aby byla písemná dohoda plynoucí z mediace učiněna vykonatelnou. Dohoda uzavřená mezi účastníky mediace v netrestní věci může být v rámci dalšího řízení předložena soudu ke schválení. Výsledky mediace zprostředkované v rámci trestního řízení Probační a mediační službou ČR může státní zástupce a soud zohlednit ve svém rozhodnutí v dané věci.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 03/06/2019

Mediace v členských státech - Dánsko

V Dánsku lze o služby mediátora požádat soukromě. Soukromá mediace není upravena zákonem a náklady musí nést strany. Zákon navíc umožňuje mediaci v občanskoprávních věcech u okresního soudu, vrchního soudu nebo Námořního a obchodního soudu a dále pak řešení sporů v trestních věcech (viz níže).


Mediace v občanskoprávních věcech

Kapitola 27 zákona o soudní správě stanoví pravidla pro soudní mediaci v občanskoprávních věcech projednávaných u okresního soudu, vrchního soudu nebo Námořního a obchodního soudu.

Na žádost stran může soud jmenovat soudního mediátora, aby stranám pomohl dosáhnout vyřešení sporu dohodou (soudní mediace).

Cílem tohoto postupu je dát stranám příležitost, je-li to jejich přání, usilovat ve věcech, které se dostanou před soud, o vyřešení sporu jinak než tradičním smírčím řízením před soudem, které je založeno na současných právních normách, nebo soudním rozhodnutím. Soudní mediace může dát stranám příležitost dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Tato možnost je považována za uspokojivější pro obě strany, protože řešení sporu mediací může pro strany znamenat možnost více ovlivňovat průběh událostí a může zohlednit jejich základní zájmy, potřeby a budoucnost.

Mediátorem může být soudce nebo úředník dotyčného soudu, který je jmenován do funkce mediátora, nebo právník schválený do funkce mediátora Soudní správou v obvodu dotyčného vrchního soudu.

Mediátor určuje průběh mediace po konzultaci se stranami. Se souhlasem stran může mediátor se stranami vést jednání individuálně.

Nedohodnou-li se strany jinak, nese každá ze stran své vlastní náklady na soudní mediaci.

Pokud mediace vede k vyřešení sporu dohodou, může o tom být sepsán formální záznam a poté může být daná věc zamítnuta.

Podle § 478 odst. 1 a 2 zákona o soudní správě lze vymáhat výkon dohody vzniklé ze smírného vyřešení sporu před soudy nebo jinými orgány, pokud zákon umožňuje vymáhat výkon soudních rozhodnutí.

Podle § 478 odst. 1 a 4 lze vymáhat výkon písemného mimosoudního smírného vyřešení sporu týkajícího se neuhrazených pohledávek, pokud tento smír výslovně stanoví, že může sloužit jako základ pro výkon rozhodnutí.

Zákon o soudní správě lze najít na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Informace o právu.

Mediace v trestních věcech

Zákon č. 467 ze dne 12. června 2009 o radách pro řešení sporů v souvislosti s trestnými činy, který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010, zavádí stálý celostátní systém řešení sporů v trestních věcech.

Policejní komisař každého policejního okrsku ustanoví radu pro řešení sporů, v rámci níž se mohou oběť a pachatel společně s neutrálním mediátorem po spáchání trestného činu sejít.

Mediace v rámci rady pro řešení sporů může probíhat pouze v případě, že strany s účastí souhlasí. Děti a mládež do 18 let se však mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Mediace v rámci rady pro řešení sporů může probíhat pouze v případě, že se pachatel k trestnému činu v podstatě přiznal.

Mediátor stanoví postup rady pro řešení sporů po projednání se stranami. Během řešení sporu bude mediátor stranám pomáhat o trestném činu mluvit a může jim pomoci formulovat dohody, které mohou chtít uzavřít.

Mediace v rámci rady pro řešení sporů nenahrazuje trest ani žádný jiný právní důsledek trestného činu.

Zákon o radách pro řešení sporů v souvislosti s trestnými činy lze najít na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Informace o právu.

Na koho se obrátit?

V občanskoprávních věcech se můžete obrátit na soud, který danou věc projednává. Adresu, telefonní číslo a další údaje dotyčného soudu lze najít prostřednictvím internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Domstolsstyrelsen (Odkaz se otevře v novém okně.Soudní správa).

V trestních věcech se můžete obrátit na policejní okrsek, který danou věc vyšetřuje. Adresu, telefonní číslo a další údaje dotyčného policejního okrsku lze najít prostřednictvím internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Dánské státní policie.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Viz výše.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Viz výše.

Informace a vzdělávání

Viz výše.

Náklady mediace

Viz výše.

Je dohoda uzavřená v rámci mediace vykonatelná?

Viz výše.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Mediace v členských státech - Německo

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: German have already been translated.

Než se obrátíte na soud, proč nezkusit řešení vašeho sporu prostřednictvím mediace? Jedná se o alternativní prostředek řešení sporů (ADR), kterým mediátor pomáhá účastníkům sporu dosáhnout dohody. Německá vláda a praktici v oblasti práva o výhodách mediace dobře ví.


Na koho se obrátit?

Mediační služby poskytuje řada organizací. K těm nejdůležitějším patří:

Tyto profesionální asociace pomáhají stranám, které si přejí využít služby mediátora.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Obecně řečeno je mediace přípustná vždy, když k řešení sporu nebo úpravě jiných záležitostí není nutná na základě zákonné úpravy soudní cesta. Mediace se nejčastěji využívá v oblastech rodinného práva, dědického práva a obchodního práva.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Dne 26. července 2012 vstoupil v Německu v platnost zákon o mediaci (§ 1 zákona na podporu mediace a jiných postupů k mimosoudnímu řešení sporů ze dne 21. července 2012, BGBl. I s. 1577). Tímto zákonem je mediace v Německu poprvé právně upravena. Zároveň se tímto zákonem provádí evropská směrnice o mediaci (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3). Zákon o mediaci překračuje rámec požadavků této evropské směrnice. Směrnice platí jen pro přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech. Zákon o mediaci však platí pro všechny druhy mediace, které se v Německu provádějí, bez ohledu na povahu sporu a na bydliště stran.

Německý zákon o mediaci stanoví pouze základní pravidla. Mediátoři a strany musí mít při provádění mediace k dispozici dostatečný manévrovací prostor. Zákon nejprve definuje pojmy „mediace“ a „mediátor“, aby mediaci odlišil od ostatních postupů pro řešení sporů. Mediace je podle této definice strukturovaným postupem, během nějž strany s pomocí jednoho nebo několika mediátorů dobrovolně a na vlastní odpovědnost usilují o vyřešení sporu dohodou. Mediátoři jsou nezávislé a neutrální osoby bez rozhodovací pravomoci, které stranám během mediace asistují. Pro provádění mediace není stanoven žádný podrobný jednací řád. Jsou však stanoveny různé povinnosti týkající se zveřejňování a různá omezení činnosti, aby byla zajištěna nezávislost a neutralita mediátorů. Kromě toho je zákonem výslovně regulována povinnost zachovávat důvěrnost jak pro mediátory, tak pro jejich pomocníky.

Tento zákon vytváří v jednotlivých jednacích řádech (např. v občanském soudním řádu) různé pobídky, aby podpořil řešení sporů dohodou. Strany by tedy v budoucnu měly při podání žaloby doložit, zda se pokusily o mimosoudní vyřešení sporu, například mediací, a zda podle jejich názoru existují nějaké důvody, které takovému postupu brání. Kromě toho může soud stranám mediaci nebo jiný postup mimosoudního řešení sporu navrhnout a, pokud strany na tento návrh přistoupí, nařídit pozastavení řízení. Příspěvek na náklady na mediaci se v současnosti neplánuje.

Spolková vláda má povinnost pět let po vstupu tohoto zákona v platnost podat spolkovému sněmu zprávu o jeho dopadech. Je rovněž třeba ověřit, zda je zapotřebí dalších legislativních opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mediátorů.

Informace a vzdělávání

Všeobecné informace získáte na internetových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bmj.de/).

Pro mediátory není stanoven žádný určitý profesní profil. Ani přístup k profesi mediátora není nijak omezený. Mediátor musí na vlastní odpovědnost a na základě vhodného vzdělání a vhodné odborné přípravy zajistit, aby měl požadované znalosti a zkušenosti k tomu, aby mohl stranám během mediace poskytovat odborné vedení. Zákon stanoví, jaké znalosti, kompetence a metody by vhodné vzdělání mělo zpravidla poskytnout. Každý, kdo splní tyto požadavky, se může stát mediátorem. Nepožaduje se ani minimální věk, ani určité dosažené vzdělání s vysokoškolským diplomem.

Spolkové ministerstvo spravedlnosti má oprávnění stanovit prostřednictvím vyhlášky další požadavky na vzdělání a odbornou přípravu. Ten, kdo úspěšně absolvuje takové vzdělání, které bude odpovídat požadavkům této vyhlášky, jež bude teprve vydána, se poté smí nazývat certifikovaným mediátorem.

Formální postup se neplánuje.

Vzdělávání mediátorů zajišťují sdružení, asociace, univerzity, podniky a jednotlivci.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace není bezplatná: odměna závisí na dohodě mezi soukromým mediátorem a zúčastněnými stranami.

Neexistuje žádný předpis, který by upravoval poplatky za mediaci, ani se nevedou statistiky nákladů mediace. Za realistickou se pokládá odhadovaná sazba v rozmezí 80 až 250 EUR za hodinu.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

V zásadě může být dohoda vyplývající z mediace vymáhána s pomocí právníka nebo notáře (§ 796 a-c, § 794 odst. 1 pátá věta občanského soudního řádu).

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace rodinné mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace pro mediaci ve světě obchodu a práce

Odkaz se otevře v novém okně.Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Odkaz se otevře v novém okně.Asociace německých advokátů


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/04/2018

Mediace v členských státech - Estonsko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Estonian have already been translated.

Než se obracet na soud, proč nezkusit vyřešit spor pomocí mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů, kdy zprostředkovatel pomáhá zúčastněným stranám sporu dosáhnout dohody. Estonská vláda i právníci jsou si výhod mediace dobře vědomi.

Na koho se obrátit?

V Estonsku je třeba rozlišovat mezi mediací a smírčím řízením. Mediace je široký koncept, který zahrnuje všechny činnosti, při kterých nezávislá třetí osoba bez práv náležejících soudnímu arbitru intervenuje mezi osobami, jež jsou ve sporu ohledně určité záležitosti.

Ačkoli se koncept „ombudsmana“ v zákoně o zřízení úřadu kancléře spravedlnosti (Chancellor of Justice) nepoužívá, tento orgán vykonává také funkci ombudsmana v rámci dohledu nad tím, zda vnitrostátní orgány dodržují základní lidská práva a svobody a zásady dobré správy, a rovněž dohlíží na místní samosprávy, právnické osoby veřejného práva a soukromé subjekty vykonávající veřejné funkce. Od roku 2011 vykonává kancléř spravedlnosti také funkci ombudsmana pro práva dětí podle článku 4 Úmluvy o právech dítěte. Další informace lze najít na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách kancléře spravedlnosti.

Podle estonského práva se smírčím řízením rozumí činnosti smírce nebo smírčího orgánu v občanských věcech. Smírčí řízení upravuje zákon o smírčím řízení a mediaci upravuje zvláštní zákon o poskytování mediace. Zákon o smírčím řízení byl koncipován jakožto akt, který provádí směrnici 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech do estonského práva.

Podle zákona o smírčím řízení může být smírcem kterákoliv fyzická osoba, kterou strany pověřily vystupovat jako smírce. Jako smírce mohou rovněž vystupovat advokáti a notáři. Podle zvláštního zákona lze rolí smírce pověřit orgán státní správy nebo místní samosprávy.

Seznam notářů, kteří jsou ochotni vystupovat jako smírce, je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce notářské komory.

Seznam advokátů, kteří jsou ochotni vystupovat jako smírce, je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce advokátní komory.

Ministerstvo sociálních věcí má v plánu rozvíjet aktivity rodinných mediátorů a smírců.

Lze se rovněž obrátit na tyto nevládní organizace:

 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonské sdružení mediátorů poskytuje informace v estonštině i angličtině. Kontaktní osoba: Odkaz se otevře v novém okně.Anneli Liivamägi.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonská unie pro blaho dětí je neziskovým sdružením hájícím práva dětí. Mezi její činnosti patří poskytovat poradenství rodičům, kteří se hodlají rozvést nebo odloučit, a pobízet je, aby využili služeb smírce za účelem ochrany zájmů jejich dětí. Unie organizuje vzdělávací lekce k rodinné mediaci.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonské sdružení pojišťoven zřídilo pojišťovacího mediátora, který se zabývá spory mezi pojištěnými osobami a pojišťovnami nebo pojišťovacími makléři.

Podle zákona o řešení kolektivních pracovních sporů mají strany v případě kolektivního pracovního sporu (sporu o podmínky kolektivní smlouvy) právo využít veřejného smírce. Veřejný smírce je nestranným odborníkem, který pomáhá osobám v pracovním sporu dosáhnout kompromisu.

Kontaktní adresa veřejného smírce pro kolektivní pracovní spory: Henn Pärn, Public Conciliator, tel.+372 6269960, e-mail Odkaz se otevře v novém okně.Henn.Parn@riikliklepitaja.ee. Další informace jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce veřejného smírce.

V jaké oblasti je mediace přípustná či nejběžnější?

Smírčí řízení upravené v zákoně o smírčím řízení lze v zásadě využít k vyřešení všech občanskoprávních sporů. Existuje smírčí řízení v občanských věcech v případech, kdy se spor týká vztahů soukromého práva a rozhoduje o nich okresní soud. Přestože neexistují srovnávací statistické údaje, je pravděpodobné, že mediace je nejběžnější v oblasti rodinného práva.

Kancléř spravedlnosti řeší spory týkající se diskriminace, kdy jednotlivec tvrdí, že byl vystaven diskriminaci založené na pohlaví, rase, národnosti (etnickém původu), barvě pleti, jazyku, původu, náboženském vyznání, politickém či jiném přesvědčení, finančním či sociálním postavení, věku, zdravotním postižení, sexuální orientaci nebo jiných důvodech uvedených v zákoně. Mediátoři mohou rovněž jednat v případě porušení základních práv.

Veřejný smírce může vystupovat jako smírce v kolektivních pracovních sporech.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Smírčí řízení podle estonského práva je v zásadě dobrovolné.

Estonské sdružení mediátorů sestavilo profesní požadavky, které musí splnit smírci hodlající vystupovat jako rodinní mediátoři v Estonsku.

Estonský občanský soudní řád má zvláštní ustanovení pro smírčí řízení prováděné soudcem pro situace, kdy rodič porušuje nařízení upravující styk s dítětem. Podle článku 563 řádu může soud na návrh jednoho z rodičů předvolat oba rodiče za účelem smírného urovnání sporu. Soud předvolá oba rodiče, kteří se musí dostavit osobně, a informuje je o případných právních následcích (pokuta nebo zadržení), které nastanou, pokud se nedostaví.

Občanský soudní řád rovněž stanoví, že soud může sporným stranám nařídit, pokud to vzhledem k okolnostem případu a průběhu řízení považuje za nutné, aby se zúčastnily smírčího řízení podle zákona o smírčím řízení.

Smír prostřednictvím kancléře spravedlnosti je upraven v článcích 355-3515 zákona o zřízení úřadu kancléře spravedlnosti.

Řešení kolektivních pracovních sporů, činnosti veřejného smírce a práva a povinnosti stran účastnících se daného procesu upravuje zákon o řešení kolektivních pracovních sporů.

Jednací řád pojišťovacího mediátora Estonského sdružení pojišťoven je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.online.

Ministerstvo sociálních věcí pomáhá rozvíjet rodinnou mediaci, což zahrnuje vytvoření standardních kvalifikačních požadavků pro rodinnou mediaci. V budoucnosti budou moci orgány státní správy nebo místní samosprávy nabízet mediaci a hradit náklady na některé mediační služby.

Informace a vzdělávání

Informace o smírcích jednajících podle zákona o smírčím řízení, včetně advokátů a notářů, lze nalézt na internetových stránkách osob vystupujících jako smírce. Na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Notářské komory je k dispozici seznam notářů, kteří jsou ochotni vystupovat jako smírce. Stejné informace o advokátech lze získat na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Estonské advokátní komory.

Na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce kancléře spravedlnosti lze získat informace o jeho činnosti jako smírce.

Na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce veřejného smírce lze získat informace o jeho činnosti jako veřejného smírce.

Vzdělávání mediátorů je poskytováno privátním sektorem (např. sdružením mediátorů). Neexistuje žádná zvláštní regulace vzdělávání mediátorů.

Kolik stojí mediace?

Smírčí řízení podle zákona o smírčím řízení není bezplatné, jeho cena je předmětem dohody mezi mediátorem a zúčastněnými stranami. Podle údajů na internetové stránce Sdružení mediátorů v roce 2013 stálo jedno individuální sezení v rámci rodinné mediace 60 EUR. Náklady na mediaci se mezi strany rovnoměrně dělí.

V případě, že soud považuje za nutné požádat smírce nebo mediátora o vyřešení sporu, ekonomicky slabší strana může požádat o státní pomoc s úhradou nákladů této služby.

Pokud jako smírce vystupuje kancléř spravedlnosti, žádné poplatky se neplatí. V souvislosti s jeho smírčím řízením však mohou vzniknout další náklady. Kancléř spravedlnosti rozhodne, kdo má tyto náklady nést.

Řešení kolektivních pracovních sporů veřejným smírcem rovněž není zpoplatněno. Náklady vyplývající z řešení kolektivního pracovního sporu nese strana, která je zavinila, nebo se rozdělí mezi strany na základě vzájemné dohody.

Pojišťovací mediátor Estonského sdružení pojišťoven si účtuje správní poplatek 50 EUR a pojišťovací smírce poplatek v maximální výši 160 EUR. Není-li smírčí řízení úspěšné, platí se pojišťovacímu smírci pouze polovina poplatku.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Podle zákona o smírčím řízení je dohoda, která je výsledkem smírčího řízení, vykonatelná poté, co byla, na návrh, příslušným postupem prohlášena za vykonatelnou (čl. 627 odst. 1 a 2) občanského soudního řádu). Rovněž notář nebo advokát mohou prohlásit dohodu vyplývající ze smírčího řízení za vykonatelnou v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o notářích.

Dohoda dosažená za pomoci veřejného smírce ohledně řešení kolektivního pracovního sporu je závazná pro obě strany a platí od okamžiku jejího uzavření, pokud si strany nedohodly jiné datum nabytí účinnosti. Tento druh dohody však není vykonatelným právním titulem.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/12/2014

Mediace v členských státech - Irsko

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Na koho se obrátit?

Neexistuje žádný ústřední státní orgán zodpovědný za poskytování mediačních služeb.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je nejčastěji používána v souvislosti s osobní újmou, rodinnými a obchodními věcmi a v případech stížností na protiprávní diskriminaci podle zákonů o rovnoprávnosti.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Újma na osobě

Obecně je využití mediace dobrovolné. Mediace je upravena v zákoně o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 (článek 15 a 16) (The Civil Liability and Courts Act, 2004). Článek 15 zavádí pojem mediační konzultace. Soud může nařídit, aby strany sporu ohledně újmy na osobě zahájily jednání a pokusily se spor urovnat. Jestliže některá ze stran toto nařízení nesplní, může soud této straně nařídit, aby uhradila následné náklady.

Mediátorem může být v takovém případě za určitých okolností osoba jmenovaná orgánem „ustanoveným pro účely tohoto článku nařízením ministra spravedlnosti, rovnosti a právní reformy“ (Minister for Justice, Equality and law Reform).

Více informací naleznete prosím v Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení z roku 2005 podle zákona o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 (orgány stanovené podle článku 15) (Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) Order 2005) a Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení (č. 2) z roku 2005 podle zákona o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 (orgány ustanovené podle článku 15) (Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) (NO. 2) ORDER 2005).

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva řada zákonů vyžaduje, aby právní zástupci stran, které plánují rozluku/rozvod, projednali s navrhovatelem nebo případně s odpůrcem možnost využití mediace. Cílem je pomoci dosáhnout rozluky či rozvodu na základě dohody mezi manželi. Právní zástupci musí dále zúčastněným stranám poskytnout jména a adresy osob, které splňují kvalifikační požadavky pro poskytování mediačních služeb manželům, kteří se vzájemně odcizili – a potvrdit soudu, že tato osoba tyto požadavky splňuje. Není-li toto potvrzení poskytnuto, může soud odročit řízení na dobu, kterou soud považuje za přiměřenou, aby právní zástupce mohl zahájit příslušná jednání.

Pro více informací navštivte prosím webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Agentury pro podporu rodiny (Family Support Agency) a Odkaz se otevře v novém okně.Mediačních služeb v rodinných sporech (Family Mediation Service).

Obchodní právo

Je-li projednávána věc, která je zapsána u obchodního soudu (commercial list), může soudce (podle Pravidla 63A – Odkaz se otevře v novém okně.Pravidla vyšších soudu [Obchodní řízení] z roku 2004 – Rules of the Superior Courts [Commercial Proceedings] 2004)) na žádost kterékoli ze stran nebo na vlastní návrh nařídit, aby: „řízení nebo kterákoli právní otázka vznesená při takovém řízení byla odročena na dobu nejdéle dvacet osmi dní, která je dle uvážení soudu dostatečná pro to, aby strany měly čas zvážit, zda by takové řízení nebo otázka neměly být řešeny mediací, v usmiřovacím nebo rozhodčím řízení, a pokud se strany pro takové řešení rozhodnou, prodloužit lhůtu pro splnění kteréhokoli ustanovení těchto Pravidel nebo jakéhokoli nařízení soudu kteroukoli ze stran.“

Soud pro rovnost (Equality Tribunal)

Pro další informace o soudu pro rovnost navštivte Odkaz se otevře v novém okně.Portál s informacemi pro občany a internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Soudu pro rovnost.

Informace a vzdělávání

Vzdělávání mediátorů obecně nespadá do kompetence státu. Část kompetencí Agentury pro podporu rodiny však spočívá v poskytování vzdělávání týkajícího se rodinné mediace. Pro přihlášení se do programu vzdělávání musí žadatel absolvovat 60hodinový mediační vzdělávací kurz a podstoupit přísné výběrové řízení.

Pro více informací navštivte prosím webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Agentury pro podporu rodiny.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace není obvykle zdarma; platba podléhá dohodě mezi soukromým mediátorem a zúčastněnými stranami.

Odkaz se otevře v novém okně.Mediační služby v rodinných sporech a Odkaz se otevře v novém okně.Soud pro rovnost však mohou poskytovat bezplatné služby.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Dohody dosažené mediací lze vymáhat jako smlouvu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/05/2010

Mediace v členských státech - Řecko

Please note that the original language version of this page Greek has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Proč spíš než u soudu neřešit spory prostřednictvím mediace? Jedná se o formu mimosoudního řešení sporů (alternative dispute resolution – ADR), při kterém bude účastníkům sporu k dosažení dohody pomáhat mediátor. Řecká vláda a odborníci z justiční praxe věnují výhodám mediace pozornost.


Na koho se obrátit?

V Řecku poskytují mediační službu tyto instituce:

 • Podle zákona č. 3898/2010 (vládní věstník, série I, č. 211, 16.12.2010), který transponuje směrnici 2008/52/ES, musí být mediátorem zvlášť certifikovaný právník. Rada pro certifikaci mediátorů (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), zřízená podle uvedeného zákona, působí při Ministerstvu pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva a je mimo jiné odpovědná i za certifikaci mediátorů. Mediátor získá certifikát po složení zkoušky před zkušební komisí, která se skládá z dvou členů Rady pro certifikaci mediátorů a jednoho zástupce justice. Oddělení pro právní profesi a soudní vykonavatele (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) generálního ředitelství pro výkon spravedlnosti při Ministerstvu pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva je odpovědné za certifikaci mediátorů a vydávání právních dokladů požadovaných pro certifikaci. Oddělení zároveň zajišťuje vypracování seznamů organizací, které mají licenci na odbornou přípravu mediátorů, a certifikovaných mediátorů a jejich distribuci na soudy. Seznamy certifikovaných mediátorů lze nalézt na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.
 • Ministerstvo práce, sociálního zabezpečení a sociální péče poskytuje službu státní správy, která zaměstnanci umožňuje požádat o úřední projednání sporu souvisejícího s pracovním poměrem. Toto řízení provádí Oddělení inspekce práce (Επιθεώρηση Εργασίας). Zvláštní inspektor naplánuje slyšení, aby při něm zaměstnavatel mohl vysvětlit svůj postoj. Toto slyšení je odděleno od soudního řízení.
 • Nezávislou autoritou pro ochranu práv spotřebitele je veřejný ochránce práv spotřebitele (Συνήγορος του Καταναλωτή), který spadá pod Ministerstvo pro regionální rozvoj a konkurenceschopnost. Veřejný ochránce práv je mimosoudní orgán pro řešení spotřebitelských sporů dohodou a poradní orgán, který působí společně se státními orgány při řešení problémů spadajících do jeho pravomoci. Veřejný ochránce práv dohlíží rovněž na Odkaz se otevře v novém okně.výbory pro přátelské řešení sporů (Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού) v rámci prefekturních rad (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), a to za předpokladu, že současně neprobíhá žádné soudní řízení.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace se poskytuje:

 • v občanských a obchodních věcech,
 • v oblasti pracovního práva a při řešení spotřebitelských sporů, jak je uvedeno výše,
 • obětem domácího násilí (zákon č. 3500/2006) a

v případě některých trestných činů, jak je stanoveno v zákoně č. 3094/2010.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Řecko provedlo Odkaz se otevře v novém okně.směrnici 2008/52/ΕS zákonem č. 3898/2010 (vládní věstník, série I, č. 211, 16.12.2010).

Podle uvedeného zákona mohou být soukromoprávní spory předmětem mediace, pokud se na tom strany dohodnou a pokud mají právo o předmětu sporu svobodně rozhodovat. Dohoda o předložení sporu k mediaci se prokazuje dokumenty nebo záznamy u soudu, před kterým spor probíhá. Tato dohoda se řídí hmotným právem smluvním.

Mediace je možná v těchto případech: a) strany se na mediaci dohodly před soudním řízením nebo po něm; b) soud, u kterého řízení probíhá, po zohlednění všech aspektů věci strany vyzve, aby požádaly o mediaci; soud poté musí v závislosti na dohodě stran odložit projednání věci o tři až šest měsíců; c) soud v jiném členském státě nařídí mediaci; d) mediace je vyžadována ze zákona.

Ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva v rozhodnutí č. 109088: a) stanoví zvláštní podmínky pro certifikaci mediátorů a postup uznávání certifikace nabyté v jiných členských státech EU; toto uznání a dočasné nebo konečné odebrání certifikátu vyžaduje souhlas Rady pro certifikaci mediátorů; b) zavádí etický kodex pro certifikované mediátory; c) stanoví zvláštní podmínky ukládání sankcí za porušení etického kodexu; tyto sankce, pro jejichž uložení je třeba souhlasu Rady, spočívají v dočasném nebo konečném odebrání certifikátu, a d) stanoví veškeré další relevantní záležitosti.

Mediačního řízení se každá strana nebo její zákonný zástupce nebo představitel, pokud se jedná o právní osoby, účastní se svým právníkem.

Mediátora určí strany nebo jiná osoba, kterou vyberou.

Mediační řízení určuje mediátor na základě dohody se stranami, jež mohou toto řízení kdykoli ukončit. Mediační řízení je důvěrné a z diskusí se neuchovávají žádné záznamy. Mediátor může v rámci mediačního řízení kontaktovat kteroukoli stranu a setkat se s ní. Mediátor nesmí žádné informace získané během setkání s jednou stranou poskytnout druhé straně bez souhlasu první strany.

Osoba, která je navržena jako mediátor, není povinna mediaci přijmout. Během mediačního řízení je mediátor odpovědný jen za úmysl podvodu.

Mediátor vyhotoví zápis z mediačního řízení, který musí obsahovat:

a) celé jméno mediátora;

b) místo a datum mediace;

c) celá jména stran, které se mediace účastní;

d) dohodu, na jejímž základě mediace proběhla;

e) dohodu, které strany během mediace dosáhly, nebo potvrzení, že dohody nebylo dosaženo, jakož i důvod sporu.

Po ukončení mediace tento zápis podepíše mediátor, strany a jejich právníci. Na žádost alespoň jedné ze stran mediátor zajistí, aby byl originál zápisu uložen na sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem v regionu, kde mediace probíhala. V tomto případě zaplatí žadatel poplatek, jehož výši a její úpravy stanovuje společným rozhodnutím ministr financí a ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva. Pokud je mediace neúspěšná, může zápis podepsat jen mediátor.

Po uložení na sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem se zápis mediace stává nařízením výkonu rozhodnutí ve smyslu čl. 904 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu, pokud obsahuje dohodu mezi stranami o vymahatelném nároku.

Praktické uplatňování alternativního řešení sporů

Jediným mechanismem alternativního řešení sporů, který je v Řecku prakticky účinný, je rozhodčí řízení:

Podle článků 99 a násl. řeckého zákona o konkurzu může být v transakčním řízení ustanoven mediátor (zprostředkovatel), poté co fyzická nebo právnická osoba podá u konkurzního soudu příslušnou žádost.

Konkurzní soud posoudí platnost žádosti a může ustanovit mediátora ze seznamu znalců. Úkolem mediátora je dosáhnout všemi vhodnými prostředky dohody mezi dlužníkem a věřiteli předkládajícími většinu nároků (procento je stanoveno zákonem), aby se zajistilo další fungování dlužníkovy společnosti.

Mediátor může požádat úvěrové a finanční instituce o jakékoli informace týkající se hospodářské činnosti dlužníka, které by mohly být pro úspěšné mediační řízení užitečné.

Pokud dosažení dohody není možné, mediátor bezodkladně informuje předsedu soudu, který zahájí řízení u konkurzního soudu. V tomto bodě úloha mediátora končí.

Informování a odborná příprava

Rada pro certifikaci mediátorů je odpovědná za certifikaci mediátorů, za zajištění toho, aby organizace pro odbornou přípravu v oblasti mediace splňovaly požadavky a aby certifikovaní mediátoři dodržovali etický kodex. Dále předkládá ministru pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva návrhy na uvalení zákonem stanovených sankcí.

Odbornou přípravu v oblasti mediace může poskytovat nezisková společnost, která sestává alespoň z jednoho sdružení advokátů a alespoň jedné vnitrostátní profesní komory a vlastní licenci oddělení pro právní profesi a soudní vykonavatele udělenou generálním ředitelstvím pro administrativu při Ministerstvu pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva na základě doporučení Rady pro certifikaci mediátorů. Prezidentským dekretem č. 123/2011 vydaným na návrh ministra pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva, ministra financí, ministra pro konkurenceschopnost a námořní dopravu a ministra školství, celoživotního učení a náboženských záležitostí, se stanoví zejména podmínky pro vydávání licencí organizacím pro odbornou přípravu v oblasti mediace, způsob jejich práce, obsah učebních plánů pro základní a vyšší odbornou přípravu a jejich trvání, místo odborné přípravy, kvalifikace školitelů, počet účastníků a sankce, které se uloží v případě, že organizace pro odbornou přípravu mediátorů nedodrží stanovené požadavky. Sankce představují pokutu nebo dočasné či konečné odebrání provozní licence. V uvedeném prezidentském dekretu se stanoví rovněž kritéria pro výběr a použití sankcí. Aby mohla organizace pro odbornou přípravu získat licenci, musí odvést státu poplatek, jehož výši a její úpravy stanovuje společným rozhodnutím ministr financí a ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva využívá všechny dostupné prostředky, především internet, aby veřejnost informovalo o možnostech přístupu k mediaci.

Jaké jsou náklady na mediaci?

Mediátoři jsou placeni hodinovou sazbou za maximálně 24 hodin, včetně času na přípravu. Mediátor se může se stranami sporu dohodnout na jiném způsobu odměny. Nedohodnou-li se strany jinak, rozdělí si náklady na odměnu mediátora mezi sebou rovným dílem. Každá strana hradí odměnu pro svého právníka. Výši a úpravy částky maximální hodinové sazby za mediaci stanovuje rozhodnutím ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Po ukončení mediace se vyhotoví zápis, který podepíše mediátor, strany a jejich právníci. Na žádost alespoň jedné ze stran mediátor zajistí, aby byl originál záznamu uložen na sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem v regionu, kde mediace probíhala. V tomto případě je třeba zaplatit poplatek, jehož výši a její úpravy stanovuje společným rozhodnutím ministr financí a ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva. Pokud je mediace neúspěšná, zápis může podepsat jen mediátor.

Po uložení na sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem se zápis mediace stává nařízením výkonu rozhodnutí v souladu s čl. 904 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu, pokud obsahuje dohodu mezi stranami o vymahatelném nároku.

Po dobu mediačního řízení zahájeného v souladu se zákonem se přerušuje promlčecí doba a lhůta na uplatnění nároku až do jeho ukončení. Podle článků 261 a násl. občanského zákoníku, začínají odložené promlčecí doby a lhůty na uplatnění nároku opět plynout, jakmile je vypracován záznam o neúspěšné mediaci, nebo jakmile jedna strana předloží druhé straně a mediátorovi oznámení o odstoupení z mediačního řízení, nebo jakmile je mediační řízení ukončeno z jakéhokoli jiného důvodu.

Podle článku 10 směrnice 2008/52/ES se žádosti předkládají sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem v regionu, kde se mediace konala, který je příslušným orgánem (ve smyslu čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice).

Související odkazy

-Odkaz se otevře v novém okně.Athénské sdružení advokátů

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo práce, sociálního zabezpečení a sociální péče

Odkaz se otevře v novém okně.Veřejný ochránce práv spotřebitele

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva

Řecké centrum pro mediaci a rozhodčí řízení


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Mediace v členských státech - Španělsko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Spanish have already been translated.

Jedním z jevů, s nímž se v posledních letech potýká španělský soudní systém, je rostoucí počet sporů, který negativně ovlivňuje jeho fungování.

Z tohoto důvodu se hledají alternativní způsoby řešení sporů, které by byly efektivnější než způsoby řešení, které nabízí aktuálně platný model soudnictví.

Mediace je jedním z možných způsobů řešení sporů, stejně jako rozhodčí nebo smírčí řízení.


Na koho se obrátit?

Viz vysvětlující informace pro vyhledání mediátora ve Španělsku.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Zákonem 5/2012 ze dne 6. července o mediaci v občanských a obchodních věcech byla do španělského práva začleněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008. Zákon stanoví minimální podmínky pro výkon mediace, aniž by byly dotčeny právní předpisy schválené autonomními společenstvími.

Mediace v sociální oblasti

Použití mediace je velmi běžné v oblasti pracovních sporů. V některých případech zákon ukládá povinnost mediace předtím, než se strany obrátí na soud. Mediace se obecně týká kolektivních sporů, ale v některých autonomních společenstvích je možno mediaci použít i v individuálních pracovních sporech.

V autonomních společenstvích působí mediační orgány, které jsou speciálně pověřené řešením pracovních sporů. Na státní úrovni působí ve Španělsku Interkonfederální služba pro mediační a rozhodčí řízení (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA), která poskytuje bezplatné mediační služby ve sporech, které přesáhnou pravomoci orgánů Odkaz se otevře v novém okně.autonomních společenství.

Zákon 36/2011 o soudnictví v sociální oblasti zavádí skutečnou novinku tím, že jako obecné pravidlo stanoví, že ke každé žalobě musí být přiloženo potvrzení o pokus o předběžný smír či mediaci u příslušného správního orgánu, tj. Mediační, rozhodčí a smírčí služby (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación), nebo u orgánů, které vykonávají jeho funkce na základě kolektivní smlouvy. V následujícím článku jsou však vyjmenována řízení, na něž se tento požadavek nevztahuje.

Zákon 36/2011 výslovně odkazuje na mediaci nejen v kontextu smírného řešení sporu před soudním řízením, ale i po jeho zahájení.

Mediace v občanských a rodinných věcech

Zákon 5/2012 o mediaci v občanských a obchodních věcech obsahuje možnost informovat účastníky řízení v předběžném řízení o možnosti využít mediace za účelem vyřešení sporu. Soud může dokonce při projednávání věci samé vyzvat účastníky, aby se pokusili dosáhnout dohody, kterou by se řízení ukončilo. Zákon umožňuje účastníkům řízení požádat o přerušení řízení za účelem mediačního nebo rozhodčího řízení.

Zákon 5/2012 přináší v této oblasti soudnictví podstatnou změnu, neboť zavádí do občanského soudního řádu výslovný odkaz na mediaci jako na jednu z forem mimosoudního ukončení řízení.

Ve španělském právním systému je mediační řízení nejvíce rozpracováno a využíváno v oblasti rodinného práva.

Na státní úrovni představuje podstatný krok vpřed přijetí zákona 15/2005, který považuje mediaci za dobrovolný způsob alternativního řešení rodinných sporů a vyhlašuje svobodu za nejvyšší hodnotu španělského právního systému. Podle zákona mohou účastníci řízení kdykoli požádat soudce o přerušení soudního řízení, aby mohli využít rodinné mediace a pokusili se dospět k vzájemně přijatelnému řešení sporu.

Občanský soudní řád navíc nabízí možnost, aby účastníci řízení požádali po vzájemné dohodě o přerušení soudního řízení za účelem podstoupení mediace. Soudci ale nenařizuje ani nedoporučuje, aby řízení ab initio přerušil a odeslal účastníky řízení na informační setkání.

Služby poskytované v oblasti rodinné mediace se velmi liší nejen v jednotlivých autonomních společenstvích, ale i v rámci jediného autonomního společenství. V některých autonomních společenstvích (například v Katalánsku) zajišťuje mediační službu samo autonomní společenství, zatímco v jiných autonomních společenstvích nabízejí služby v oblasti rodinné mediace obecní úřady (ayuntamientos).

Generální rada soudní moci (Consejo General del Poder Judicial) mediaci podporuje a dohlíží nad mediačními iniciativami, které probíhají v rámci jednotlivých španělských soudů a soudních dvorů za přispění autonomních společenství, vysokých škol, obecních úřadů a sdružení.

Mediace v trestních věcech

Mediace v trestních věcech sleduje dva cíle: resocializaci pachatele a odškodnění oběti trestného činu.

V oblasti soudnictví, které se týká justice mladistvých (14 až 18 let), je mediace výslovně definována jako prostředek úspěšné převýchovy mladistvých. V této oblasti mediaci provádějí pracovníci pomocného aparátu státního zastupitelství pro trestnou činnost mladistvých, ale mediací mohou být pověřeny i orgány autonomních společenství a jiné instituce, jako například sdružení.

Pokud jde o soudnictví v oblasti trestné činnosti zletilých osob, mediace není upravena předpisy. V praxi se nicméně provádí v některých provinciích na základě trestních předpisů a trestního řádu, které připouštějí úpravu a snížení trestu v případě nápravy škody, a použitelných mezinárodních právních norem.

Mediace je zpravidla používaná v méně závažných případech porušení práva, jako je například zavinění z nedbalosti či přečiny, ale může být použita, pokud to okolnosti vyžadují, i v případě trestných činů.

Pokud jde o genderové násilí, organický zákon 1/2004 o ochraně proti genderovému násilí v takovýchto případech mediaci výslovně zakazuje. Stále častěji se však objevují hlasy prosazující využití mediace i v této oblasti právního řádu, s výhradou posouzení vhodnosti mediace v jednotlivých případech. Generální rada soudní moci v této souvislosti ve své zprávě o genderovém násilí v rodině z roku 2001 zdůrazňuje, že méně závažnými případy úmyslného či nedbalostního domácího násilí by se měly zabývat občanskoprávní soudy.

Generální rada soudní moci mediaci podporuje a dohlíží na mediační iniciativy vyšetřujících, trestních a provinčních soudů ve Španělsku. Zatím nejbohatší zkušenosti s mediací v trestním řízení mají Katalánsko a Baskicko.

Mediace v oblasti správního soudnictví

Zákon o správním řízení výslovně nestanoví možnost využití alternativních způsobů řešení sporů za pomoci třetích stran, avšak takové způsoby ani nezakazuje.

Zákon dále stanoví možnost, aby se zákonnost správních činností přezkoumávala jinými prostředky než soudní cestou s cílem zabránit četným zbytečným soudním žalobám a nabídnout levné a rychlé způsoby řešení mnoha sporů.

Odkaz se otevře v novém okně.Portál správního soudnictví obsahuje informace o orgánech občanského, obchodního, trestního, sociálního a rodinného soudnictví poskytujících mediační služby v rámci soudů, jakož i o řadě služeb mimosoudní mediace nabízených různými profesními komorami a sdruženími.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Funkci mediátora obecně vykonává nestranná třetí osoba, která je vázaná mlčenlivostí a důvěrností informací.

Strany se s pomocí svých advokátů mohou dohodnout na zahájení mediačního řízení a oznámit to soudu, nebo je může kontaktovat přímo soud, pokud dospěje k názoru, že spor může být předmětem mediace.

V trestních věcech je obvykle kontaktován jako první pachatel trestného činu. Pokud pachatel souhlasí, je následně kontaktována poškozená osoba, aby mohlo být zahájeno mediační řízení.

Informace a vzdělávání

Podle zákona 5/2012 o mediaci v občanských a obchodních věcech musí mediátor mít uznávaný vysokoškolský titul nebo vyšší odborné vzdělání a před výkonem mediační činnosti musí absolvovat odbornou přípravu ve formě jednoho či několika zvláštních kurzů, které poskytují řádně akreditovaná zařízení a jsou uznávány na celém území státu.

Některá autonomní společenství upravují vzdělávání nutné k výkonu rodinné mediace prostřednictvím zákonů a jejich prováděcích předpisů. Obecně se u mediátorů vyžaduje alespoň tříleté vysokoškolské vzdělání a absolvování zvláštních kurzů zaměřených na mediaci v délce 100 až 300 hodin převážně praktické výuky.

Vzdělávání v oblasti mediace většinou nabízejí vysoké školy a odborná sdružení, jako je psychologická či advokátní komora.

Jaké jsou náklady mediace?

Obecně platí, že mediační řízení navržené soudem je bezplatné.

Při mediaci v oblasti pracovních sporů jsou služby autonomních společenství a SIMA bezplatné.

V oblasti rodinné mediace jsou služby poskytované institucemi, které spolupracují se soudem, zpravidla bezplatné. V Katalánsku je cena mediačního řízení upravena zvláštním předpisem pro osoby, které nemají nárok na bezplatnou právní pomoc.

Pokud jde o mediaci v trestních věcech, mediační řízení navržené veřejnými orgány je bezplatné.

S výjimkou soudem navrženého mediačního řízení rozhodují o použití mediátora a výši jeho odměny strany sporu. K nákladům na mediaci zákon 5/2012 výslovně stanoví, že bez ohledu na to, zda mediace skončila dohodou, nesou strany sporu náklady rovným dílem, není-li smluvně stanoveno jinak.

Aby se podpořilo mimosoudní řešení sporů, podle zákona 10/2012, který stanovuje některé poplatky za úkony prováděné soudní správou a Národním toxikologickým a forenzním ústavem, se vrací poplatek v plné výši, byla-li mimosoudním ukončením sporu uspořena část nákladů na poskytované služby.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, soudně vykonatelná?

Podle zákona 5/2012 mohou strany dohodu dosaženou prostřednictvím mediace zaznamenat formou notářského zápisu.

Jestliže se má dohoda o mediaci vykonat v jiném státě, je kromě notářského zápisu nutné splnit případné požadavky mezinárodních úmluv, jimiž je Španělsko vázáno, a právních předpisů Evropské unie.

V případě dosažení dohody formou mediace až po zahájení soudního řízení musí účastníci řízení požádat soud o schválení této dohody podle občanského soudního řádu.

Možnost vykonání mediační dohody závisí na právech, jakými účastníci řízení v dané věci disponují.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESPAÑA


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/03/2019

Mediace v členských státech - Francie

Proč neřešit spor pomocí mediace spíše než soudní cestou? Jde o alternativní způsob řešení sporů, kdy mediátor pomáhá zúčastněným stranám dosáhnout dohody. Vláda a odborníci ve Francii věnují mediaci velkou pozornost.


Na koho se obrátit?

Ve Francii neexistuje ústřední nebo vládní orgán, který by zodpovídal za právní úpravu profese mediátora. O jeho vytvoření se prozatím neuvažuje.

Existují nevládní organizace, které působí v oblasti rodinných sporů.

 • Odkaz se otevře v novém okně.APMF (Association Pour la Médiation Familiale – Sdružení pro rodinnou mediaci) v roce 2012 vykázalo 700 členů, z čehož většinu představují rodinní mediátoři. Nabízí velmi snadno dostupný seznam mediátorů uspořádaný podle regionů.
 • Odkaz se otevře v novém okně.FENAMEF (Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiales – Národní federace sdružení pro rodinnou mediaci) v roce 2012 vykázala více než 480 míst poskytování služeb rodinné mediace a nabízí seznam služeb, jež poskytují.

Je možné se rovněž obrátit  na:

 • Odkaz se otevře v novém okně.CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris Mediační a arbitrážní středisko v Paříži), jež řeší spory mezi (velkými) podniky.
 • Odkaz se otevře v novém okně.IEAM (l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de MédiationInstitut pro znalecké posudky, arbitráž a mediaci), jenž v roce 2012 sdružoval více než 100 znalců pro smírčí nebo soudní řízení v oblasti ekonomické a finanční, právní a daňové, v oblasti lékařské péče, stavebnictví, průmyslu, surovin a dopravy.
 • Odkaz se otevře v novém okně.FMCML (Fédération des Médiateurs et Chargés de Mission libéraux – Federace mediátorů a pověřených znalců), jež sdružuje přibližně sto znalců pro oblast stavebnictví, nemovitostí, průmyslu, služeb, obchodu, oblast sociální a daňovou, informatiky, životního prostředí a lékařské péče, kteří kromě znalecké činnosti vykonávají i činnost mediační.
 • Odkaz se otevře v novém okně.FNCM (Fédération Nationale des Centres de MédiationNárodní federace mediačních středisek), jež v roce 2012 sdružovala 79 mediačních středisek při advokátních komorách, která jsou vytvářena na úrovni regionů, většinou z řad advokátů, je podporována Národní radou advokátních komor (CNB, Conseil National des Barreaux) a spolupracuje s celou řadou zástupců justice. Na jejích internetových stránkách je dostupný seznam členů.
 • Odkaz se otevře v novém okně.ANM (Association Nationale des MédiateursNárodní asociace mediátorů), jež byla založena v r. 1993 a v roce 2012 sdružovala kolem dvaceti sdružení a přibližně 300 členů v rámci 11 regionálních delagací. Tato asociace vypracovala Národní etický kodex mediátora. Na jejích internetových stránkách je dostupný příslušný seznam.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné/nejčastější?

Podle francouzského práva mohou strany přistoupit k mediaci ve všech oblastech práva za předpokladu, že mediace neporuší tzv. „řídící pravidla veřejného pořádku“. Nebude např. možné dohodnout se na mediaci ve snaze obejít kogentní pravidla sňatku nebo rozvodu.

Mediace je vykonávána především v rodinných záležitostech (soudce pro rodinné záležitosti, prostřednictvím rodinného mediátora) a v menších sporech (řízení před soudcem místního soudu nebo před soudcem instančního soudu prostřednictvím konciliátora).

Jaká pravidla je třeba dodržovat?

Přistoupení k mediaci

K mediaci lze přistoupit pouze po předchozí dohodě stran.

Nicméně v případě, kdy byla podána soudní žaloba, „může soudce pověřený řešením sporu určit, na základě souhlasu stran, třetí osobu, která strany vyslechne a porovná jejich názory ve snaze pomoci najít řešení sporu, který je staví proti sobě“ (článek 131-1 občanského soudního řádu).

V případech, kdy rozhoduje o výkonu rodičovské zodpovědnosti nebo o předběžných opatřeních ve věci rozvodu, může soudce stranám rovněž přikázat, aby se dostavily na informativní setkání o otázkách mediace, které je pro strany bezplatné a nemůže být předmětem jakéhokoliv zvláštního postihu (články 255 a 373-2-10 občanského zákoníku).

Nařízením č. 2011-1540 ze dne 16. listopadu 2011 se provedla směrnice 2008/52/ES, jež stanoví rámec podporující smírné řešení sporů stranami za pomoci třetí strany, mediátora, a rozšiřuje jeho kompetence nejen na případy přeshraniční mediace, ale i na mediaci vnitrostátní, kromě výjimek pro spory související s pracovní smlouvou, jakož i v oblasti výsostného správního práva.

Nařízením ze dne 16. listopadu 2011 se mění výše uvedený zákon ze dne 8. února 1995 s cílem stanovit obecný rámec pro mediaci. Definuje pojem mediace, upřesňuje vlastnosti, které musí mediátor mít, a připomíná zásadu důvěrnosti mediace, jež je nezbytná pro úspěch procesu.

Nařízení připomíná zásadu, podle které soudce pověřený řešením sporu může kdykoli určit mediátora, jenž může prakticky jednat i jako konciliátor. Soudce nicméně nesmí mediátorovi svěřit předběžné pokusy o smír v případě rozvodu nebo rozluky. V nařízení se uvádí, že soudce, který nezískal souhlas stran, jim může přikázat, aby se setkaly s mediátorem za účelem informování se o předmětu a průběhu mediačního opatření. V právním státě mohou být touto informační úlohou pověřeni pouze konciliátoři a rodinní mediátoři.

Nařízení č. 2012-66 ze dne 20. ledna 2012 při provádění nařízení ze dne 16. listopadu 2011 vytváří v občanském soudním řádu Pátou knihu věnovanou smírnému řešení sporů s cílem upřesnit pravidla použitelná v oblasti konvenční mediace a smírčího řízení, jakož i pravidla týkající se postupu. Tato Pátá kniha je obdobou hlavy VI a VIa občanského soudního řádu, které se zabývají mediací a smírčím řešení sporů. Nařízení č. 78-381 ze dne 20. března 1978 bylo změněno a nadále přejímá pouze ustanovení týkající se konciliátorů.

Regulace mediační činnosti

Na celostátní úrovni neexistuje žádný „kodex chování“ pro mediátory.

Pařížská obchodní a průmyslová komora vypracovala kodex chování a sama zajišťuje vlastní regulaci.

V oblasti rodinných sporů se rodinní mediátoři z titulu svého přímého členství nebo prostřednictvím členství organizace, která je zaměstnává, opírají o etické kodexy nebo charty dvou sdružení sdružujících organizace pro rodinnou mediaci, Sdružení pro rodinnou mediaci (Odkaz se otevře v novém okně.APMF) a Národní federace sdružení pro rodinnou mediaci (Odkaz se otevře v novém okně.FENAMEF). Tyto kodexy nebo charty přebírají „etická pravidla rodinné mediace“, která byla přijata dne 22. dubna 2003 Národní konzultační radou pro rodinnou mediaci (CNCMF, Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale). Na jejích internetových stránkách se uvádí: „Sdružení APMF vydává etický kodex této profese, v němž jsou uvedena etická pravidla profesní činnosti a podmínky výkonu rodinné mediace ve Francii. Tento kodex uznávají všichni praktici, kteří se touto činností zabývají.“

Odkaz se otevře v novém okně.FNCM, (Fédération Nationale des Centres de Médiation – Národní federace mediačních středisek) přijala v březnu 2008 „etický kodex“ vycházející z „Evropského kodexu chování pro mediátory“.

Informace a vzdělávání

Neexistují žádné celostátní oficiální internetové stránky o mediaci.

V současnosti francouzské pozitivní právo nestanoví žádné specifické vzdělání pro výkon mediace, s výjimkou mediace v rodinných záležitostech. Pro tuto oblast byl totiž na základě nařízení ze dne 2. prosince 2003 a vyhlášky ze dne 12. února 2004 zaveden diplom rodinného mediátora.

V oblasti rodinné mediace stanoví předpisy vzdělání, které poskytují akreditovaná zařízení, a získání diplomu, který vydává krajský prefekt na základě příslušného vzdělání nebo certifikačních zkoušek stvrzujících dosažení požadovaných znalostí. Vzdělávání je zajištěno ve střediscích, která byla akreditována Krajským ředitelstvím pro zdravotní a sociální záležitosti (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, DRASS). Frekventanti jsou v těchto střediscích zařazeni do vzdělávacího kurzu v délce 560 hodin, které jsou rozloženy do tří let, a z toho je minimálně 70 hodin praxe. Na závěr tohoto kurzu skládá účastník zkoušky stvrzující jeho úspěšné zakončení.

Kolik stojí mediace?

Mimosoudní nebo soudní mediace je pro osoby, které tohoto alternativního způsobu řešení sporů využijí, placenou službou. V případě soudní mediace může být odměna mediátora zahrnuta do poskytnuté právní pomoci. Její výši stanoví v každém případě soudce pověřený stanovením nákladů řízení, a to po provedení úkonu a předložení zprávy nebo výkazu nákladů (článek 119 nařízení č. 91-1266 ze dne 19. prosince 1991).

Soudce stanoví výši zálohy, kterou musí strana(y) složit, a výši odměny mediátora (články 131-6 a 131- 3 občanského soudního řádu). Vzhledem k tomu, že právní úprava nestanoví přesné sazby, je jednotková cena za služby rodinné mediace proměnlivá. Útvary využívající službu „rodinné mediace“ se v rámci národního protokolu, který podepsalo ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce, sociálních věcí, rodiny a solidarity, Národní fond rodinných přídavků (Caisse nationale d’allocations familiales) a Zemědělský vzájemný podpůrný fond (Caisse centrale de mutualité sociale agricole), zavázaly, že budou dodržovat variabilní celostátní sazby v závislosti na výši příjmů stran. Finanční podíl stran na nákladech na jedno sezení a osobu se může pohybovat v rozmezí od 5 eur až do 131,21 eur, nestanoví-li soudce jinak.

CNAF (Caisse nationale des allocations familialesNárodní fond rodinných přídavků) zavedl v oblasti rodinných záležitostí postup uzavírání smluv, které smluvním organizacím umožňují využít službu rodinné mediace za předpokladu, že budou dodržena určitá pravidla.

Lze učinit dohodu uzavřenou na základě mediace vykonatelnou?

Není-li řešením sporu pověřen soudce, může být podle článku 1565 občanského soudního řádu dohoda, ke které strany dospěly, podrobena schválení příslušného soudu pro danou oblast s cílem učinit ji vykonatelnou.

Probíhá-li mediace v rámci soudního řízení, schvaluje podle článku 131-12 občanského soudního řádu na žádost stran pověřený soudce dohodu, kterou mu tyto strany předložily.

Podle článku L. 111-3 1° občanského exekučního řízení jsou vymahatelné dohody vzešlé z mimosoudní nebo soudní mediace, jež rozhodnutí obecných nebo správních soudů činí vykonatelnými.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/02/2017

Mediace v členských státech - Chorvatsko


Vláda Chorvatské republiky prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti významně podporuje (legislativně, finančně, odborně) rozvoj a propagaci mediace, přičemž jde o jednu z důležitých součástí strategie reformy soudnictví.

Soudní a mimosoudní mediace

Mediační řízení lze provádět u všech řádných a specializovaných soudů prvního a druhého stupně (městské, krajské/župní, obchodní a Nejvyšší obchodní soud), a to ve všech fázích řízení, a tudíž i v průběhu odvolacího řízení. Řízení vedou výhradně soudci příslušného soudu, kteří byli vyškoleni v mediaci a kteří jsou uvedeni na seznamu soudců mediátorů stanoveném předsedou soudu při ročním přiřazení funkcí. Soudce mediátor nikdy nepůsobí jako mediátor ve sporu, v němž vystupoval jako soudce.

Mimosoudní mediační řízení již mnoho let velmi úspěšně provádějí střediska pro mediaci při Chorvatské hospodářské komoře (Centri za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), Chorvatské komoře pro řemeslnické profese (Centri za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori), Sdružení chorvatských zaměstnavatelů (Centri za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca) a rovněž Chorvatská mediační asociace (Hrvatska udruga za mirenje), Chorvatská advokátní komora (Hrvatska odvjetnička komora), Chorvatská kancelář pojistitelů (Hrvatski ured za osiguranje) a Úřad pro sociální partnerství vlády Chorvatské republiky (Ured za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske). Mediace nicméně může proběhnout s vybraným mediátorem i mimo uvedená střediska.

Na základě zákona o mediaci (Úřední věstník č. 18/11) a nařízení o rejstříku mediátorů a normách pro akreditaci institucí pro mediaci a mediátorů (Úřední věstník č. 59/11) vede Ministerstvo spravedlnosti rejstřík mediátorů.

Komise pro alternativní řešení sporů

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo a jmenovalo Komisi pro alternativní řešení sporů, jejímiž členy jsou zástupci soudů, státního zastupitelství, Úřadu pro sociální partnerství vlády Chorvatské republiky, Chorvatské hospodářské komory, Sdružení chorvatských zaměstnavatelů, Chorvatské komory pro řemeslnické profese a Ministerstva spravedlnosti.

Úkolem komise je sledovat vývoj alternativního řešení sporů, sledovat provádění stávajících programů a navrhovat opatření na podporu rozvoje alternativního řešení sporů. Úkolem komise je rovněž vydávat stanoviska a poskytovat odpovědi na dotazy v rámci její působnosti.

Komise pro mimosoudní řešení sporů na svém zasedání, jež se konalo dne 26. listopadu 2009, přijala Etický kodex mediátorů.

Legislativní rámec

Mediace jako alternativní způsob řešení sporů byla poprvé upravena zvláštními předpisy – Zákonem o mediaci (Úřední věstník č. 163/03, vstoupil v platnost 24. října 2003), který obsahuje některé ze základních pokynů Doporučení Rady Evropy o mediaci v občanskoprávních a obchodních sporech a tzv. Zelené knihy o alternativním řešení sporů v oblasti občanského a obchodního práva Evropské unie. Zákon byl změněn v roce 2009 a počátkem roku 2011 byl schválen nový Zákon o mediaci (Úřední věstník č. 18/11), který plně vstoupil v platnost dnem přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Kromě zákona o mediaci, jenž představuje základní zákon v této oblasti, existují i další zákony, které problematiku mediace zčásti upravují, jakož i příslušné předpisy zajišťující provádění zákona.

Mediační řízení

Mediační řízení se zahajuje návrhem jedné strany sporu, jejž přijme druhá strana, společným návrhem obou stran na smírné řešení sporu, respektive návrhem třetí strany (např. soudce v soudním řízení).

Mediátoři jsou osoby, které na základě dohody stran provádějí mediaci. Mediátoři musí být vyškoleni (odborné znalosti a dovednosti mediátora představují jeden z hlavních prvků úspěšné mediace) a průběžně se dále vzdělávat. Při organizaci a realizaci vzdělávání mediátorů hraje zásadní úlohu Justiční akademie (Pravosudna akademija).

Mediace probíhá způsobem, na kterém se dohodly dané strany. Mediátor v průběhu řízení k jednotlivým stranám přistupuje spravedlivě a rovně. Mediátor se může v průběhu mediačního řízení setkat s každou stranou zvlášť, a pokud se strany nedohodnou jinak, může mediátor informace a údaje získané od jedné strany předat druhé straně pouze s jejím souhlasem. Mediátor se může zúčastnit vypracování dohody o smírném řešení a navrhovat její obsah.

Dohoda o smírném řešení uzavřená v rámci mediačního řízení zavazuje strany, které ji uzavřely. Jestliže strany v rámci smírného řešení sporu na sebe vzaly určité závazky, jsou je povinny včas provést. Dohoda dosažená v rámci mediačního řízení je vymahatelný dokument, pokud stanoví určitou povinnost, ohledně které mohou strany uzavřít kompromis, a pokud obsahuje prohlášení povinného subjektu o přímém svolení k nucenému výkonu (doložku vykonatelnosti).

Pokud se strany nedohodly jinak, nese každá strana své vlastní náklady, přičemž náklady na mediační řízení si jednotlivé strany mezi sebe dělí rovným dílem, anebo v souladu se zvláštním zákonem nebo s pravidly institucí pro mediaci.

Podle převládajícího názoru odborníků v oblasti mediace může jakýkoliv spor týkající se práv, s nimiž mohou strany volně nakládat, být předmětem mediačního řízení a strany, jež jsou v konfliktu, mají být téměř vždy vybízeny ke smírnému řešení sporu. Mediační řízení je obzvláště vhodné u sporů v hospodářské oblasti (tj. obchodních sporů), jakož i u přeshraničních sporů (jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v členském státě Evropské unie) v občanských a obchodních věcech, přičemž se však mezi přeshraniční spory nepočítají daňové, celní či správní spory nebo spory týkající se odpovědnosti státu za jednání nebo opomenutí při výkonu moci.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhledání mediátora

Odkaz se otevře v novém okně.Více informací


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/07/2016

Mediace v členských státech - Itálie

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Italian have already been translated.

Proč spíš než u soudu neřešit spory prostřednictvím mediace? Jedná se o formu mimosoudního řešení sporů, při kterém bude účastníkům sporu k dosažení dohody pomáhat mediátor. Vláda a právní zástupci v Itálii považují mediaci za zvláště účinný nástroj.


1. Na koho se obrátit?

Vládním nařízením (decreto legislativo) č. 28/2010 byla v Itálii zavedena mediační praxe v občanskoprávních a obchodních věcech. Jedná se o mimosoudní řešení sporů týkajících se převoditelných práv.

Mediaci provádějí veřejné nebo soukromé mediační subjekty zaregistrované v příslušném rejstříku, který spravuje ministerstvo spravedlnosti.

Na internerových stránkách ministerstva spravedlnosti (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.giustizia.it/) je zveřejněn seznam akreditovaných mediačních subjektů.

Zájemce může tedy kontaktovat konkrétní mediační subjekt a využít služeb jeho členů. Další informace lze obdržet přímo od dotčeného subjektu.

2. V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Služeb mediačních subjektů lze využít k mimosoudnímu řešení všech sporů v občanskoprávních a obchodních věcech, které se týkají převoditelných práv. Mediace není v Itálii povinná, avšak může ji jako vhodné řešení navrhnout soudce nebo může být vyžadována ve smlouvě, kterou strany mezi sebou uzavřely.

3. Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Pravidla týkající se mediace v občanskoprávních a obchodních věcech jsou v současnosti stanoveny vládním nařízením č. 28/2010 a ministerským nařízením (decreto ministeriale) č. 180/2010.

4. Jak se stát mediátorem?

Mediátorem se může stát osoba, která splňuje požadavky stanovené v čl. 4 odst. 3 písm. b) ministerského nařízení č. 180/2010. Jedná se především o tyto požadavky: zájemce musí doložit alespoň bakalářský diplom (v Itálii tzv. „laurea universitaria triennale“), případně musí být členem profesního sdružení nebo organizace; musí absolvovat specifické odborné vzdělávání a alespoň dvouleté aktualizační odborné vzdělávání u poskytovatelů schválených ministerstvem spravedlnosti; během dvou let aktualizačního vzdělávání se musí jako asistovaný stážista zúčastnit alespoň dvaceti mediací.

Pokud jde o poskytovatele odborného vzdělávání, kteří vydávají osvědčení potvrzující, že mediátor dokončil požadovaný vzdělávací kurz, jedná se o veřejné nebo soukromé subjekty, které, pokud splní příslušné požadavky, akredituje ministerstvo spravedlnosti.

5. Kolik stojí mediace?

Ustanovení čl. 16 ministerského nařízení č. 180/2010 stanoví kritéria pro určení poplatku za mediaci (indennità di mediazione), který zahrnuje náklady na zahájení mediačního procesu a na mediaci samotnou.

Konkrétní částky jsou uvedeny v tabulce A přílohy nařízení. Částky se liší v závislosti na hodnotě sporu.

6. Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Článek 12 vládního nařízení č. 28/2010 stanoví, že zápis z dohody, jehož obsah neodporuje veřejnému pořádku nebo platným zákonům, musí být na žádost jedné ze stran schválen předsedou soudu (presidente del Tribunale), v jehož obvodě sídlí mediační subjekt. Pokud jde o přeshraniční řešení sporů (viz článek 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES), schvaluje zápis předseda soudu, v jehož obvodě dojde k provedení dohody.

Schválený zápis představuje exekuční titul pro exekuci na peněžité plnění (espropriazione forzata), exekuci na nepeněžité plnění (esecuzione in forma specifica) a registraci soudní hypotéky (ipoteca giudiziale).

7. Je přístup k databázi mediátorů bezplatný?

V současnosti neexistuje veřejný seznam mediátorů; ministerstvo pravidelně zveřejňuje seznam mediačních subjektů, u kterých jsou registrováni jednotliví mediátoři. Konkrétní informaci ohledně mediátorů zaregistrovaných u jednotlivých mediačních subjektů lze na požádání získat v kanceláři ministerstva spravedlnosti, která vykonává dohled nad mediačními subjekty a již lze kontaktovat prostřednictvím internetových stránek ministerstva.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/03/2018

Mediace v členských státech - Kypr

Please note that the original language version of this page Greek has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Na koho se obrátit?

Více informací o mediaci na Kypru získáte od Odkaz se otevře v novém okně.právního zástupce registrovaného na Kypru.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediaci lze využít při řešení jakéhokoli sporu za předpokladu, že obě zúčastněné strany s ní souhlasí.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Na rozdíl od jiných forem alternativního řešení sporu (arbitráž) neexistují pro mediační proces žádné zákony, které by jej výslovně řídily, a proto ani neexistují zvláštní pravidla, která musí mediace dodržovat.

Pozn.: návrh zákona o zvláštní oblasti mediace v rodinných případech byl předložen poslanecké sněmovně (Βουλή των Αντιπροσώπων) a v současné době je projednáván.

Jaké jsou náklady mediace?

Pro mediaci nejsou stanoveny žádné fixní náklady, náklady v podstatě závisí na složitosti případu a postavení mediátora.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Výsledek mediace není rozhodnutí, které lze vynutit stejným způsobem jako soudní rozhodnutí.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/02/2017

Mediace v členských státech - Lotyšsko

Please note that the original language version of this page Latvian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Nežli se obracet na soud, proč se nepokusit vyřešit svůj spor prostřednictvím mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám ve sporu dosáhnout dohody. Vláda a justiční pracovníci v Lotyšsku si výhody mediace uvědomují.


Na koho se obrátit?

Využívání mediace při dosahování dohody v oblasti občanskoprávních sporů je v současné době v Lotyšsku ve své počáteční fázi. Neexistuje žádný ústřední vládní orgán odpovědný za regulaci profese mediátora.

Mediācijas padome (Mediační rada)

Odkaz se otevře v novém okně.Mediācijas padome je asociace, která byla založena 25. července 2011 a sdružuje řadu v Lotyšsku registrovaných subjektů činných v oblasti mediace. Mezi její cíle patří vytvořit společné normy pro odbornou přípravu mediátorů a zavést certifikaci programů odborné přípravy, vypracovat a přijmout Kodex chování certifikovaných mediátorů a rovněž tyto mediátory zastupovat a vyjadřovat jejich názory na celostátní a místní instituce, na jiné orgány a úředníky a poskytovat stanovisko, pokud jde o legislativu a právní postupy v oblasti mediace.

Mediační radu založily tyto asociace:

 • Mediācija un ADR (Mediace a ADR)
 • Integrētā mediācija Latvijā (Integrovaná mediace v Lotyšsku)
 • Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs) (Integrace pro společnost (Centrum pomoci obětem))
 • Komercmediatoru asociācija (Asociace mediátorů v obchodě)

Mediācija un ADR

Organizace Odkaz se otevře v novém okně.Mediācija un ADR vznikla 7. dubna 2005. Cílem organizace je:

 • propagovat v Lotyšsku postupné zavádění a používání alternativních metod řešení sporů (mediace, smír, nestranné vyšetření za účelem zjištění skutečného stavu věcí, odborné posudky, arbitráž atd.);
 • účast na procesech vytváření politik, např. v pracovních skupinách vytvořených veřejnými orgány;
 • podporovat zlepšování profesní kvalifikace svých členů a poskytovat nejlepší možnou úroveň služeb mediace a ADR;
 • sdružovat profesionály ADR za účelem dosažení společných cílů;
 • spolupracovat s mezinárodními organizacemi a s dalšími fyzickými a právnickými osobami.

Organizace poskytuje stranám sporu a jejich zástupcům rady při výběru odborníka a rovněž zajišťuje kurzy a semináře o mediaci a ADR. Někteří členové této organizace provozují praxi mediátora se specializací na občanskoprávní a trestní případy. Členové získali kompetence v oblasti vyjednávání a mediace v kurzech odborné přípravy pořádaných v Lotyšsku a v zahraničí a vedených zkušenými mediátory a řešiteli sporů z USA, Velké Británie, Německa a jiných zemí.

Integrētā mediācija Latvijā

Organizace Odkaz se otevře v novém okně.Integrētā mediācija Latvijā (IMLV) byla založena 10. srpna 2007. Její vizí je společnost, která úspěšně řeší spory, v níž jsou zájmy všech stran zastoupeny stejnoměrně a postup při řešení sporů je humánní, spravedlivý a založený na spolupráci. Organizace IMLV byla založena za úzké spolupráce s německou organizací Integrierte Mediation. Spolupráce se odehrává na poli vzdělávání, doplňkové odborné přípravy, kontroly, zavádění mediačních služeb a přijímání osvědčených postupů.

Cílem IMLV je propagovat rozvoj mediace na regionální, národní a mezinárodní úrovni integrací postupů řešení sporů v institucích a organizacích a zároveň integrací do práce profesionálů a do společnosti obecně.

Aby IMLV tohoto cíle dosáhla, stanovila si následující úkoly:

 • propagovat a rozvíjet myšlenku integrované mediace v Lotyšsku jako moderního, vysoce kvalitního způsobu řešení sporů;
 • podporovat spolupráci mezi profesionály, organizacemi a institucemi;
 • definovat a podporovat koncepty a výhody integrované mediace;
 • informovat a vzdělávat veřejnost, pokud jde o zásady a možnosti integrované mediace;
 • šířit povědomí o úspěších integrované mediace;
 • organizovat kurzy odborné přípravy týkající se mediace a možností jejího použití v různých oblastech;
 • realizovat studie a průzkumy.

Organizace IMLV spojuje nejrůznější profese, včetně praktikujících mediátorů, jejichž zájem je zapojit mediační kompetence do vlastní činnosti a zvýšit informovanost veřejnosti o mediaci jako schůdném způsobu řešení sporů.

Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs)

Organizace Odkaz se otevře v novém okně.Cietušo atbalsta centrs zahájilo činnost v roce 2003. Jejím hlavním cílem je podpora obětem trestných činů. Od roku 2004 pracuje pro tuto organizaci dvacet mediátorů, kteří využívají své znalosti mediačních postupů při řešení občanskoprávních a správních sporů.


V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v mnoha oblastech. Oblast, v níž by mohla být hojněji používána, jsou občanskoprávní spory vycházející z oblasti rodinného a obchodního práva.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné.

Mediace není nezbytným předpokladem pro zahájení určitých typů soudních řízení nebo pro jejich vedení.

Mediace není v Lotyšsku regulována

Informace a vzdělávání

Internetové stránky věnované mediaci: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mediacija.lv/.

Asociace Mediace a ADR a Integrace pro společnost disponují školiteli, kteří vedou základní kurzy mediace pro budoucí mediátory a kurzy pro získání základních kompetencí pro řešení sporů v oblasti profesní i osobní.

Jaké jsou náklady na mediaci?

Řešení občanskoprávních sporů prostřednictvím mediace není poskytováno zdarma. Náklady na mediaci závisí na několika faktorech: kvalifikaci mediátora a zkušenosti, komplexnosti sporu, počtu požadovaných mediátorských sezení a jiných faktorech.

V případech, které se týkají zájmů dětí a jejich práv však Rada pro zahraniční a smírčí záležitosti Soudu pro rodinné právo v Rize (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) poskytuje zdarma své služby pro obyvatele Rigy. Spory se týkají především vyživovací povinnosti, stanovení místa pobytu dětí, práv na styk s dítětem, opatrovnictví a výchovy dítěte.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/EC stanoví, že strany sporu mohou žádat, aby byla písemná dohoda vyplývající z mediace učiněna vykonatelnou. Členské státy oznámí Komisi soudy nebo jiné orgány příslušné pro vyřizování takových žádostí.

Lotyšsko dosud tyto informace nesdělilo.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Mediācija.lv


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/12/2014

Mediace v členských státech - Litva

Proč se nepokusit vyřešit spor spíše mediací než soudně? Jedná se o formu alternativního řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody. Vláda a odborníci v oblasti práva Litevské republiky jsou si výhod mediace vědomi.


Na koho se obrátit?

Neexistuje žádný centralizovaný nebo státní orgán odpovědný za mediaci (tarpininkavimas), a Litva zřízení takového orgánu ani neplánuje.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Smírčí mediaci (taikinamasis tarpininkavimas) lze využívat v občanskoprávních sporech (tj. sporech projednávaných v občanskoprávním řízení soudem s obecnou pravomocí).

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Mediace se řídí zákonem o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). V tomto rámci je využití mediace zcela dobrovolné. Neexistují žádné zvláštní předpisy, jako jsou kodexy chování pro mediátory.

Informace a vzdělávání

Doposud nebyl zaveden žádný vnitrostátní program odborné přípravy. Odbornou přípravu však poskytuje vzdělávací centrum Ministerstva spravedlnosti (Teisingumo ministerija) a soukromé subjekty. Soukromé subjekty nejsou regulované.

Jaké jsou náklady mediace?

Podle zákona o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech může být smírčí mediace poskytována za úplatu nebo zdarma. Je-li poskytována za úplatu, může být řízení zahájeno až poté, co se mediátor písemně dohodne s oběma stranami sporu na výši a způsobu úhrady odměny.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES stranám sporu umožňuje požadovat, aby byla písemná dohoda, která vznikne z mediace, vykonatelná. Členské státy toto sdělí soudům nebo jiným orgánům příslušným k přijímání takovýchto žádostí.

Podle zákona o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech vyberou strany sporu příslušný soud. Může se jednat o okresní soud podle místa bydliště nebo sídla jedné ze stran sporu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Mediace v členských státech - Lucembursko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: French have already been translated.

Proč nezkusit vyřešit spor prostřednictvím mediace místo toho, abyste se s ním obraceli na soud? Jedná se o mechanismus alternativního řešení sporu, při kterém mediátor pomáhá zúčastněným stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda a odborníci pracující v oblasti práva Lucemburského vévodství si jsou výhod mediace vědomi.


Na koho se obrátit?

Ústřední orgán odpovědný za regulaci mediátorů neexistuje.

Kromě mediace ve specifických odvětvích (bankovnictví, pojišťovnictví atd.) a kromě ombudsmana odpovědného za mediaci ve správní oblasti a Výboru na obranu práv dítěte (Odkaz se otevře v novém okně.Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner) se mediací ve své činnosti zabývají tato právní sdružení:

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná především ve:

 • správních věcech,
 • trestních věcech,
 • rodinných věcech,
 • obchodních věcech,
 • sousedských sporech.

Hlavními aspekty mediace v občanských a obchodních věcech je její konsenzuální podstata, důvěrnost procesu, jakož i nezávislost, nestrannost a odborná způsobilost mediátora. Mediace se může týkat celého právního sporu nebo jeho části. To platí pro mediaci prostřednictvím dohody, jakož i mediaci soudní, přičemž přednostní postavení má mediace rodinná.

V rámci mediace prostřednictvím dohody (médiation conventionnelle) může každá strana navrhnout druhé straně nebo ostatním stranám, nezávisle na jakémkoli soudním nebo rozhodčím řízení, uchýlit se v libovolné fázi soudního řízení, dokud nezačala být věc projednávána, k procesu mediace.

V rámci mediace před soudem (médiation en justice nebo médiation judiciaire), tzv. „soudní mediace“, se již občanská, obchodní či rodinná věc projednává před soudem; soud může v kterémkoli okamžiku předložit věc k mediačnímu řízení, není-li již věc ve fázi rozhodování soudu. To se nevztahuje na případy před kasačním soudem nebo řízení o předběžném opatření. Soud může z vlastního podnětu nebo na společnou žádost samotných stran strany vyzvat, aby do mediačního řízení vstoupily. V každém případě se vyžaduje souhlas stran. V omezeném počtu jasně definovaných případů, které se týkají rodinného práva, může soud stranám navrhnout mediační opatření. Uspořádá potom bezplatné informační setkání, kde vysvětlí zásady, postup a účinky mediace.

V trestních věcech se může státní zástupce za určitých podmínek a předtím, než rozhodne, zda zahájí trestní stíhání, rozhodnout o užití mediace, pokud je pravděpodobné, že se tím:

 • může nahradit škoda způsobená oběti; nebo
 • vyřeší obtíže vzniklé z protiprávního jednání; nebo
 • přispěje k rehabilitaci pachatele.

Využití mediace nevylučuje následné rozhodnutí zahájit trestní stíhání, např. dojde-li k porušení podmínek mediace.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné.

Mediace ve správních věcech a mediace v trestních věcech, jakož i tzv. mediace „odvětvové“, se řídí zvláštními právními předpisy.

Informace a vzdělávání

Mediátor v trestních věcech

Zákonem ze dne 6. května 1999 a nařízením velkovévody ze dne 31. května 1999 byl zaveden systém mediace v trestních věcech. Před přijetím rozhodnutí o zahájení trestního řízení se může státní zástupce rozhodnout využít mediaci, domnívá-li se, že to pravděpodobně může nahradit škodu způsobenou oběti, vyřešit obtíže vzniklé z protiprávního jednání nebo přispět k rehabilitaci pachatele. Rozhodne-li se státní zástupce využít mediace, může jako mediátora jmenovat kohokoli, kdo je pro tuto funkci schválen.

Schválení:

Každý, kdo chce být schválen jako mediátor v trestních věcech, může podat žádost u ministra spravedlnosti, který o schválení rozhodne po konzultaci s nejvyšším státním zástupcem.

Mediátor v občanských a obchodních věcech

Zákon ze dne 24. února 2012 vytváří vnitrostátní právní rámec pro mediaci v občanských a trestních věcech tím, že do nového občanského soudního řádu doplňuje novou hlavu. Právní předpis provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Vychází ze zásad, které směrnice stanoví pro přeshraniční spory, a používá je i v případě sporů vnitrostátních. Tento právní předpis je doplněn nařízením velkovévody ze dne 25. června 2012, kterým se stanoví postup schvalování mediátorů pro účely soudní a rodinné mediace, program zvláštní odborné přípravy v oblasti mediace a organizace bezplatných informačních setkání.

Mediátor představuje třetí stranu, jejímž úkolem je strany sporu společně nebo v případě potřeby odděleně vyslechnout za účelem vyřešení sporu. Mediátor stranám nevnucuje žádné řešení, nýbrž je podporuje v tom, aby se na řešení dohodly v rámci smírného vyjednávání.

Mediátor poskytující služby soudní nebo rodinné mediace může být schválený nebo neschválený. Schválený mediátor je fyzická osoba schválená pro tuto funkci ministrem spravedlnosti.

V případě mediace prostřednictvím dohody a přeshraničních sporů mohou strany využít mediátora, který nebyl schválen.

Schválení:

Za schvalování mediátorů odpovídá ministr spravedlnosti. V občanských a obchodních věcech nepotřebují mediátoři pro mediaci prostřednictvím dohody schválení.

O schválení může požádat každá fyzická osoba, splňuje-li podmínky stanovené 1) v zákoně ze dne 24. února 2012, který mediaci v občanských a obchodních věcech zahrnul do nového občanského soudního řádu, a 2) v nařízení velkovévody ze dne 25. června 2012, kterým se stanoví postup schvalování mediátorů pro účely soudní a rodinné mediace, program zvláštní odborné přípravy v oblasti mediace a organizace bezplatných informačních setkání.

Podle výše uvedené směrnice 2008/52/ES a čl. 1251-1 odst. 1 pododstavce 3 zákona ze dne 24. února 2012 o mediaci jsou poskytovatelé služeb v oblasti mediace, kteří splňují rovnocenné nebo v zásadě srovnatelné požadavky v jiném členském státě Evropské unie, zproštěni povinnosti obdržet schválení v Lucemburském velkovévodství.

Schválení se uděluje na dobu neurčitou.

Ustanovení čl. 1251-3 odst. 2 nového občanského soudního řádu a nařízení velkovévody ze dne 25. června 2012 uvedené výše stanoví podmínky, které musí fyzická osoba splňovat, chce-li získat schválení. Osoba musí:

 1. poskytnout záruky bezúhonnosti, odborné způsobilosti, vzdělání, nezávislosti a nestrannosti;
 2. předložit výpis z lucemburského trestního rejstříku nebo podobný dokument vydaný příslušnými orgány v zemi pobytu, kde osoba v období předchozích pěti let pobývala;
 3. používat občanských práv a vykonávat práva politická; a
 4. mít doklad o zvláštním vzdělání v oblasti mediace ve formě:
 • magisterského titulu v oblasti mediace uděleného Lucemburskou univerzitou nebo jinou univerzitou, vysokoškolskou institucí či jiným zařízením nabízejícím stejnou úroveň vzdělání, určeným v souladu s právními předpisy, nařízeními či správními ustanoveními členského státu Evropské unie; nebo
 • tříletou odbornou praxi doplněnou zvláštním vzděláním v oblasti mediace, jak stanoví čl. 2 nařízení velkovévody ze dne 25. června 2012; nebo
 • vzdělání v oblasti mediace uznané členským státem Evropské unie.

Lucemburská univerzita nabízí speciální Odkaz se otevře v novém okně.studijní program (magisterské studium) v oboru mediace.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace je často poskytována zdarma. Je-li předmětem poplatku, je to jasně uvedeno.

V případě mediace na základě dohody jsou poplatky mediátorů volně stanoveny. V takovém případě se poplatky a náklady rovnoměrně rozdělí mezi strany, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě soudní a rodinné mediace poplatky stanoví nařízení velkovévody.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Dohody, které jsou výsledkem občanské a obchodní mediace, mají stejnou důkazní hodnotu jako soudní rozhodnutí. Takové mediační dohody, bez ohledu na to, zda byly uzavřeny v Lucembursku či v jiném členském státě Evropské unie, jsou v rámci Evropské unie vykonatelné podle směrnice 2008/52/ES. Schválení celé dohody nebo její části příslušným soudem propůjčuje této dohodě vykonatelnost.

Směrnice se provádí právním předpisem ze dne 24. února 2012, který mediaci staví na roveň stávajícím soudním postupům.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburská asociace mediace a oprávněných mediátorů (ALMA asbl)

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko pro mediaci při lucemburské advokátní komoře (CMBL)

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko pro mediaci

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko pro sociální a rodinnou mediaci


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/12/2018

Mediace v členských státech - Maďarsko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Hungarian have already been translated.

Proč neřešit spory spíše mediací než soudně? Jedná se o formu alternativního řešení sporů (alternatív vitarendezés), kdy mediátor (közvetítő) pomáhá stranám dosáhnout dohody. V Maďarsku jsou si jak vláda, tak právníci výhod mediace dobře vědomi.


Na koho se obrátit?

Podle zákona z roku 2002 o mediaci (A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV) za registraci mediátorů a právnických osob zaměstnávajících mediátory odpovídá Ministerstvo veřejné správy a spravedlnosti.

Na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Ministerstva veřejné správy a spravedlnosti je k dispozici seznam mediátorů a právnických osob zaměstnávajících mediátory (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapja).

Tato stránka obsahuje obecné informace pro uživatele a lze na ní mediátory vyhledávat podle jména, jazykových dovedností a župy, ve které sídlí. V případě právnických osob, lze vyhledávat podle názvu, župy a zkráceného názvu.

Na stejné Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce jsou k dispozici registrační formuláře pro mediátory a právnické osoby zaměstnávající mediátory.

Mezi nevládní organizace působící v oblasti mediace patří:

 • Národní sdružení pro mediaci (Odkaz se otevře v novém okně.Országos Mediációs Egyesület) a
 • Oddělení pro mediaci a právní koordinaci obchodní komory v Budapešti (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

V jakých oblastech je využití mediace přípustné nebo nejběžnější?

Působnost zákona o mediaci z roku 2002 se vztahuje na občanskoprávní spory, avšak jsou z ní vyloučena řízení o žalobách na ochranu dobrého jména fyzické osoby, správní řízení, opatrovnická řízení, řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti, vykonávací řízení, řízení o určení otcovství nebo pokrevního příbuzenství a ústavní stížnosti.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Účast na mediaci je dobrovolná, její využití však přináší určité výhody ve vztahu k zákonu o poplatcích (az illetékekről szóló törvény) a občanskému soudnímu řádu (polgári perrendtartás).

Pokud se strany zúčastní mediace po prvním jednání soudu a dosaženou dohodu schválí předsedající soudce, platí se pouze polovina platných poplatků. Od této již snížené částky lze dokonce odečíst odměnu uhrazenou mediátorovi plus DPH (nejvýše však 50 000 HUF). Jediným omezením je, že konečná výše poplatku nesmí být nižší než 30 % jeho původní částky. Tato sleva se neuplatní, pokud v daném případě mediaci nepovoluje zákon.

Pokud se strany sporu zúčastní mediace před zahájením občanskoprávního řízení, výše soudního poplatku se snižuje o odměnu pro mediátora plus DPH, nejvýše však o 50 000 HUF, pod podmínkou, že hrazená výše soudního poplatku není nižší než 50 % původní částky. Tato sleva se neuplatní, pokud v daném případě mediaci nepovoluje zákon nebo pokud se strany obrátí na soud, ačkoliv je během mediace dosaženo smíru (vyjma k zajištění účinků smíru, není-li dobrovolně dodržován).

Neexistuje žádný vnitrostátní kodex chování pro mediátory, avšak většina sdružení pro mediaci dodržuje Evropský kodex chování pro mediátory (közvetítők európai magatartási kódexe).

Existuje zvláštní kodex chování pro pracovněprávní spory, který vypracovala Služba pro smírčí řízení a mediaci v pracovněprávních věcech (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

Některé soudy účastníkům řízení umožňují využít zdarma mediace u již probíhajících řízení. Podrobná pravidla a seznam soudů, které mediaci nabízejí, jsou k dispozici na ústřední internetové stránce maďarských soudů. ( http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites)

Informace a vzdělávání

V angličtině neexistuje žádná zvláštní informační internetová stránka věnovaná mediaci nebo vnitrostátnímu vzdělávacímu orgánu pro mediátory.

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka věnovaná mediaci je k dispozici pouze v maďarštině.

Kolik stojí mediace?

Mediace není zdarma, odměna je předmětem dohody mezi mediátorem a stranami sporu.

Je dohoda vyplývající z mediace vykonatelná?

Podle Odkaz se otevře v novém okně.směrnice 2008/52/ES mohou účastníci mediace žádat, aby byl obsah písemné dohody dosažené v rámci mediace učiněn vykonatelným. Členské státy oznámí Komisi, které soudy nebo jiné orgány jsou příslušné k přijímání těchto žádostí.

Účastníci mediace mohou nechat obsah dohody dosažené v rámci mediace prohlásit za vykonatelný. Mohou požádat soud, aby tuto dohodu vtělil do smíru, který schválí, nebo notáře (közjegyző), aby ji vtělil do notářského zápisu (közokirat), který lze následně vykonat.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka se seznamem maďarských mediátorů


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/04/2017

Mediace v členských státech - Malta

Proč nevyřešit spor prostřednictvím mediace místo toho, abyste se s ním obraceli na soud? Jedná se o formu alternativního řešení sporu, při kterém mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody. Maltská vláda a odborníci v oblasti práva si jsou výhod mediace vědomi.


Na koho se obrátit?

Vládním orgánem odpovědným za mediace na Maltě je Maltské mediační středisko, které bylo zřízeno na základě kapitoly 474 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o mediaci z roku 2004. Maltské mediační středisko poskytuje fórum, na které se mohou sporné strany obrátit, aby svůj spor vyřešily s pomocí mediátora.

Středisko můžete kontaktovat prostřednictvím vedoucího kanceláře na adrese Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Rovněž můžete zavolat na +35621251110, nebo zaslat e-mail na Odkaz se otevře v novém okně.mediation.mjha@gov.mt

Středisko poskytne stranám seznam řádně pověřených mediátorů s žádostí, aby si ze seznamu zvolily vzájemně přijatelného mediátora.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná ve sporech zahrnujících občanskoprávní, rodinné, sociální, obchodní a pracovněprávní věci.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Mediace je dobrovolný proces. Účastníci jakýchkoli řízení nicméně mohou společně požádat soud, aby přerušil řízení s tím, že se pokosí svůj spor urovnat prostřednictvím mediace. Kromě toho soud může ze své vlastní iniciativy řízení přerušit a stranám nařídit, aby se pokusily spor vyřešit prostřednictvím mediace. Ve věcech rodinného práva je mediace povinná, a to zejména v případech týkajících se rozvodu, styku s dítětem, péče o děti a výživného pro děti a/nebo manžela či manželku.

Maltské mediační středisko má svá pravidla chování, která mediátoři musí v průběhu mediačních řízení dodržovat.

Pravidla obsahují základní opatření pro jejich dodržování. Podle nich má například Správní rada střediska pravomoc přijmout disciplinární opatření vůči jakémukoli mediátorovi, jehož jednání neodpovídá či nedosahuje chování požadovaného zásadami pravidel s tím, že jméno jakéhokoli mediátora, který byl shledán, že porušil jakákoli opatření pravidel, nebo jednal nevhodným způsobem, bude vyškrtnuto ze seznamu mediátorů, a to po období, které Správní rada považuje za přiměřené.

Informace a vzdělávání

Maltské mediační středisko čas od času pořádá kurzy odborné přípravy pro mediátory. První z takovýchto kurzů zaměřených na mediační dovednosti se pořádal v červenci 2008. Další kurz odborné přípravy v mediaci, který byl zaměřen na psychologické, sociální a právní aspekty rozvodu, se konal 16.–18. dubna 2009.

Jaké jsou náklady mediace?

Sazba je upravena ustanoveními 2 a 4 právního oznámení 309 z roku 2008.

U mediace ve věcech rodinného práva si strany mohou buď svobodně zvolit mediátora (z autorizovaného seznamu) a samy nést náklady, nebo jim mediátora určí vedoucí kanceláře soudu ze seznamu mediačního střediska na základě pořadí. V tomto druhém případě budou náklady nést soudy.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES umožňuje požadovat, aby obsah písemné dohody, jenž je výsledkem mediace, byl vykonatelný. Členské státy tuto skutečnost oznámí soudům a ostatním úřadům, jež mohou takový požadavek obdržet.

V současné době se připravují změny maltského zákona o mediaci z roku 2004, kterými se zavede výše zmíněné ustanovení.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Maltské mediační středisko

Odkaz se otevře v novém okně.maltský zákon o mediaci z roku 2004

Odkaz se otevře v novém okně.směrnice 2008/52/ES


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/08/2015

Mediace v členských státech - Nizozemí

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Dutch have already been translated.

Než chodit k soudu, proč raději nezkusit vyřešení vašeho sporu prostřednictvím mediace? Jedná se o prostředek alternativního řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda a právníci vykonávající praxi v justici Nizozemského království jsou si výhod mediace vědomi.


Na koho se obrátit?

Nizozemský institut pro mediaci (NIM) je nezávislý institut, jehož úkolem je podporovat kvalitu mediace v Nizozemsku a povědomí o ní. Za tímto účelem vytvořil NIM různé vzory a předpisy.

Kromě toho NIM spravuje celostátní rejstřík mediátorů. Do něj se mohou zapsat pouze kvalifikovaní mediátoři. Tito mediátoři absolvovali základní vzdělání v oblasti mediace, které NIM uznává, a poté úspěšně absolvovali teoretickou zkoušku (teoretický test) a praktickou zkoušku (test dovedností). Mediátoři zaregistrovaní v rejstříku NIM si musejí své znalosti a dovednosti udržovat a NIM to kontroluje. Rejstřík je k dispozici na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku mediátorů NIM.

Na těchto stránkách naleznete též nezávislé informace o mediaci a mediátorech v Nizozemsku. Informace lze na těchto stránkách vyhledávat různým způsobem, za použití vyhledávacích kritérií dle vašich potřeb. Můžete například hledat mediátora s určitou specializací, který působící v určité oblasti.

Adresa NIM je Westblaak 150, 3012 KM, Rotterdam. Poštovní adresa NIM je PO Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel: 010 - 201 23 44, Fax: 010 - 201 23 45, E-mail Odkaz se otevře v novém okně.info@nmi-mediation.nl

Mediátoři se mohou nechat zapsat u NIM, avšak v takovém případě musí dodržovat pro ně předepsaná pravidla výkonu činnosti. Zápis je dobrovolný (stejně jako závazek dodržovat pravidla pro výkon činnosti), ale pokud má mediátor zájem na práci v rámci nizozemského systému placené právní pomoci nebo na základě postoupení případů od soudu, je povinen se u NIM zapsat a mít doklad o akreditaci/složení zkoušky.

V Nizozemsku existuje též iniciativa Mediation naast rechtspraak (mediace vedle soudního řízení). To znamená, že okresní soud nebo odvolací soud, který vaši věc projednává, vás může upozornit na to, že se můžete rozhodnout pro mediaci. Může tak učinit písemně: obě strany obdrží dopis obsahující informační brožuru, test týkající se mediace, který si můžete sami provést, a formulář pro odpověď. Rovněž vás soudce při jednání může upozornit na to, že vaše věc je pro mediaci vhodná. Pak vám a vaší protistraně mediaci popíše.

Také se sami můžete obrátit na úředníka pro mediaci, který je k dispozici u každého okresního soudu a odvolacího soudu. Ten zodpoví vaše otázky, předloží váš návrh mediace protistraně, pomůže stranám najít vhodného mediátora a uspořádá první schůzku.

S žádostmi o informace o mediace se můžete obrátit i na tyto organizace:

V jakých oblastech je využití mediace přípustné nebo nejběžnější?

Mediace je vždy přípustná a nejčastěji je využívána v občanském a veřejném právu.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

K mediaci dochází na bázi dobrovolnosti. Existují pravidla výkonu činnosti platná pro mediátory.

Informace a vzdělávání

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemský institut pro mediaci (NIM) poskytuje informace o mediaci a mediátory registruje.

NIM poskytuje nezávislou záruku kvality, pokud jde o mediaci a mediátory na celém území Nizozemského království, a vede veřejný Odkaz se otevře v novém okně.rejstřík mediátorů.

Mediátoři zapsaní u NIM jsou vyškolení a mají oprávnění působit jako mediátoři v souladu s pravidly mediace NIM. Zavázali se dodržovat systém zajištění kvality NIM.

Zápis do rejstříku NIM do funkce mediátora je podmíněn splněním dvou základních předpokladů:

 • úspěšným ukončením vzdělávání v oblasti mediace akreditovaného NIM,
 • složením vědomostní zkoušky.

Pod záštitou NIM bylo akreditováno několik vzdělávacích institutů pro mediaci. Jejich vzdělávací programy zahrnují rozličné kurzy počínaje šestidenním (i večerním) základním kurzem a konče dvacetidenním i déletrvajícím školením. Úspěšné absolvování některého z těchto školení je jednou ze dvou základních podmínek přijetí do Rejstříku mediátorů NIM.

Druhou základní podmínkou pro přijetí do Rejstříku NIM je složení zkoušky hodnotící potřebné vědomosti. V Nizozemsku vede stát Odkaz se otevře v novém okně.statistiky o využívání institutu mediace (je k dispozici i shrnutí v angličtině).

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace při řešení občanskoprávních sporů není poskytována zdarma.

Náklady závisí na druhu případu. Některá řízení jsou komplikovaná, časově náročná a tedy i dražší. Vyskytují se také případy, u nichž je vhodné využít služeb právníků specializovaných na mediaci. Postoupení věci mediátorovi někdy vede k tomu, že strany nakonec vyřeší problém samy, což svědčí o tom, že mediace může fungovat jako prevence vyhrocování sporů.

Pokud mají strany dostatečné peněžní prostředky, jsou povinny uhradit náklady mediace samy. Hranice výše příjmu pro vznik nároku na využití služeb státem placeného právníka nebo mediátora je:

 • pro manžele, registrované nebo osoby, které spolu žijí: 35 200 EUR za rok,
 • pro svobodné: 24 900 EUR za rok.

Kromě těchto finančních limitů platí, že právní pomoci nemohou využít osoby, jejichž majetek překračuje určitou hodnotu, která zakládá povinnost podat přiznání u finančního úřadu. Mezi takový majetek patří druhý byt či dům, jiná nemovitost, úspory, úspory v hotovosti, aktiva apod. Přesná hodnota pro manžele, registrované partnery nebo osoby, které spolu žijí, se určuje na základě údajů finančních úřadů.

Pokud prostředky některé ze stran klesnou pod stanovenou hranici, stát se na nákladech právníka nebo mediátora spolupodílí. Neplatí ovšem plnou částku. Každá strana je povinna na náklady přispět určitou částkou. Tato částka činí 51 EUR za 0–4 hodiny a 120 EUR za více než pět hodin (za jednu mediaci, nikoli za stranu). Příspěvek placený za právníka je vyšší. Zde uvedené částky jsou orientační a nelze z nich vyvozovat žádná práva. Přesné částky jsou uvedeny na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Rady pro právní pomoc.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES umožňuje osobám zúčastněným ve sporu požadovat, aby byla písemná dohoda plynoucí z mediace učiněna vykonatelnou. Členské státy sdělí, které soudní nebo jiné orgány mají pravomoc takovou žádost přijmout. Informace o aktuální situaci ohledně provádění této směrnice si můžete vyžádat u Rady pro právní pomoc.

Související odkazy

Nizozemský institut pro mediaci


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/04/2013

Mediace v členských státech - Rakousko

Proč se nepokusit vyřešit svůj spor prostřednictvím mediace namísto soudního řízení? Mediace je alternativním způsobem řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout smírného řešení.


Na koho se obrátit?

Spolkové ministerstvo spravedlnosti vede Odkaz se otevře v novém okně.seznam registrovaných mediátorů. Do tohoto seznamu se zapisují pouze mediátoři, kteří mají na základě příslušného vzdělání odbornou kvalifikaci.

Neexistuje však žádný ústřední státní orgán příslušný pro mediační služby.

Existují také obchodní či nezisková sdružení, která nabízejí mediační služby, jakož i některé nevládní organizace, které nabízejí mediátorům podporu.

Kdy lze mediace využít?

Mediace řeší spory v občanskoprávních věcech, které normálně rozhodují běžné soudy. Účast na mediaci je dobrovolná, aby se stranám sporu umožnilo nalézt řešení, za které budou odpovídat.

V některých sousedských sporech je nutné se před podáním žaloby pokusit o mimosoudní řešení sporu u smírčího orgánu prostřednictvím pokusu o smír před soudem nebo mediace.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Neexistuje žádné zvláštní nařízení nebo kodex chování pro mediátory.

Mediátoři nejsou registrováni jako specialisté: například jako mediátoři pro rodinné právo, mediátoři pro oblast lékařství nebo stavebnictví, oblasti činnosti registrovaných mediátorů jsou uváděny odděleně.

Každá osoba, která má stanovené vzdělání, může být podle Odkaz se otevře v novém okně.platných předpisů zapsána do seznamu „registrovaných mediátorů“. „Mediátor“ však není chráněným označením povolání.

Informace a vzdělávání

Další informace týkající se mimo jiné vzdělávání a požadavků pro registraci mediátora v Rakousku jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde. Informace jsou k dispozici pouze v němčině.

Kolik stojí mediace?

Mediace se neposkytuje zdarma.

Výše honorářů za mediaci závisí na dohodě mezi soukromým mediátorem a stranami sporu.

Je dohoda dosažená v rámci mediace vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES umožňuje stranám sporu žádat, aby byl obsah písemné dohody dosažené v rámci mediace prohlášen za vykonatelný. Členské státy sdělí, které soudy nebo jiné orgány jsou příslušné k přijímání těchto žádostí.

Obsah dohody dosažené v rámci mediace je vykonatelný pouze v případě, že je sjednán před soudem ve formě narovnání, nebo notářem ve formě notářského zápisu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 23/05/2018

Mediace v členských státech - Polsko

Please note that the original language version of this page Polish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Místo soudního procesu stojí za to pokusit se vyřešit spor mediací. Jde o formu mimosoudního řešení sporů (ADR), v rámci něhož mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody. Výhod mediace je si v Polsku dobře vědoma jak vláda, tak právnická veřejnost.


Na koho se obrátit?

V roce 2010 byla na ministerstvu spravedlnosti vytvořena meritorní jednotka zabývající se problematikou mediace, která v současné době funguje jako Oddělení obětí trestných činů a propagace mediace (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji) v sekci mezinárodní spolupráce a lidských práv. Základní informace o mediační činnosti lze nalézt na  Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti v posledních letech věnuje zvláštní pozornost záležitostem spojeným s rozvojem a popularizací mediace a jiných forem ADR v Polsku a se zvyšováním efektivity fungování celého soudnictví a lepší dostupností soudnictví pro občany.

V roce 2010 byla z podnětu ministerstva spravedlnosti zřízena síť koordinátorů mediace.
V současné patří mezi koordinátory více než 120 osob (soudců, probačních úředníků, mediátorů), a to u osmi odvolacích soudů, všech krajských soudů a v případě šesti krajů i u soudů obvodních.

Ministr spravedlnosti využívá rad a konzultací Veřejné rady pro mimosoudní řešení sporů a konfliktů (Społeczna Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów) (dále jen „Veřejná rada pro ADR“ – e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.adr_rada@ms.gov.pl), která plní zásadní úlohu v oblasti propagace myšlenky mediace a komunikace mezi státní správou, justicí a mediátory.

Poprvé byla zřízena vyhláškou ministra spravedlnosti ze dne 1. srpna 2005 jako poradní sbor ministra pro široce pojatou problematiku alternativních metod řešení sporů a konfliktů. Mezi výsledky práce Rady v prvním funkčním období patří tyto dokumenty:

Veřejná rada pro ADR pro druhé funkční období byla ustanovena na základě vyhlášky ministra spravedlnosti ze dne 3. dubna 2009 (změněné vyhláškou ministra spravedlnosti ze dne 1. července 2011). Nejdůležitějším dokumentem vypracovaným radou pro toto funkční období jsou Odkaz se otevře v novém okně.Předpoklady systémových změn (Założenia do zmian systemowych) (březen 2012).

V současné době radu tvoří 23 osob z řad vědců, zkušených praktiků z oblasti mediace a představitelů nevládních organizací, vědeckých institucí a úřadů.

V kompetenci rady je především připravovat doporučení v oblasti pravidel fungování vnitrostátního systému alternativních metod řešení sporů a dále:

 • Přizpůsobení systému ADR požadavkům právních předpisů Unie.
 • Vytvoření konzistentního modelu instituce mediace v polském právním systému.
 • Všeobecné rozšíření norem mediačního řízení.
 • Propagace mechanismů ADR jako metod řešení sporů mezi pracovníky v justici, v orgánech činných v trestním řízení a ve společnosti.
 • Vytváření institucionálních podmínek pro rozvoj jednotlivých forem ADR.
 • Vyvíjení jiných činností ad hoc ve prospěch rozvoje mediace v Polsku.

Existuje rovněž řada nevládních organizací a společností, které při propagaci mediace a utváření jejích vnějších norem plní významnou úlohu. Tyto organizace stanoví své vlastní normy v oblasti: školení, požadavků na kandidáty, kteří se chtějí stát mediátory, metod vedení mediace, etických norem a osvědčených profesních postupů. Tato regulační opatření mají interní charakter a vztahují se pouze na mediátory sdružené v příslušné organizaci.

Mezi nejvýznamnější sdružení patří:

Institucionalizovanou činnost ve prospěch propagace mediace provádějí také profesní sdružení. Patří mezi ně mj.:

Nevládní organizace (v rámci svých statutárních úkolů) a vysoké školy mohou vést seznamy stálých mediátorů. Informace o seznamech a střediscích jsou předávány předsedům krajských soudů. Seznamy mediátorů v trestních věcech a věcech týkajících se nezletilých vedou předsedové krajských soudů.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v řadě oblastí. Podle polského práva lze mediace využít v následujících věcech:

 • občanskoprávních
 • obchodních
 • pracovněprávních
 • rodinných
 • týkajících se nezletilých
 • trestních
 • soudně-správních.

Podrobné informace týkající se mediace jsou uvedeny Odkaz se otevře v novém okně.v brožurách a letácích připravovaných a distribuovaných ministerstvem spravedlnosti.

V současné době je mediace v největší míře vedena v trestních a občanskoprávních věcech. Nejdynamičtěji se pak v letech 2012–2013 rozvíjela mediace ve věcech obchodních a v oblasti rodinného práva.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Mediace je dobrovolnou metodou řešení sporů a konfliktů, která je vedena na základě:

 • dohody o mediaci (mimosoudní mediace)
 • rozhodnutí soudu o použití mediace (mediace z rozhodnutí soudu).

Pokud si však strany mediátora nezvolí, je soud oprávněn určit mediátora pro účast v řízení ze seznamu osob disponujících řádnou kvalifikací. V trestních věcech a věcech týkajících se nezletilých určuje mediátora soud.

Mediace je upravena občanským soudním řádem a trestním řádem, zákonem o řízení ve věcech mladistvých, zákonem o soudních poplatcích v občanskoprávních věcech aj. Kromě toho byly vydány prováděcí podzákonné předpisy (vyhlášky), které podrobně upravují mediační řízení podle jednotlivých druhů věcí.

V případě nezletilých vyhláška upravuje:

 • Podmínky, které musí plnit instituce a osoby oprávněné k vedení mediačního řízení.
 • Způsob registrace institucí a osob oprávněných vést mediační řízení.
 • Způsob školení mediátorů.
 • Rozsah a podmínky zpřístupňování soudních spisů mediátorům.
 • Formu a rozsah zprávy o průběhu a výsledku mediačního řízení.

Vyhláška týkající se trestních věcí stanoví:

Podmínky, které musí plnit instituce a osoby oprávněné vést mediační řízení.

 • Způsob jmenování a odvolávání institucí a osob oprávněných k vedení mediačního řízení.
 • Rozsah a podmínky zpřístupňování soudních spisů institucím a osobám oprávněným vést mediační řízení.
 • Způsob a režim mediačního řízení.

V oblasti rodinného práva platí pro mediátora dodatečné požadavky, pokud jde o vzdělání a praxi (psychologie, pedagogika, sociologie nebo právo a praktické dovednosti v oblasti vedení mediačního řízení v rodinných věcech).

Prováděcí vyhláška stanoví výši odměny mediátora a jeho nákladů způsobilých k proplacení v občanskoprávním řízení (viz níže – Jaké jsou náklady mediace?).

Informace a vzdělávání

Základní informace o mediaci v Polsku jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách ministerstva spravedlnosti, a to včetně mj.: výtahů z právních aktů týkajících se mediace, mezinárodních právních aktů týkajících se mediace a Odkaz se otevře v novém okně.dokumentů a doporučení vypracovaných Veřejnou radou pro ADR a elektronických verzí Odkaz se otevře v novém okně.brožur, letáků, informačních materiálů a plakátů, které jsou publikovány v rámci propagace myšlenky mediace. Zveřejňovány jsou rovněž Odkaz se otevře v novém okně.aktuální informace o činnostech propagujících mediaci a aktivitách na celostátní a regionální úrovni v rámci oslav mezinárodního dne mediace. Na stránkách jsou umístěny rovněž Odkaz se otevře v novém okně.informace, překlady právních aktů a příklady osvědčených postupů z jiných zemí.

Problematika mediace je vyučována v rámci všeobecného vzdělávání absolventů právnických fakult i v rámci školení pro právní a justiční čekatele a je obsažena rovněž v programech školení pro soudce a státní zástupce na Odkaz se otevře v novém okně.Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Státní škola soudnictví a prokuratury).

Pro koordinátory mediace proběhla na žádost ministerstva spravedlnosti školení připravující na výkon funkce koordinátora mediace, jejichž tématem byla komunikace, řízení lidských zdrojů a spolupráce s mediátorem.

Mediátoři si pak vybírají ze školení nabízených středisky mediace, vysokými školami a jinými subjekty.

Ministerstvo spravedlnosti vede v oblasti mediace statistiky, které zohledňují:

 • Počty rozhodnutí soudu o použití mediace.
 • Počty dosažených dohod.
 • Podmínky dohod (týkající se trestní mediace a mediace ve věcech nezletilých).
 • Počty mimosoudních mediací (týkající se občanskoprávní mediace).

V rámci projektové činnosti byly na soudech, krajských policejních ředitelstvích a ve střediscích mediace v letech 2011–2012 distribuovány: informační materiály, letáky a brožury informující o různých druzích mediace a jejich praktickém využití. Proběhla rovněž veřejná kampaň v televizi, rádiu a na bilboardech, která o mediaci informovala širokou veřejnost. Ministerstvo spravedlnosti systematicky aktualizuje a distribuuje brožury, letáky, stručné informace přikládané k podáním a plakáty, které jsou bezplatně k dispozici rovněž na internetových stránkách ministerstva.

Již pět let se v Polsku slaví mezinárodní den mediace, v rámci kterého ministr spravedlnosti organizuje celopolskou konferenci. Oslavy mezinárodního dne mediace jsou navíc doprovázeny několika desítkami menších konferencí, slavnostních událostí, školení nebo debat, jež mají regionální a lokální charakter a odehrávají se v řadě měst.

Jaké jsou náklady mediace?

Informace týkající se mediace jsou zdarma distribuovány ministerstvem spravedlnosti, a samotná mediace, jak ukazují Odkaz se otevře v novém okně.výzkumy, je ekonomicky efektivnější než soudní řízení.

V trestněprávních věcech a věcech mladistvých strany náklady mediace neplatí – jsou hrazeny ze státního rozpočtu. V ostatních věcech je odměna zpravidla předmětem dohody mezi mediátorem a stranami. Mediátor však může souhlasit s vedením mediace bez nároku na odměnu.

V občanskoprávních věcech nesou náklady mediace strany. Obvykle každá strana platí polovinu nákladů, pokud se nedohodnou jinak. V mediačním řízení, ke kterému došlo na základě soudního rozhodnutí, je odměna mediátora v případě, že nejde o majetkové věci, 60 PLN (cca 15 EUR) za první mediační sezení a 25 PLN (cca 6 EUR) za každé další sezení. Pokud se řízení týká majetkových věcí, představuje odměna mediátora 1 % hodnoty předmětu sporu (minimálně 30 PLN (cca 7,5 EUR) a maximálně 1 000 PLN (cca 250 EUR)). Mediátor má také právo na proplacení výdajů souvisejících s mediací (např. náklady na korespondenci, telefony, pronájem prostor). K nákladům mediace se připočítává rovněž DPH.

Jestliže je výsledkem mediace uzavření dohody, obdrží strana zpět 75 % soudního poplatku uhrazeného při podání věci u soudu. Ve věcech týkající se rozvodu a rozluky je vráceno 100 % poplatku.

V případě mimosoudní mediace vychází odměna mediátora a proplacení jeho výdajů z ceníku mediačního střediska nebo se na nich strany předem domluví s mediátorem před zahájením mediace. Strana nemůže být osvobozena od nákladů mediace, a to ani v případě, kdy je osvobozena od soudních poplatků. Mediátor se může v rámci obou druhů mediace (soudní i mimosoudní) své odměny zříct.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

V občanskoprávních věcech se v případě, že strany dosáhly dohody, přikládá tato dohoda k protokolu. Mediátor strany informuje, že podpisem dohody vyjadřují souhlas s podáním soudní žádosti o její potvrzení. Mediátor předává protokol společně s dohodou příslušnému soudu a doručuje stranám opis protokolu. V souvislosti s dohodou uzavřenou před mediátorem soud bez odkladu vede řízení týkající se jejího potvrzení nebo jejího prohlášení za vykonatelnou. Soud odmítne dohodu potvrdit nebo prohlásit v celém rozsahu nebo z části za vykonatelnou, pokud je dohoda: v rozporu s právem nebo pravidly občanského soužití, pokouší se obcházet právo, je nesrozumitelná nebo obsahuje nesrovnalosti, je v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnance. Dohoda uzavřená před mediátorem, kterou soud potvrdil prohlášením o vykonatelnosti, platí jako dohoda uzavřená před soudem a může být předmětem výkonu rozhodnutí.

V rodinných věcech mohou být předmětem dohody věci týkající se: usmíření manželů, určení podmínek rozluky, způsobu výkonu rodičovských práv, kontaktů s dětmi, uspokojení potřeb rodiny, výživného a také majetkových věcí a věcí spojených s bydlením. Dohodou lze vyřešit po rozluce rodičů nebo manželů rovněž např. vydání pasu, výběr vzdělání dítěte, kontakty s širším příbuzenstvem nebo správu majetku dítěte.

V občanskoprávních věcech přerušuje zahájení mediačního řízení průběh promlčecí lhůty.

V trestněprávních věcech a věcech týkajících se mladistvých dohoda uzavřená během mediace nenahrazuje rozhodnutí soudu, ani není pro soud závazná, přesto by měl soud její obsah respektovat v rámci konečného rozsudku. Mezi podmínky dohody mohou patřit: omluva, náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, veřejně prospěšné práce, povinnost vůči poškozené straně, povinnost vůči společnosti aj.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 24/09/2014

Mediace v členských státech - Portugalsko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Portuguese have already been translated.

Raději než jít k soudu, proč nezkusit řešit spor prostřednictvím mediace? To představuje prostředek alternativního řešení sporu (ADR), při kterém mediátor napomáhá dosažení dohody mezi stranami sporu. Vláda a soudní odborníci v Portugalsku jsou si výhod mediace vědomi.


Na koho se obrátit?

V Portugalsku odpovídá za regulaci v oblasti veřejné mediace ústřední vládní orgán – Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça).

Toto generální ředitelství je odborem portugalského ministerstva spravedlnosti se sídlem na adrese:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisabon.

Kontaktní údaje:

Internetové stránky generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti obsahují většinu informací o službách veřejné mediace a o jiných prostředcích alternativního řešení sporů.

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti neposkytuje informace o tom, jak mediátora vyhledat, avšak uvádí seznamy mediátorů. Jakmile je rozhodnuto o využití mediace v souladu s předpisy upravujícími veřejnou mediaci, bude mediátor vybrán automaticky.

V Portugalsku neexistují nevládní organizace působící v oblasti mediace. Působí zde však soukromá sdružení, která poskytují služby v oblasti mediace a školicí programy pro mediátory.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v řadě oblastí.

Portugalsko přijalo opatření k většímu využívání veřejných služeb mediace ve specifických oblastech práva, zejména pokud jde o záležitosti pracovního, trestního, obchodního, občanského a rodinného práva.

Mediace v oblasti rodinného, pracovního a trestního práva má vlastní organizační strukturu a mediátory specializované na tyto záležitosti. Mediace v oblasti občanského a obchodního práva je součástí řízení u smírčích soudů.

U smírčích soudů může rovněž probíhat zprostředkování nad rámec pravomoci těchto soudů, které se běžně označuje jako mimosoudní mediace. Na tento typ mediace sa však nevztahují tytéž postupy jako na věci v příslušnosti smírčích soudů, neboť pokud se v rámci mimosoudní mediace nedosáhne dohody, nemůže v dané věci rozhodnout soud, jako je tomu v případě mediace v občanskoprávních a obchodních věcech, které spadají do pravomoci smírčích soudů.

Je třeba dodržovat zvláštní pravidla?

Využití mediace je zcela dobrovolné.

Neexistuje žádný národní kodex chování pro mediátory. Mediátoři provádějí svou činnost v souladu s Evropským kodexem chování pro mediátory a v souladu s právními a správními pravidly, která vymezují jejich činnost a požadavky na výkon povolání. Existují pokyny pro vedení mediačních schůzek týkající se metod, jichž lze využívat s cílem dosáhnout konstruktivní komunikace se stranami, či způsobů, jak mohou mediátoři navrhovat urovnání sporu.

Činnost mediátorů je sledována prostřednictvím veřejného systému mediace; použitý přístup závisí na oblasti, v níž působí. Veřejný systém mediace má dozorčí výbor, který dohlíží na mediační aktivity. Postupy používané během školení mediátorů mají za cíl vštípit jim etické zásady a principy obsažené v Evropském kodexu chování.

Každá oblast veřejné mediace – rodinné, pracovní, trestní, občanské či obchodní záležitosti – má svůj vlastní právní rámec s pokyny pro vedení mediace.

V současné době se veřejné systémy mediace, včetně mediace v občanských a obchodních věcech, která probíhá u smírčích soudů, zabývají pouze řešením sporů v Portugalsku, přičemž využívají postupy a možnosti dané portugalskou legislativou.

Informace a vzdělávání

Příslušné informace lze najít na internetových stránkách generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti, v části týkající se veřejné mediace.

Portugalsko má k dispozici statistické údaje týkající se využití mediace. Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti sleduje informace o počtu zahájených mediačních řízení, počtu řízení s dosaženým nebo nedosaženým urovnáním a o době trvání každého řízení.

Portugalsko nemá veřejné školicí středisko pro mediátory, kteří jsou proto školeni v soukromých institucích. Portugalské ministerstvo spravedlnosti vydává akreditace pro kurzy poskytované těmito soukromými institucemi. Akreditace vyžaduje stanovený počet výukových hodin, stanovené výukové metody a zákonem stanovený programový obsah.

Soukromé instituce, které školí uchazeče pro zařazení na seznam mediátorů vedený u generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti, musí dodržovat školicí kritéria. Školicí program zajišťuje, že uchazeči budou vybaveni znalostmi a odbornou způsobilostí k řešení rodinných, pracovněprávních, trestněprávních a občanskoprávních sporů formou mediace.

Jaké jsou náklady na mediaci?

Pokud soud rozhodne o využití mediace v rodinných sporech v souladu s článkem 147-C zákona, kterým se upravuje péče o nezletilé děti (Organização Tutelar de Menores), neúčtuje se žádný poplatek. Ve všech ostatních případech, kromě těch, kdy se poskytuje právní pomoc, se vždy poplatek požaduje.

Pokud se k mediaci přistoupí z iniciativy stran sporu, závisí náklady každé ze stran na předmětu sporu:

 • mediace v oblasti rodinného práva: 50 EUR pro každou stranu;
 • mediace v oblasti trestního práva: pokud ji požaduje státní zástupce nebo obviněný a žalobce, je osvobozena od poplatku;
 • mediace v pracovněprávní oblasti: 50 EUR pro každou stranu;
 • mediace v občanskoprávní a obchodní oblasti: 25 EUR pro každou ze stran (tento typ mediace může probíhat u smírčích soudů a v takových případech se poplatek účtuje jen tehdy, došlo-li k urovnání sporu).

V případě, že strany sporu, které mají platit náklady na mediaci, jsou v obtížné ekonomické situaci, mohou požádat o právní pomoc (apoio judiciário) a získat výjimku od příslušného orgánu (správa sociálního zabezpečení – Institut de Segurança Social).

Užitečné odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Rada pro monitorování smírčích soudů


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 29/12/2017

Mediace v členských státech - Rumunsko

Než jít rovnou k soudu, proč raději nevyřešit spory mediací? Jde o formu alternativního řešení sporů (ADR), při kterém účastníkům sporu pomůže dosáhnout dohody mediátor. Rumunská vláda a odborníci v oblasti práva si jsou výhod mediace dobře vědomi.


Na koho se obrátit?

Za dohled nad mediací v Rumunsku odpovídá Odkaz se otevře v novém okně.mediační rada, zřízená zákonem č. 192/2006 o mediaci. Jde o nezávislý právní subjekt, který vystupuje ve veřejném zájmu a sídlí v Bukurešti.

Zákon č. 192/2006 vytvořil legislativní rámec pro zavedení mediace, kterým se řídí i mediační povolání.

Členové mediační rady jsou voleni mediátory a schvalováni Odkaz se otevře v novém okně.rumunským ministerstvem spravedlnosti.

Hlavní povinností mediační rady je přijímat rozhodnutí v následujících oblastech:

 • Stanovit normy pro školení v oblasti mediace na základě osvědčených mezinárodních postupů a dohlížet na jejich dodržováním;
 • Schvalovat mediátory a vést a aktualizovat seznam mediátorů;
 • Schvalovat školicí osnovy pro mediátory;
 • Schvalovat etický a deontologický kodex pro autorizované mediátory a nařízení týkající se jejich disciplinární odpovědnosti.
 • Schvalovat nařízení o organizaci a působení mediační rady;
 • Předkládat návrhy na změny právních předpisů v oblasti mediace a slaďovat tyto právní předpisy.

Kontaktní údaje Odkaz se otevře v novém okně.mediační rady jsou následující:

Adresa: Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Bucharest

Tel.: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.secretariat@cmediere.ro , Odkaz se otevře v novém okně.Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Národní rejstřík profesních sdružení mediátorů

Odkaz se otevře v novém okně.Mediační rada vytvořila Odkaz se otevře v novém okně.národní rejstřík profesních sdružení mediátorů. Tento rejstřík obsahuje seznam nevládních organizací, které podporují mediaci a zastupují profesní zájmy mediátorů.

Níže je uveden seznam profesních sdružení působících v mediačních službách:

Sbor mediátorů

Podle článku 12 zákona č. 192/2006 jsou autorizovaní mediátoři zapsáni do „sboru mediátorů", který spravuje Odkaz se otevře v novém okně.mediační rada a jehož seznam se zveřejňuje v části I rumunského Úředního listu.

Seznam sboru mediátorů je také k dispozici na oficiálních internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.mediační rady a Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva spravedlnosti.

Tento seznam autorizovaných mediátorů obsahuje informace o:

 • jejich členství v profesních sdruženích;
 • školách, které absolvovali;
 • mediačním školicím programu, který absolvovali;
 • cizích jazycích, ve kterých mohou vést mediační služby;
 • jejich kontaktních údajích.

Zájemci řešení svého sporu mediací se mohou obrátit na mediátora do 1 měsíce ode dne zveřejnění seznamu „sboru mediátorů“ v sídle soudu a na internetové stránce ministerstva spravedlnosti.

Mediační rada je ze zákona povinna pravidelně, alespoň jednou ročně, aktualizovat seznam sboru mediátorů a odesílat aktualizace soudům, orgánům místní samosprávy a ministerstvu spravedlnosti.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Článek 2 zákona č. 192/2006 umožňuje osobám využít mediaci ve sporech týkajících se občanskoprávních a trestněprávních sporů, rodinných sporů a dalších oblastí práva podle právních předpisů. Kromě toho lze mediací řešit i spotřebitelské spory a další spory, které jsou předmětem odvolatelných práv. Předmětem mediace ale nemohou být spory týkající se osobnostních práv a neodvolatelných práv.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je dobrovolné. Subjekty nejsou povinny využívat mediačních služeb a v jakékoliv fázi mohou od mediace upustit. Jinými slovy se mohou subjekty kdykoliv rozhodnout pro jiný způsob řešení sporu: soudní řízení, arbitráž. Zájemci se mohou obrátit na mediátora ještě před soudním projednáním a kdykoliv během soudního řízení.

Různé vnitrostátní právní předpisy v oblasti mediace ale stanoví povinnost soudců v určitých případech informovat subjekty o možnosti využití mediace a o jejích výhodách. V jiných případech se subjektům, které se rozhodnou pro mediaci nebo pro jiné alternativní řešení sporu, nabízí různé finanční pobídky.

Dne 17. února 2007 schválila Odkaz se otevře v novém okně.mediační rada Etický a deontologický kodex mediátorů, závazný pro všechny mediátory zařazené do sboru mediátorů.

Informace a vzdělávání

Hlavním zdrojem informací o mediaci v Rumunsku je internetová stránka mediační rady.

Školení v oblasti mediace poskytuje pouze soukromý sektor, ale za schválení poskytovatelů školicích kurzů odpovídá Odkaz se otevře v novém okně.mediační rada, aby se zajistila stejná úroveň školení napříč všemi kurzy.

Seznam poskytovatelů školicích programů je také k dispozici na oficiální internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.mediační rady.

Školicí kurzy se pořádají pravidelně. V současnosti probíhá jeden školicí program, který nabízí počáteční školicí kurz pro mediátory (80 hodin). Ten stanoví cíle výcviku, dovednosti, které budou mít účastníci na konci programu a způsoby hodnocení. Osm poskytovatelů schválených mediační radou musí vytvořit podpůrné materiály a cvičení odpovídající rámci stanovenému národním školicím programem.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace není zdarma; výše platby závisí na dohodě mezi soukromým mediátorem a účastníky mediace.

V současnosti neposkytují místní ani ústřední orgány státní správy na poskytování mediačních služeb žádnou právní ani finanční podporu.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES vytváří podmínky pro možnost požadovat vykonatelnost obsahu písemné dohody, která je výsledkem mediace. Členské státy oznámí Komisi soudy nebo jiné orgány příslušné pro přijímání žádostí.

Rumunsko doposud tyto informace neposkytlo.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/06/2013

Mediace v členských státech - Slovinsko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: EnglishSlovenian have already been translated.

Než se obracet na soud, proč neřešit spory pomocí mediace? Jde o formu mimosoudního řešení sporů (ADR), v rámci něhož mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody. Výhod mediace je si ve Slovinsku dobře vědoma jak vláda, tak právnická veřejnost.


Na koho se obrátit?

Zákon o alternativním řešení sporů v soudních záležitostech (ZARSS, Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 97/09 a 40/12 - ZUJF), který byl přijat 19. listopadu 2009 a nabyl účinnosti 15. června 2010, vyžaduje, aby soudy v prvním a druhém stupni přijaly a zavedly program alternativního řešení sporů, jež by sporným stranám umožňoval vyřešit spory v obchodním, pracovním, rodinném právu a dalších občanskoprávních záležitostech alternativním způsobem. Podle tohoto programu mají soudy povinnost umožnit stranám sporu využít, vedle dalších forem alternativního řešení sporu, i mediace.

Ministerstvo spravedlnosti a veřejné správy vede Odkaz se otevře v novém okně.centrální registr mediátorů, kteří působí u soudů v rámci programu pro alternativní řešení sporu.

V oblasti mediace působí několik nevládních organizací:

Pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a veřejné správy působí Rada pro mimosoudní řešení sporů (ADR). Rada byla zřízena v březnu roku 2009 a jde o centralizovaný, nezávislý, expertní orgán ministerstva, jehož úloha je koordinační a poradní.

V jakých oblastech je mediace přípustná nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v občanskoprávních, rodinných, obchodních, pracovních a jiných majetkových věcech, pokud jde o nároky, které je možné vyřídit a vyřešit mezi samotnými účastníky. Mediace je rovněž přípustná i v dalších věcech, pokud to u nich zákon nevylučuje.

Mediace je nejběžnější ve věcech občanského, rodinného a obchodního práva.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je dobrovolné. Zákon o mediaci v občanských a obchodních věcech (ZMCGZ, Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 56/08) se zabývá mediací obecně, tj. mediaci v rámci soudního řízení nebo mimosoudní mediaci. Zákon stanovuje pouze základní pravidla pro mediační řízení, která se jinak řídí vlastními pravidly. Zákon například stanoví, kde mediace začíná a končí, kdo ustanovuje mediátora, základní pravidla chování mediátora, formu dohody o urovnání sporu, jak zajistit vykonatelnost takové dohody atd. Strany se od ustanovení zákona mohou odchýlit, vyjma ustanovení o zásadě nestrannosti mediátora a vlivu mediace na prekluzívní a promlčecí lhůty.

Slovinská asociace mediátorů přijala Odkaz se otevře v novém okně.Etický kodex mediátorů, ten se však vztahuje pouze na členy asociace.

Informace a vzdělávání

Relevantní informace o mediaci a způsobech, jak lze mediátora kontaktovat, jsou k dispozici na internetových stránkách různých nevládních organizací. Těmi jsou například:

Vzdělávání mediátorů zajišťují různé nevládní organizace a Odkaz se otevře v novém okně.Středisko justičního vzdělávání při Ministerstvu spravedlnosti a veřejné správy.

Jaké jsou náklady mediace?

V současné době je zdarma mediace v rámci soudního řízení prováděná podle zákona ZARSS ve sporech ze vztahů mezi rodiči a dětmi a v pracovněprávních sporech ohledně ukončení pracovního poměru; strany platí pouze své právní zástupce. Ve všech ostatní sporech, vyjma obchodních sporů, soud hradí odměnu mediátora za první tři hodiny mediace.

Právnické osoby soukromého práva si účtují za mediaci různé odměny.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Dohoda, která je výsledkem mediace, není bezprostředně vykonatelná. Strany se však mohou dohodnout na tom, že dohoda o urovnání sporu bude ve formě přímo vykonatelného notářského zápisu, soudního smíru nebo rozhodčího nálezu založeného na takovém urovnání.

Související odkazy


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 23/03/2018

Mediace v členských státech - Slovensko

Než chodit k soudu, proč se raději nepokusit vyřešit spor prostřednictvím mediace? Jde o prostředek alternativního řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda a odborníci v oblasti justice ve Slovenské republice jsou si výhod mediace vědomi.


Na koho se obrátit?

Na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky je Odkaz se otevře v novém okně.oddíl věnovaný mediaci, který je k dispozici pouze ve slovenštině.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediační mechanismy jsou popsány v zákoně č. 420/2004 Sb., o mediaci a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, který upravuje:

 • provádění mediace,
 • základní principy mediace a
 • organizaci a účinky mediace.

Tento zákon se vztahuje na spory, které vznikají z občanskoprávních a rodinných vztahů, obchodních závazkových vztahů a pracovněprávních vztahů.

Mediace je mimosoudní postup, prostřednictvím kterého se mediátor snaží vyřešit spor vzniklý ze smluvních nebo jiných právních vztahů. Jedná se o postup, při kterém dvěma nebo více stranám sporu pomáhá jejich spor vyřešit třetí osoba (mediátor).

Podle ustanovení § 99 odst. 1 třetí věta zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, „pokud to umožňují okolnosti projednávané věci, může soud před prvním jednáním a během řízení vyzvat účastníky, aby se pokusili spor urovnat mediací a zúčastnili se informativního setkání u mediátora zapsaného v registru mediátorů“.

Informace a odborná příprava

Oddíl týkající se Odkaz se otevře v novém okně.mediace na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky nabízí informace o mediaci ve slovenštině. Více informací je k dispozici na internetových stránkách  Odkaz se otevře v novém okně.Evropské soudní sítě.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace je placenou službou. Odměna mediátora je individuální a obvykle je založena na hodinové sazbě nebo paušální sazbě. Mediace je podnikáním a žádné náklady s ní spojené nejsou stanoveny předem.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES umožňuje osobám zúčastněným ve sporu požadovat, aby byla písemná dohoda plynoucí z mediace učiněna vykonatelnou. Členské státy tuto informaci sdělí soudům a ostatním orgánům příslušným k přijímání těchto žádostí.

Mediace na Slovensku je neformálním, dobrovolným a důvěrným postupem pro mimosoudní řešení sporů prostřednictvím služeb mediátora. Cílem mediace je dosáhnout dohody, která je přijatelná pro obě strany.

Dohoda, která z mediačního řízení vzejde, musí mít písemnou formu. Platí především pro strany této dohody a je pro ně závazná. Na základě této dohody má oprávněná strana právo domáhat se soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, pokud je tato dohoda:

 • sepsána ve formě notářského zápisu,
 • schválena jako smír před soudem, rozhodčím orgánem.

Pokud mediace nevede k uzavření dohody, je možno domáhat se předmětných práv u soudu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Mediace v členských státech - Finsko

Proč nezkusit spor vyřešit prostřednictvím mediace místo toho, abyste se s ním obraceli na soud? Jedná se o mechanismus alternativního řešení sporu, při kterém zprostředkovatel pomáhá zúčastněným stranám sporu dosáhnout dohody. Finská vláda a odborníci v oblasti práva si jsou výhod mediace vědomi.


Na koho se obrátit?

Za obecný systém řízení mediace, poradenství a dohled nad mediací v trestních a některých občanskoprávních věcech nese odpovědnost ministerstvo sociálních věcí. Okresní zdravotní úřady musí zajistit, aby mediační služby byly dostupné a řádně používané ve všech částech země.

Informace o mediaci naleznete na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Národního ústavu zdraví a sociálních služeb.

Mediační služby při soudu řídí okresní soudy. Okresní soudy mohou rozhodnout o zahájení mediace v občanskoprávních sporech. Účelem mediace je pomoci stranám sporu nalézt řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Výsledky dosažené pomocí mediace tedy obecně vychází spíše z racionálního zvážení daných okolností než ze striktně uplatněného práva. Více informací o okresních soudech naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.webových stránkách finského ministerstva spravedlnosti. Dostupná je i Odkaz se otevře v novém okně.brožura o soudní mediaci.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace se používá jak v občanskoprávních, tak i trestních věcech.

Nejběžněji se mediace používá v občanskoprávních sporech, zejména pak v méně důležitých občanskoprávních věcech. Nicméně není nutné, aby všechny občanskoprávní spory byly předmětem soudní mediace. Spory spotřebitelů může například projednat poradce spotřebitelů a Rada pro stížnosti spotřebitelů. Pro trestní věci však platí specifický postup mediace.

Občanskoprávní věci a spory předložené obecným soudům se řeší podle ustanovení zákona o soudní mediaci (zákon č. 663/2005). Cílem soudní mediace je smírné narovnání sporu. Základní podmínky soudní mediace jsou takové, že záležitost musí být pro mediaci přípustná a že mediace je z pohledu nároků stran vhodná. Jedna či obě strany sporu mohou podat písemnou žádost dříve, než se obrátí na soud. Žádost musí být vyplněna písemně, musí v ní být uvedena podstata sporu a v čem se pozice stran rozcházejí. Kromě toho musí být předloženy důvody, proč je záležitost vhodná pro mediaci.

Smírčí řízení (mediaci) lze rovněž použít u občanskoprávních věcí, ve kterých je alespoň jedna strana fyzickou osobou. V občanskoprávních věcech, které se netýkají nároků na náhradu škody způsobené trestným činem, však lze použít mediaci pouze tehdy, jedná-li se o spor méně důležité povahy a pokud byly vzaty do úvahy předložený předmět a nároky sporu. To, co se v zákonu uvádí pro smírčí řízení v trestních případech, přiměřeně platí i pro smírčí řízení ve věcech občanskoprávních.

Smírčí řízení může být vedeno mezi stranami, které osobně a dobrovolně vyjádřily svůj souhlas s tímto řízením. Musí být schopny porozumět jeho významu a řešením, ke kterým se prostřednictvím smírčího procesu dospěje. Obě strany proto musí dříve, než vyjádří souhlas se smírčím řízením, znát v souvislosti s tímto řízením svá práva a musí jim být vysvětlena jejich pozice ve smírčím procesu. Každá strana má právo svůj souhlas v průběhu smírčího procesu kdykoli odvolat.

Nezletilé osoby musí dát svůj souhlas se smírčím jednáním osobně. Účast nezletilé osoby na smírčím jednání kromě toho vyžaduje souhlas ze strany jejího opatrovníka nebo jiných zákonných zástupců. Právně nezpůsobilé dospělé osoby se mohou smírčího řízení účastnit pouze tehdy, pokud rozumí smyslu případu a pokud vyjádří osobní souhlas s tímto řízením.

Smírčí řízení lze použít u trestních činů, které jsou vyhodnocené jako vhodné pro smírčí jednání, pokud se celkově zohlední povaha a způsob provinění, vztah mezi podezřelým a obětí a ostatní otázky spojené s trestným činem. Trestné činy, které se týkají nezletilých obětí, se nesmí ve smírčím řízení projednávat, pokud oběť vyžaduje zvláštní ochranu z důvodu povahy trestného činu nebo jejího věku.

Žádosti o mediaci (smírčí řízení) přijímají mediační úřady, které v průběhu mediačního procesu spolupracují s dalšími úřady. Každý mediační případ je přidělen dobrovolnému mediátorovi, kterého vyberou odborníci pracující v mediačním úřadu. Mediačních případů se mediátoři ujímají ve spolupráci s mediačním úřadem. Pracovníci úřadu vedou mediátory v jejich práci a dohlíží nad nimi.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

V trestních věcech lze smírčí řízení (mediaci) uskutečnit pouze mezi stranami, které osobně a dobrovolně vyjádřily se smírčím řízením svůj souhlas a jsou schopné porozumět jeho významu a řešením, ke kterým se prostřednictvím smírčího procesu dospěje. V občanskoprávních věcech (soudní mediace) zahájení mediace vyžaduje souhlas všech stran.

Ve Finsku existují vnitrostátní pravidla chování pro mediátory, jejichž součástí jsou i pravidla chování pro mediátory podle odvětví (tj. podle oblastí specializace, jako jsou mediátoři zaměření na rodinné právo, medicínu, stavebnictví).

Informace a vzdělávání

Na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.finského ministerstva spravedlnosti je k dispozici brožura o soudních mediacích.

Národní ústav zdraví a sociálních služeb pro mediátory organizuje školení.

Ústav rovněž shromažďuje informace o mediacích v trestních a občanskoprávních případech, sleduje a provádí výzkum mediační činnosti a koordinuje snahy o rozvoj v této oblasti. Tuto práci podporuje Poradní sbor pro mediace v trestních a občanskoprávních věcech.

Jaké jsou náklady mediace?

Služby mediace v trestních případech se neúčtují. To umožňuje oběti a viníku trestného činu, aby se sešli prostřednictvím nestranného mediátora, projednali duševní újmu a hmotnou škodu způsobenou oběti a dohodli se na opatřeních vedoucích k odčinění újmy a škody (zákon 1016/2005).

Mediace pro zúčastněné strany představuje nižší náklady než soudní řízení. Každá strana si hradí pouze své náklady a není povinná platit náklady druhé strany. Strany si mohou najmout právního poradce, pokud si to přejí. Pro získání právní pomoci se lze rovněž obrátit na kancelář právní pomoci.

Při soudní mediaci funkci mediátora plní soudce okresního soudu. Mediace sporů je ve skutečnosti jedním z nejběžnějších úkolů soudce. Pokud případ vyžaduje specifické znalosti z určité oblasti, může si mediátor se souhlasem stran najmout asistenta, jehož odměnu hradí strany.

Za soudní mediaci se platí poplatek, jako se platí za všechny ostatní záležitosti projednávané soudem.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES umožňuje zúčastněným stranám sporu, aby písemná dohoda, k níž se na základě mediace dospěje, byla vykonatelná. Členské státy oznámí Komisi soudy a jiné orgány příslušné pro přijímání žádostí.

Finsko toto oznámení neprovedlo.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.brožura o soudní mediaci, Odkaz se otevře v novém okně.webové stránky o mediaci (Národní ústav zdraví a sociálních služeb)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 14/10/2018

Mediace v členských státech - Švédsko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Swedish have already been translated.

Občanskoprávní spory lze řešit i bez soudu, a to prostřednictvím mediace. Mediace je alternativním řešením sporu (ADR), při kterém mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Švédská vláda i právníci jsou si výhod mediace dobře vědomi. Mediaci lze rovněž využít v trestních věcech, nejde však o trest za trestný čin a nikdy nemůže nahradit trestní proces. Účelem mediace v trestních věcech je lépe seznámit pachatele s následky trestného činu a poskytnout oběti příležitost vyrovnat se s prožitými událostmi.


Mediace v civilních věcech

Na koho se obrátit?

Neexistuje žádný ústřední orgán odpovědný za regulaci profese mediátora. Pro informace o mediaci se však lze obrátit na Národní soudní správu (Odkaz se otevře v novém okně.Domstolsverket). Národní soudní správa rovněž sestavila seznam osob, které vyjádřily ochotu působit jako mediátoři při soudech, přičemž tento seznam je k dispozici na http://www.domstol.se.

V obchodních věcech se mediací zabývají Stockholmská obchodní komora (Odkaz se otevře v novém okně.Stockholms handelskammare) a Obchodní a průmyslová komora západního Švédska (Odkaz se otevře v novém okně.Västsvenska industri- och handelskammaren).

V jakých oblastech je mediace přípustná nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v celé řadě oblastí, avšak nejběžnější je v občanskoprávních věcech.

Existuje možnost využít právního prostředku mediace během soudního řízení.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné. Neexistují žádná zvláštní pravidla jako například kodex chování pro mediátory.

Informace a vzdělávání

Neexistují žádné specifické informace o vzdělávání mediátorů ani žádná státní vzdělávací instituce pro mediátory.

Kolik stojí mediace?

Mediace není zdarma, odměna za ni se řídí dohodou mezi soukromým mediátorem a stranami mediace. Náklady na mediaci sdílejí zúčastněné strany sporu stejnou měrou.

Mediace v trestních věcech

Na koho se obrátit?

Všechny švédské místní orgány jsou od 1. ledna 2008 povinny nabízet mediaci, pokud je pachatelem trestného činu osoba mladší 21 let. Buď policie nebo místní orgán se z vlastní iniciativy může dotázat pachatele, zda má zájem zúčastnit se mediace.

V jakých oblastech je mediace přípustná nebo nejběžnější?

Mediaci lze využít u všech pachatelů bez ohledu na jejich věk, a to jakékoliv fázi soudního procesu. Zákon o mediaci nestanoví žádnou věkovou hranici, avšak švédské místní orgány jsou od 1. ledna 2008 povinny nabízet mediaci, pokud je pachatelem trestného činu osoba mladší 21 let.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Mediace není součástí trestu / následků trestního řízení. Platí pro ni tyto podmínky:

 • Je pro obě strany dobrovolná.
 • Trestný činy byl nahlášen policii a pachatel se přiznal k účasti na něm.
 • Mediace musí být vzhledem k okolnostem vhodná.

Informace a vzdělávání

Zákon o mediaci vyžaduje, aby určení mediátoři byli způsobilí a čestní. Musí být rovněž nestranní.

Další informace o mediaci mohou poskytnout místní orgány nebo Národní rada pro prevenci trestné činnosti (Brottsförebyggande rådet).

Kolik stojí mediace?

Mediace je jak pro pachatele, tak pro oběť zdarma.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/03/2013

Mediace v členských státech - Anglie a Wales

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Než se obracet na soud, proč nezkusit spor vyřešit pomocí mediace? Jde o formu mimosoudního řešení sporů (ADR), v rámci něhož nestranný mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda i justiční pracovníci v Anglii a Walesu si výhody mediace uvědomují a podporují používání mediace ve vhodných případech jako alternativy k řešení sporů u soudu. Vaše věc by mohla být způsobilá pro získání finanční podpory v rámci právní pomoci (pokud splňuje obvyklá kvalifikační kritéria).


Na koho se obrátit?

Za koncepci mediace v občanskoprávních a rodinných sporech včetně její propagace zodpovídá ministerstvo spravedlnosti, jelikož se týká pouze Anglie a Walesu.

Občanskoprávní mediace

Pro zajištění kvality mediace nařízené soudem v občanskoprávních sporech (vyjma rodinných sporů v jurisdikci Anglie a Walesu) zavedlo Ministerstvo spravedlnosti a Soudní služba Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) v závislosti na hodnotě předmětu sporu dva mediační procesy v občanskoprávních sporech, jejichž prostřednictvím mohou strany svůj spor řešit. Mediační služba pro drobné nároky (Small Claims Mediation Service) je interní služba poskytovaná a vedená Soudní službou v případech týkajících se drobných nároků, tj. obecně s hodnotou pod 10 000 GBP. Pokud jde o případy s vyšší hodnotou nároku – nad 10 000 GBP –, Ministerstvo spravedlnosti spolupracovalo s Odkaz se otevře v novém okně.Radou pro občanskoprávní mediaci (Civil Mediation Council – CMC) na zavedení akreditačního systému, jehož prostřednictvím mohou organizace poskytující mediační služby požádat, aby byly zařazeny do rejstříku občanskoprávní mediace, a soudy pak mohou ve vhodných případech odkazovat strany sporu na tyto organizace. CMC je organizace zastupující poskytovatele mediace v občanskoprávních a obchodních sporech.

Mediace v rodinných sporech

U rodinných sporů podléhá mediace autoregulaci a je tvořena řadou členských organizací nebo akreditačních institucí, jichž jsou mediátoři členy. Tyto instituce se spojily, aby vytvořily Odkaz se otevře v novém okně.Radu pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation Council – FMC) a harmonizovaly normy pro mediaci v rodinných sporech. Další funkcí FMC je zastupování svých zakládajících členských organizací a mediačních pracovníků pro rodinné spory obecně při profesních jednáních s vládou.

FMC je nevládní instituce, která hraje ústřední roli v rámci svých členských organizací, což jsou vesměs nevládní organizace/sdružení a zakládající členové FMC. Nejvýznačnější z nich jsou:

 • ADR Group
 • Family Mediators Association
 • National Family Mediation
 • College of Family Mediators
 • Resolution
 • The Law Society.

Vláda v současné době neplánuje zřídit regulační orgán pro oblast mediace v občanskoprávních ani rodinných sporech.

Akreditovaného mediátora v občanskoprávních sporech najdete v rejstříku občanskoprávní mediace, který se nachází na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Ministerstva spravedlnost. V rejstříku můžete vyhledávat poskytovatele mediace, kteří jsou ve Vašem okolí; náklady na mediaci jsou založeny na pevně stanoveném poplatku v závislosti na hodnotě předmětu sporu. Pokud si strany nemohou dovolit hradit náklady na mediaci, je způsobilým stranám k dispozici mediační služba poskytovaná zdarma službou LawWorks. LawWorks lze kontaktovat na telefonu 01483 216 815 nebo prostřednictvím internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.LawWorks.

Vyhledávač mediačních služeb v rodinných sporech je k dispozici v rámci internetových stránek Gov.UK (dříve známých jako DirectGov): Odkaz se otevře v novém okně.Family Mediation Service Finder. Upozorňujeme, že Linka pomoci pro mediaci v rodinných sporech již nefunguje.

Více informací o právní pomoci včetně toho, zda jste způsobilí získat finanční podporu z právní pomoci, naleznete u nové informační služby právní pomoci na internetových stránkách Gov.UK v oddíle Odkaz se otevře v novém okně.check-legal-aid

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediaci lze využít k urovnání celé řady každodenních občanskoprávních a obchodních sporů – např. u problémů s bydlením, obchodních sporů, konfliktů na pracovišti, drobných nároků, pohledávek, sousedských sporů, pracovněprávních sporů, porušení smluvních povinností, žaloby pro ublížení na zdraví a nedbalostní činy, jakož i komunitních sporů, např. ve věci obtěžování.

Mediaci lze rovněž využít u rodinných sporů včetně rozvodu, rozluky, zrušení registrovaného partnerství a návrhů podle zákona o dětech, včetně věci styku s dítětem a péče o dítě. Mediace není omezena jen na bývalé partnery nebo manžele. Prarodiče mohou například využít mediaci v rodinných sporech, aby jim pomohla dohodnout uspořádání poměrů tak, aby jejich vztahy s vnoučaty mohly pokračovat.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Občanskoprávní mediační proces

Občanskoprávní mediace není upravena zákonem ani není nutným předstupněm soudního řízení. Strany v občanskoprávních věcech jsou však před tím, než se obrátí na soud, povinny vážně vzít v úvahu mediaci.

Praxe a postupy uplatňované civilními úseky odvolacího soudu, Vrchního soudu a soudy hrabství se řídí občanskoprávními procesními pravidly (civil procedure rules – CPR). CPR obsahují procesní řád, jehož hlavním cílem je pomáhat soudům řešit případy spravedlivě. Součástí tohoto hlavního cíle je, aby soudy řešily případy aktivně. To zahrnuje vybízení stran sporu k tomu, aby využívaly alternativního způsobu řešení sporů, jestliže to soud uzná za vhodné a podporuje využití takového postupu.

Mediace je zcela dobrovolná; občanskoprávní procesní pravidla určují faktory, které je třeba zohlednit při rozhodování o přiznání výše náhrady nákladů. Soud musí vzít v úvahu případné úsilí vyvinuté před řízením a v jeho průběhu za účelem vyřešení sporu. Jestliže tudíž úspěšná strana sporu dříve odmítla přiměřenou nabídku mediace, může soudce rozhodnout, že neúspěšná strana sporu nemusí hradit náklady řízení úspěšné strany sporu.

Mediační proces v rodinných sporech

V současné době je mediace v rodinných sporech zcela dobrovolná. Od dubna 2011 musí všichni navrhovatelé (tj. nejen ti, kteří obdrží financování z veřejných prostředků) podle protokolu, tzv. Odkaz se otevře v novém okně.President’s Pre Application Protocol), zvážit využití mediace a zúčastnit se informační schůzky k posouzení mediace (Mediation Information and Assessment Meeting – MIAM), dříve než se obrátí na soud. Potenciální odpůrce by se měl také schůzky zúčastnit, je-li k tomu vyzván. V případě, že navrhovatel předá svou věc soudu, měl by s návrhem vyplnit formulář FM1, aby prokázal, že je buď osvobozen od účasti na schůzce MIAM, že se schůzky MIAM zúčastnil a mediace nebyla posouzena jako vhodný prostředek, nebo že se zúčastnil mediace, která selhala nebo při níž nebylo možné všechny záležitosti vyřešit.

V reakci na doporučení výboru pro reformu rodinného práva (Family Justice Review) zavedla vláda v únoru 2013 do zákona o dětech a rodině (Children and Families Bill) ustanovení, kterým se výzva k účasti na schůzce MIAM mění v legislativně stanovenou povinnost (s omezeným počtem výjimek, např. u případů prokázaného domácího násilí).

Rovněž vyplnění podání do formuláře FM1 se stane legislativně stanoveným požadavkem. Zákon má být přijat a ustanovení mají být v platnosti od jara 2014.

Stejně jako občanskoprávní procesní pravidla i procesní pravidla pro rodinné spory (komplexní sada pravidel týkajících se soudního řízení) vybízejí k využití metod alternativního řešení sporů (ADR).

Zachovávání odborné úrovně

Pro mediátory neexistuje žádný kodex chování, který by byl specifický pro Anglii a Wales. Aby však byl mediátor v občanskoprávních sporech akreditován CMC, musí dodržovat kodex chování – jako model se používá Odkaz se otevře v novém okně.Kodex chování EU. Profese podléhá autoregulaci a stát nehraje v podpoře dodržování jakéhokoli dobrovolného kodexu žádnou roli.

Všichni zakládající členové FMC musí zajistit dodržování Odkaz se otevře v novém okně.Kodexu chování Rady pro mediaci v rodinných sporech (FMC Code of Conduct) ze strany svých členů (mediačních pracovníků pro rodinné spory).

Informace a vzdělávání

Informace o mediaci v občanskoprávních sporech, službách a stanovení cen naleznete na internetových stránkách britské vlády na Odkaz se otevře v novém okně.stránce Ministerstva spravedlnosti věnované mediaci v občanskoprávních sporech (Ministry of Justice website: civil mediation)

Rejstřík občanskoprávní mediace nabízí vyhledávací službu, jež umožňuje nalézt mediátora, který poskytuje mediační služby v místě příhodném pro obě strany. Internetové stránky CMC a internetové stránky organizací poskytujících CMC mediační služby obsahují další informace o mediaci a mediačních službách.

Vyhledávač mediace v rodinných sporech nabízí vyhledávací službu, jež umožňuje nalézt mediátora působícího v místě, kde se nachází uživatel. Internetové stránky organizací, které jsou členem FMC, poskytují další informace o mediačních službách.

Pro mediátory v občanskoprávních sporech neexistuje v Anglii a Walesu žádná celostátní vzdělávací instituce. Mediátoři v občanskoprávních sporech jsou vzděláváni soukromým sektorem, který podléhá autoregulaci. Profese podléhá autoregulaci a zabývá se vzděláváním svých členů.

Mediátoři v rodinných sporech pocházejí z různých prostředí včetně oblasti právnických, terapeutických a sociálních služeb a neexistuje žádný zákonný požadavek, aby absolvovali jakékoli speciální školení. Různé členské/akreditační organizace si však udržují své vlastní soubory vzdělávacích a profesionálních standardů, které zahrnují požadavky na vzdělání. Mediátoři, kteří mají smlouvu na poskytování státem hrazené mediace, musí dosahovat obzvláště vysokého standardu akreditace a vzdělávání, aby mohli pořádat schůzky MIAM a vést mediaci.

Jaké jsou náklady mediace?

Náklady mediace se různí podle poskytovatele a nejsou obvykle regulovány státem. V občanskoprávních věcech se náklady mediace odvíjejí od hodnoty předmětů sporu a nezbytné délky mediačního procesu. Sazby za poskytování mediace lze zjistit v on-line rejstříku občanskoprávní mediace vedeném na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Nezisková organizace LawWorks poskytuje mediaci zdarma osobám, jež si nemohou dovolit za ni platit. LawWorks lze kontaktovat na telefonu 01483216815 nebo prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránky LawWorks.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES, která byla ve Spojeném království provedena nařízením o přeshraniční mediaci (směrnice EU) z roku 2011 (The Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011, SI 2011 č. 1133), dává osobám zapojeným do přeshraničního sporu, z nichž jedna strana má v době sporu bydliště v členském státě, možnost žádat, aby byl obsah písemné dohody vyplývající z mediace učiněn vykonatelným. Členské státy oznámí Komisi soudy nebo jiné orgány příslušné pro přijímání žádostí.

Pro Anglii a Wales jsou údaje o příslušných soudech k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Strany občanskoprávního sporu předloženého soudu, které dospěly k dohodě pomocí mediace, mohou požádat soud, aby jejich dohodu právně potvrdil soudce. V případě, že je soud přesvědčen o spravedlnosti předmětné dohody, soudce ji potvrdí, a dohoda se tím stane právně závazným a vykonatelným soudním „smírem“.

Strany v rodinných sporech, které mezi sebou dosáhly dohody prostřednictvím svých právních zástupců nebo prostřednictvím mediace, mohou požádat soud, aby v případě, že bude přesvědčen o spravedlnosti předmětné dohody, upravil tuto dohodu do podoby právně závazného soudního „smíru“. Pravděpodobně k tomu bude docházet spíše u finančních urovnání než u dohod týkajících se dětí.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Civil Mediation Council, Odkaz se otevře v novém okně.Family Mediation Council, Odkaz se otevře v novém okně.Civil Mediation Online Directory, Odkaz se otevře v novém okně.Family Mediation Service Finder, Odkaz se otevře v novém okně.EU Code of Conduct for Mediators Odkaz se otevře v novém okně.FMC Code of Conduct, Odkaz se otevře v novém okně.LawWorks Mediation


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/06/2017

Mediace v členských státech - Severní Irsko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

Než se obracet na soud, proč se nepokusit vyřešit svůj spor prostřednictvím mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám ve sporu dosáhnout dohody. Vláda a justiční pracovníci v Severním Irsku si výhody mediace uvědomují.

V Severním Irsku není žádné ministerstvo, které by zodpovídalo za mediační služby. Jsou zde však organizace, které poskytují mediační programy a poradenství.


Na koho se obrátit?

Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení právních poradců Severního Irska (Law Society of Northern Ireland) vytvořilo alternativní Odkaz se otevře v novém okně.službu pro řešení sporů (Dispute resolution service) , která poskytuje mediační služby při řešení sporů. Tato služba se neomezuje na spory projednávané u soudu, ale může být použita v kterémkoli stádiu sporu.

Služba pro řešení sporů je provozována prostřednictvím skupiny expertů z řad právních zástupců (solicitors) a advokátů (barristers), kteří mají vzdělání a akreditaci, aby mohli působit jako mediátoři jménem stran ve sporu.

Jiné dobrovolné organizace jako např. Odkaz se otevře v novém okně.Relate a Odkaz se otevře v novém okně.Barnardos, poskytují určité poradenské a mediační služby pro řešení rodinných problémů. Webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Agentury pro pracovní vztahy (Labour Relations Agency) nabízejí schéma rozhodčího řízení pro pracovněprávní spory.

V jaké oblasti je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Hlavními oblastmi jsou mediace v občanskoprávních/obchodních sporech, rodinných sporech, sporech na pracovišti a obecních sporech.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

V rámci právního systému Severního Irska neexistuje žádný systém mediace prostřednictvím soudu. Soudy však s velkou pravděpodobností povolí odročení soudního řízení, existuje-li šance, že by spor mohl být vyřešen mediací –- Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Court Service).

Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení právních zástupců Severního Irska stanovuje pravidla a postupy pro poskytování služeb týkající se řešení sporů.

Informace a vzdělávání

Skupina odborníků z řad právních zástupců a advokátů tvořící skupinu pro řešení sporů je vyškolena a akreditována Sdružením právních zástupců.

Jaké jsou náklady mediace?

Náklady mediace se různí podle poskytovatele a nejsou regulovány státem.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Dohoda dosažená na základě mediace a stvrzená podpisy stran bude soudy akceptována jako urovnání soudního sporu. V případě, že k soudnímu sporu nedošlo, lze jí vymáhat jakožto závaznou smlouvu mezi stranami.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení právních zástupců Severního Irska

Odkaz se otevře v novém okně.Služba pro řešení sporů

Odkaz se otevře v novém okně.Relate

Odkaz se otevře v novém okně.Barnardos

Odkaz se otevře v novém okně.Agentura pro pracovní vztahy


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/03/2017

Mediace v členských státech - Skotsko

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Než se obracet na soud, proč nezkusit spor vyřešit pomocí mediace? Jde o formu mimosoudního řešení sporů (ADR), v rámci něhož mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Možných výhod mediace si je ve Skotsku vědoma jak vláda, tak právnická veřejnost.

Pokud jde o mediaci, používá Skotsko v rámci Spojeného království zvláštní organizační strukturu a právní předpisy.


Na koho se obrátit?

Mediační politiku má ve Skotsku na starosti Direktorát skotské vlády pro rozdělení právního systému, ústavu, právo a soudy.

Adresy institucí zabývajících se mediací:

 • Skotská mediační síť (Scottish mediation network – SMN), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Ochrana komunit a snižování kriminality / Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Skotská veřejná mediační síť 21 (Scottish Community Mediation Network 21) Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná ve všech oblastech práva. Nejvíce je využívána v oblasti rodinných konfliktů a sousedských sporů. Vzrůstající zájem o mediaci je zaznamenáván v oblasti obchodních a podnikatelských sporů. Možnost mediace musí být nabídnuta ve sporech týkajících se potřeby další podpory a u nároků týkajících se diskriminace invalidních občanů musí být k dispozici možnost uzavřít smír.

Existují zvláštní pravidla, která se musejí dodržovat?

Nově vzniklá povolání související s mediací nemají ve Skotsku žádný povinný regulační rámec. Mediace není podmínkou pro zahájení žádného druhu soudního řízení. Mediace je zcela dobrovolná

Ve Skotsku však existuje mediační řád. Tento řád upravuje různé oblasti specializace v mediaci: např. rodinné právo, zdravotnictví nebo stavebnictví. Skotská vláda vyjádřila svou podporu práci (SMN) a vytvoření skotského mediačního rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Mediation Register – SMR). Všichni členové SMN jsou povinni skotský mediační řád dodržovat. Mediátoři a mediační služby, kteří jsou zapsáni v SMR, mohou dodržovat vyšší standardy. Internetové stránky obou těchto iniciativ jsou volně dostupné a široce využívané, přičemž chce-li být mediátor na těchto stránkách uveden, musí dodržovat mediační řád.

Jak získat informace o mediaci

Informace o mediaci jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Mediation Network (Skotské mediační sítě – SMN) a Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Mediation Register (Skotského mediačního rejstříku – SMR) obsahuje informace o tom, jak nalézt ve Skotsku mediátora. Obojí tyto internetové stránky jsou veřejně přístupné a nabízejí volný přístup k veškerým informacím.

Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Mediation Register (skotský mediační rejstřík) je nezávislý rejstřík mediátorů a mediačních služeb. Na jeho internetových stránkách lze nalézt informace o lidech, kteří praktikují různé typy mediace. Rejstřík spravuje Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Mediation Network (Skotská mediační síť).

Údaje na těchto stránkách jsou nejméně jednou ročně mediátory aktualizovány.

Záměrem skotského mediačního rejstříku je ujistit občany o odborných kvalitách mediátora, kterého si vyberou, a tím, že zajistí, aby splňoval určité minimální požadavky. Tyto Odkaz se otevře v novém okně.požadavky jsou definovány nezávislou Radou pro požadavky (Odkaz se otevře v novém okně.Standards Board). Mediátoři, kteří jsou zapsáni v SMR, se nazývají „skotskými registrovanými mediátory (Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Mediation Registered Mediator) a uvádějí u svého jména logo SMR.

PokudOdkaz se otevře v novém okně. regulační organizace potvrdí, že mediátor splnil dodatečné odborné požadavky, lze u zápisu mediátora v rejstříku uvádět symbol této organizace.

Informace a vzdělávání

Od roku 2004 je na internetových stránkách SMN k dispozici „mediační mapa“ (map of mediation). Prezentace informací o mediaci byla již několikrát zdokonalena, a to na náklady skotské vlády. Odkaz na tuto mapu se objevuje v řadě informačních brožur a na velkém množství internetových stránek. Nyní byl přidán i odkaz na skotský mediační rejstřík, aby pro účely vyhledání kvalifikovaného mediátora mohl sloužit jako jediný výchozí bod

Úřad SMN rovněž přijímá telefonické dotazy, které jsou přesměrovávány na příslušné mediační služby.

SMR uvádí kvalifikaci mediátora, aby strany měly při volbě mediátora lepší informace.

Pro různé sféry mediace existují ve Skotsku různé vzdělávací programy. Všechny jsou nejméně 30 hodin dlouhé a měly by zahrnovat zaškolení v oblasti:

 • mediačních zásad a praxe
 • fází mediačního procesu
 • etiky a hodnot mediace
 • případných právních souvislostí sporů
 • komunikačních dovedností užitečných v rámci mediace
 • vyjednávacích dovedností a jejich využití
 • účinků konfliktu a metod jeho řešení
 • rozmanitosti.

Jaké jsou náklady mediace?

Náklady mediace se různí podle zprostředkovatele a nejsou státem regulovány.

Mediace je zpravidla bezplatná pro jednotlivce, a to ve sporech týkajících se dětí, sousedských a komunitních sporů, potřeby další podpory a urovnání sporů týkajících se diskriminace invalidních občanů.

Odměna soukromých mediátorů se pohybuje mezi 200 až 2000 GBP za den a více.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES umožňuje, aby osoby zainteresované na sporu mohly požádat, aby písemná dohoda, která je výsledkem mediace, byla prohlášena za vykonatelnou. Členské státy jsou povinny Komisi oznámit soudy nebo jiné orgány příslušné pro přijímání takových žádostí.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Skotská mediační síť (Scottish Mediation Network), Odkaz se otevře v novém okně.Skotský mediační rejstřík (Scottish Mediation Register), Odkaz se otevře v novém okně.Požadavky (Standards), Odkaz se otevře v novém okně.Skotská mediace (Scottish Mediation): Registrovaní mediátoři (Registered Mediators), Odkaz se otevře v novém okně.Regulační organizace (Regulating organisation)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/10/2018