Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling i medlemsstaterna - Österrike

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Medling är en form av alternativ tvistlösning där en medlare hjälper parterna att komma överens.


Vem kontaktar man?

Det federala justitieministeriet för en Länken öppnas i ett nytt fönsterförteckning över medlare. På denna förteckning finns endast medlare som har en ändamålsenlig utbildning och lämpliga kvalifikationer i övrigt.

Det finns emellertid ingen central myndighet som ansvarar för medlingstjänster.

Vissa organisationer erbjuder tjänster på kommersiell eller icke-kommersiell grund. Några icke-statliga organisationer har till uppgift att erbjuda stöd till medlare.

När ska medling väljas?

På civilrättens område kan medling användas för att slita tvister som annars skulle ha prövats av allmän domstol. Medling ger parterna en möjlighet att lösa sin tvist på frivillig väg.

I vissa typer av granntvister är det obligatoriskt att innan talan väcks först försöka lösa tvisten utanför domstol (med hjälp av ett förlikningsorgan, genom förlikning i domstol eller genom medling).

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det finns ingen särskild reglering eller nationell uppförandekod för medlare.

Medlare är inte registrerade som specialister, exempelvis som medlare inom familjerätt, medicin eller byggnation. Eventuell specialkompetens anges som en kompletterande upplysning.

Var och en som har nödvändig utbildning kan enligt gällande Länken öppnas i ett nytt fönsterbestämmelser bli uppförd på förteckningen över medlare. ”Medlare" är ingen skyddad yrkesbeteckning.

Information och utbildning

Ytterligare information om till exempel utbildning och krav för registrering som medlare i Österrike hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär. Uppgifterna finns endast på tyska.

Vad kostar medling?

Medling är inte gratis.

Medlararvodet fastställs enligt överenskommelse mellan den privata medlaren och parterna i tvisten.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG ska parterna kunna begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse görs verkställbart. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter dom är behöriga att ta emot en sådan begäran.

Innehållet i en medlingsöverenskommelse är endast verkställbart om överenskommelsen har formen av en förlikning som ingåtts inför domstol eller har bekräftats av en notarie (Notariatsakt).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/05/2018