Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace v členských státech - Belgie

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Než zahajovat soudní proces, proč nevyřešit daný spor pomocí mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám dosáhnout shody. Belgické vládní i odborné kruhy jsou si vědomy výhod mediace.


Na koho se obrátit?

Na Federální komisi pro mediaci.

I když sama tato komise žádnou mediaci neprovádí, zabývá se regulací tohoto povolání a vede seznam autorizovaných mediátorů.

Sekretariát komise podává informace v nizozemštině a francouzštině. Je možné se na něj obrátit prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.e-mailu nebo na následující adrese:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 224 99 01
Fax: (+32) 2 224 99 07

Federální komise pro mediaci ručí za kvalitu (tím, že schvaluje mediátory) a vývoj mediace.

Seznam mediátorů je k dispozici v nizozemštině a ve francouzštině.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v:

 • občanském právu (včetně rodinných sporů);
 • obchodním právu;
 • pracovním právu;
 • existuje rovněž mediace trestní a nápravná, ale tyto oblasti nespadají do působnosti Federální komise pro mediaci.

Nejčastější oblastí, v níž se mediace uplatňuje, je občanské právo, konkrétně rodinné věci.

Jaká jsou pravidla mediace?

Zvolit si mediaci je svobodným rozhodnutím stran, v případě neúspěchu neexistuje žádná sankce.

Podle nedávných ustanovení rodinného práva je soudce povinen informovat strany o existenci mediace a jejích možnostech.

Existuje kodex řádné praxe mediátorů, který je k dispozici v nizozemštině a ve francouzštině.

Informace a vzdělávání

Na internetových stránkách je k dispozici množství informací v nizozemštině a ve francouzštině o různých aspektech mediace (průběh mediace, náklady, adresy…).

Koutek profesionálů

Tato část internetových stránek informuje o kritériích schvalování a podmínkách vzdělávání mediátorů.

Vzdělávání mediátorů upravuje Federální komise pro mediaci, ale zajišťuje ho soukromý sektor.

Program vzdělávání obsahuje společný základ v rozsahu 60 hodin rozdělených na minimálně 25 hodin teoretické výuky a minimálně 25 hodin výuky praktické.

 • Společný základ zahrnuje obecné zásady mediace (etiku/filozofii), studium různých alternativních způsobů řešení sporů, platné právo, sociologické a psychologické aspekty a proces mediace.
 • Praktická cvičení zahrnují předměty programu a prostřednictvím inscenačních metod rozvíjejí vyjednávací a komunikační dovednosti.

Kromě společného základu existují zvláštní programy pro každý typ mediace (minimálně 30 hodin, které se libovolně dělí mezi teoretickou a praktickou přípravu).

Existují zvláštní programy pro mediaci ve věcech rodinných, občanských, obchodních a sociálních.

Kritéria pro schvalování mediátorů

 • kritéria pro schvalování mediátorů
 • směrnice pro předkládání dokumentace pro získání osvědčení mediátora na základě zákona ze dne 21. února 2005
 • soupis žádostí o jmenování mediátorem (Word)

Kritéria vzdělávání / dalšího vzdělávání

Základní vzdělávání

 • Rozhodnutí ze dne 1. února 2007, kterým se stanoví podmínky a postupy schvalování vzdělávacích středisek a vzdělávání autorizovaných mediátorů (pdf)
 • Zařízení pro vzdělávání mediátorů, kterým Federální komise pro mediaci udělila osvědčení

Další vzdělávání

 • Rozhodnutí ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví povinnosti autorizovaných mediátorů v oblasti dalšího vzdělávání a kritéria schvalování vzdělávacích programů v této oblasti

Kodex řádné praxe

 • Kodex řádné praxe autorizovaného mediátora (Word)

Vyřizování stížností

 • Rozhodnutí o odebírání osvědčení, o stanovení sankcí, které vyplývají z kodexu řádné praxe, a o uplatňování těchto sankcí

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace se poskytuje za úplatu. Honoráře mediátorů jsou předmětem dohody mezi mediátorem a stranami sporu. Zákon honoráře neupravuje. Obvykle platí strany honorář mediátora napůl.

Strany mají možnost získat finanční pomoc na uhrazení honoráře mediátora, pokud mají nízké příjmy a pokud si vyberou autorizovaného mediátora.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Podle Odkaz se otevře v novém okně.směrnice 2008/52/ES musí být možné požadovat, aby byla písemné dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná. Členské státy oznámí Komisi soudy a jiné orgány příslušné pro přijímání žádostí. Belgie toto oznámení dosud neprovedla.

Podle článků 1733 a 1736 soudního zákoníku je nicméně možné nechat dohodu vyplývající z mediace schválit soudcem, čímž se stane úředně ověřenou a vykonatelnou. Co se týče formy, dohoda se přemění v rozsudek.

Existuje i jiná možnost než soudní ověření. Dohodu vyplývající z mediace je u notáře možné sepsat ve formě notářské listiny. Dohoda se tímto rovněž považuje za ověřenou a vykonatelnou, aniž by bylo nutné se obracet na soud. Tuto možnost lze využít pouze v případě, že s tím všechny strany souhlasí.

Související odkazy

Federální veřejná služba Soudnictví

Federální komise pro mediaci


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/05/2018