Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Belgia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Zamiast wnosić powództwo można rozwiązać spór w drodze mediacji. Jest to alternatywny sposób rozwiązywania sporów, w którym mediator pomaga stronom dojść do ugody. Rząd i specjaliści w Belgii doceniają zalety mediacji.


Z kim należy się kontaktować?

Federalna Komisja ds. Mediacji (Commission fédérale de médiation).

Mimo że federalna komisja sama nie prowadzi żadnych mediacji, reguluje zawód mediatora i prowadzi aktualny wykaz upoważnionych mediatorów.

Sekretariat komisji udziela informacji w języku Link otworzy się w nowym oknieniderlandzkim i Link otworzy się w nowym okniefrancuskim. Z komisją można się skontaktować za pomocą Link otworzy się w nowym okniepoczty elektronicznej oraz pod następującym adresem:

SPF Justice

Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34

1000 Bruxelles

Tel.: (+32) 2 224 99 01

Faks: (+32) 2 224 99 07

Federalna Komisja ds. Mediacji gwarantuje (dzięki procedurze wydawania upoważnienia mediatorom) jakość i rozwój mediacji.

Wykaz mediatorów jest dostępny w języku Link otworzy się w nowym oknieniderlandzkim i Link otworzy się w nowym okniefrancuskim.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediację dopuszcza się w następujących dziedzinach:

 • prawo cywilne (w tym spory rodzinne);
 • prawo handlowe;
 • prawo pracy;
 • istnieje również mediacja w postępowaniu karnym i mediacja naprawcza, ale dziedziny te nie wchodzą w zakres kompetencji Federalnej Komisji ds. Mediacji.

Najbardziej rozpowszechnioną dziedziną mediacji jest prawo cywilne, w szczególności sprawy rodzinne.

Do jakich reguł należy się stosować?

Skorzystanie z mediacji jest dobrowolnym wyborem stron i nie podlega sankcjom w przypadku niepowodzenia.

Zgodnie z niedawno przyjętymi przepisami z zakresu prawa rodzinnego sędzia ma obowiązek poinformować strony o istnieniu i możliwościach mediacji.

Istnieje „Kodeks postępowania” mediatorów dostępny w języku Link otworzy się w nowym oknieniderlandzkim i Link otworzy się w nowym okniefrancuskim.

Informacje i szkolenia

Wiele informacji jest dostępnych na stronie internetowej w języku Link otworzy się w nowym oknieniderlandzkim i Link otworzy się w nowym okniefrancuskim. Dotyczą one różnych aspektów mediacji (jej przebiegu, kosztów, adresów itd.).

Miejsce dla zawodowych mediatorów

Ta część strony internetowej zawiera informacje dotyczące kryteriów wydawania upoważnienia mediatorom i warunków ich szkolenia.

Federalna Komisja ds. Mediacji uregulowała zasady szkolenia mediatorów, ale samo szkolenie zapewnia sektor prywatny.

Program obejmuje 60-godzinny program podstawowy, który składa się z co najmniej 25 godzin szkolenia teoretycznego i co najmniej 25 godzin szkolenia praktycznego.

 • Program podstawowy obejmuje ogólne zasady mediacji (etykę/filozofię), naukę różnych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, prawo właściwe, aspekty socjologiczne, psychologiczne i proces mediacji.
 • Ćwiczenia praktyczne obejmują przedmioty programowe i rozwijają – poprzez odgrywanie ról – umiejętność negocjacji i komunikacji.

Oprócz programu podstawowego istnieją programy właściwe dla każdego rodzaju mediacji (co najmniej 30 godzin, które rozdzielane są na dowolnie na czas trwania szkolenia teoretycznego i praktycznego).

Istnieją programy szczególne w zakresie mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych i handlowych oraz w społecznych.

Kryteria wydawania upoważniania mediatorom

 • kryteria wydawania upoważnienia mediatorom,
 • wytyczne dotyczące składania wniosków w celu uzyskania statusu upoważnionego mediatora określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2005 r.,
 • wykaz wniosków o uznanie statusu mediatora (Word).

Kryteria dotyczące szkolenia/kształcenie ustawiczne

Szkolenie podstawowe

 • La Décision du 1er février 2007 fixant les conditions et procédures d’agrément des centres de formation et des formations de médiateurs agréés (decyzja z dnia 1 lutego 2007 r. określająca warunki i procedury zatwierdzania ośrodków szkolenia i uznawania szkoleń upoważnionych mediatorów) (PDF)
 • instytucje zajmujące się szkoleniem mediatorów zatwierdzone przez Federalną Komisję ds. Mediacji

Kształcenie ustawiczne

 • Décision du 18 décembre 2008 définissant les obligations des médiateurs agréés en matière de formation continue et les critères d’agrément des programmes en cette materie (decyzja z dnia 18 grudnia 2008 r. określająca obowiązki upoważnionych mediatorów w zakresie kształcenia ustawicznego i kryteria uznawania programów w tym zakresie)

Kodeks dobrego postępowania

 • Le Code de bonne conduite du médiateur agréé (Kodeks dobrego postępowania upoważnionego mediatora) (Word)

Rozpatrywanie skarg

 • La Décision relative à la procédure de retrait d’agrément, à la détermination des sanctions qui découlent du code de bonne conduite et à la procédure d’application de ces sanctions (decyzja dotycząca procedury cofania upoważnienia, określania sankcji wynikających z kodeksu dobrego postępowania i procedury stosowania tych sankcji)

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja nie jest bezpłatna. Wynagrodzenie mediatora jest uzgadniane między prywatnym mediatorem a stronami. Prawo nie reguluje wynagrodzeń. Zasadniczo każda ze stron płaci połowę wynagrodzenia.

Strona może otrzymać pomoc w celu zapłaty wynagrodzenia mediatora, jeżeli posiada niskie dochody i pod warunkiem, że mediator poosiada upoważnienie.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieeuropejską dyrektywą 2008/52/WE możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o wykonanie pisemnej ugody wynikającej z umowy. Państwa członkowskie informują, które sądy lub inne organy są organami właściwymi do rozpatrywania takich wniosków. Belgia nie przekazała jeszcze takiej informacji.

Zgodnie z art. 1733 i 1736 kodeksu postępowania cywilnego możliwe jest jednak uznanie ugody zawartej w wyniku mediacji przez sędziego, przez co stanie się ona urzędowo ważna i wykonalna. Jeżeli chodzi o formę, to ugoda zostaje wyrażona w formie orzeczenia sądu.

Istnieje inna możliwość niż uznanie mediacji. Możliwe jest spisanie ugody zawieranej w wyniku mediacji jako aktu notarialnego w obecności notariusza. W ten sposób ugoda również staje się urzędowo ważna i wykonalna bez konieczności zwracania się do sądu. Taka możliwość istnieje jedynie, jeżeli zgadzają się na nią wszystkie strony.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieService Public Fédéral Justice (Link otworzy się w nowym oknieFederalny wymiar sprawiedliwości)

Link otworzy się w nowym oknieCommission fédérale de médiation (Federalna Komisja ds. Mediacji)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 06/08/2019