Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation i medlemsstaterne - Bulgarien

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I stedet for at gå rettens vej kan det være en god idé at forsøge at løse en tvist gennem mægling. Mægling er en foranstaltning til alternativ tvistbilæggelse, hvor parterne i en tvist bistås af en mægler med henblik på at nå til enighed. Regeringen og retsvæsenets aktører i Bulgarien er bevidst om fordelene ved mægling.


Hvem kontakter man?

Bulgariens justitsministerium har oprettet et mæglerregister, der udgør en del af det centrale register over nonprofitforetagender, som tilbyder nyttige tjenesteydelser.

Via Link åbner i nyt vinduejustitsministeriets websted er der adgang til:

På hvilket område er mægling mulig og/eller mest brugt?

Det er muligt at anvende mægling inden for mange områder af loven. Disse områder er dog ikke reguleret eller begrænset af lovgivningen. Indtil nu har de fleste registrerede mæglere specialiseret sig i handels- og virksomhedsmægling.

Skal der følges særlige regler?

Det er fuldstændig frivilligt, om man vil anvende mægling. Selv om mægling er et alternativ til tvistbilæggelse uden at gå rettens vej, er mægling ikke en forudsætning for at kunne anlægge en sag ved retten.

Der findes ikke nogen specifik adfærdskodeks for mæglere. Der findes dog bestemmelser om etiske standarder i loven om mægling og forordning nr. 2 af 15. marts 2007, der fastsætter betingelserne og processerne for godkendelse af organisationer, som tilbyder mægling.

Information og uddannelse

Organisationer, der tilbyder uddannelse af mæglere, er fra den private sektor.

Emner på uddannelsesseminarer omfatter retsforfølgning og etiske regler for mægleres adfærd samt den procedure, der er fastsat i loven om mægling og forordning nr. 2 af 15. marts 2007.

Hvad koster mægling?

Mægling er ikke gratis. Betalingen aftales mellem mægleren og de involverede parter.

Kan en aftale, der er opnået ved mægling, fuldbyrdes?

I henhold til Link åbner i nyt vinduedirektiv 2008/52/EF (der skal tilskynde til og fremme mægling som en alternativ form for bilæggelse af grænseoverskridende tvister i EU) skal det være muligt at anmode om, at indholdet af en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt.

Medlemsstaterne meddeler dette til domstolene og andre myndigheder, der er kompetente til at modtage sådanne anmodninger.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMæglerregister

Link åbner i nyt vindueMæglerregister (søgning)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 09/03/2020