Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Διαμεσολάβηση στα κράτη μέλη - Βουλγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Αντί της προσφυγής στο δικαστήριο, δεν θα μπορούσε να επιχειρηθεί η επίλυση της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης; Πρόκειται για μέτρο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), σύμφωνα με το οποίο ο διαμεσολαβητής καθοδηγεί τα μέρη της διαφοράς προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο δημόσιος και ο δικαστικός τομέας της Βουλγαρίας γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.


Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας έχει δημιουργήσει μητρώο διαμεσολαβητών ως τμήμα του κεντρικού μητρώου μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσίες.

Ο ιστότοπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης παρέχει πρόσβαση στα εξής :

Για ποια θέματα επιτρέπεται και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση γίνεται δεκτή σε πολλούς τομείς δικαίου. Ωστόσο οι τομείς αυτοί δεν ρυθμίζονται ούτε περιορίζονται από νομοθεσία. Έως τώρα οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές εξειδικεύονταν στην εμπορική και επιχειρησιακή διαμεσολάβηση.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η διαμεσολάβηση είναι απόλυτα προαιρετική. Μολονότι η διαμεσολάβηση προσφέρει εναλλακτικό τρόπο επίλυσης μιας διαφοράς χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο, δεν αποτελεί προϋπόθεση της κίνησης δικαστικής διαδικασίας.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές. Περιέχονται ωστόσο διατάξεις σχετικά με δεοντολογικά πρότυπα στο νόμο περί διαμεσολαβήσεως και στον κανονισμό αριθ. 2 της 15ης Μαρτίου 2007, που θεσπίζει τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης οργανισμών οι οποίοι παρέχουν διαμεσολάβηση.

Πληροφόρηση και κατάρτιση

Οι οργανισμοί που παρέχουν κατάρτιση στους διαμεσολαβητές υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα.

Τα θέματα των σχετικών σεμιναρίων περιλαμβάνουν τις νομικές διαδικασίες και τους δεοντολογικούς κανόνες που εφαρμόζονται στη διαμεσολάβηση καθώς και τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο περί διαμεσολαβήσεως και στον κανονισμό αριθ. 2 της 15ης Μαρτίου 2007.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν·  η πληρωμή ορίζεται με συμφωνία μεταξύ διαμεσολαβητή και ενδιαφερομένων.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροοδηγία 2008/52/ΕΚ (για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής μορφής επίλυσης των διασυνοριακών διαφορών στην ΕΕ), πρέπει να είναι δυνατόν να ζητηθεί να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν το στοιχείο αυτό στα δικαστήρια και άλλες αρχές που έχουν αρμοδιότητα παραλαβής σχετικών αιτήσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο διαμεσολαβητών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο διαμεσολαβητών (αναζήτηση)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2020