Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendus liikmesriikides - Küpros

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Kellega ühendust võtta?

Küprose vahendusmenetluse kohta teabe saamiseks võtke ühendust justiits- ja avaliku korra ministeeriumiga või Küprose advokatuuriga või Küprose kaubandus- ja tööstuskojaga või Küprose teaduskojaga.

Millistes valdkondades on vahenduse kasutamine lubatud ja tavalisem?

Osapoolte nõusolekul on võimalik kasutada vahendusmenetlust, et lahendada mis tahes tsiviilvaidlus, olgu see piiriülene või mitte, sealhulgas kaubandusvaidlus. Seadust ei kohaldata pere- ega töövaidluste suhtes, mis ei ole hõlmatud piiriüleste vaidlustega.

Kas on kehtestatud erieeskirjad, mida tuleb järgida?

Vastavalt 2012. aasta seadusele vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviilasjades (seadus nr 159 (I)/2012) juhinduvad pooled ombudsmanist. Menetlus on mitteametlik. Lepinguosalised lepivad vahendajaga konsulteerides kokku, kuidas menetlus on läbi viidud, milline on selle kestus, menetluse konfidentsiaalsus, vahendaja tasu ja maksetingimused ning mis tahes muud vajalikuks peetavad küsimused.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Kooskõlas seadusega lepivad pooled enne vahendusmenetluse algatamist vahendajaga kokku, et määravad muu hulgas kindlaks vahendaja tasu ja selle maksmise tingimused ning kõik muud menetluskulud. Seetõttu ei ole võimalik vahenduse kulusid ette näha. See sõltub peamiselt juhtumi keerukusest.

Kas kokkulepet on võimalik rakendada – vahendusmenetluse tulemus?

Kui pooled jõuavad kokkuleppele, koostab vahendaja kirjaliku kokkuleppe ning pooled võivad koos või üks pooltest teiste selgesõnalisel nõusolekul registreerida kohtus taotluse kokkuleppe täitmiseks. Sellisel juhul tuleks seda täita samamoodi nagu kohtuotsust.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/03/2020