Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Cypr

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Z kim należy się skontaktować?

W celu uzyskania informacji na temat procedury mediacji na Cyprze należy zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, Cypryjskiej Izby Adwokackiej lub Cypryjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej lub Izby Naukowej Cypru.

Na jakich obszarach korzystanie z mediacji jest dopuszczalne i bardziej powszechne?

Z zastrzeżeniem zgody zainteresowanych stron istnieje możliwość skorzystania z procedury mediacji w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów cywilnych, transgranicznych lub nie, w tym sporów handlowych. Prawo nie ma zastosowania do sporów rodzinnych ani do sporów pracowniczych, które nie są objęte sporami transgranicznymi.

Czy istnieją szczegółowe zasady, których należy przestrzegać?

Zgodnie z ustawą z 2012 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych (ustawa 159 (I)/2012) strony kierują się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Procedura ma charakter nieformalny. Strony uzgadniają, w porozumieniu z mediatorem, sposób postępowania, czas trwania postępowania, poufność postępowania, wynagrodzenie mediatora i warunki płatności oraz wszelkie inne kwestie uznane za niezbędne.

Jaki jest koszt mediacji?

Zgodnie z prawem przed wszczęciem postępowania mediacyjnego strony uzgadniają, w porozumieniu z mediatorem, między innymi wynagrodzenie pośrednika i warunki jego zapłaty, a także wszelkie inne koszty postępowania. W związku z tym nie ma możliwości przewidzenia kosztów mediacji. Będzie to zależało głównie od złożoności sprawy.

Czy wdrożenie porozumienia jest możliwe?

Jeżeli strony osiągną porozumienie ugodowe, pisemne porozumienie ugodowe jest sporządzane przez mediatora, a każda ze stron, albo jedna ze stron, albo jedna z nich za wyraźną zgodą pozostałych stron, może złożyć do sądu wniosek o wykonanie ugody. W takim przypadku powinien on zostać wykonany w taki sam sposób, jak orzeczenie sądu.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2020