Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Cyprus

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Koho kontaktovať?

Pre informáciu o mediačnom konaní na Cypre kontaktujte ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku alebo Cyperskú advokátsku komoru alebo Cyperskú obchodnú a priemyselnú komoru alebo vedeckú komoru Cypru.

V ktorých oblastiach je využitie mediácie prípustné a bežnejšie?

S výhradou súhlasu zúčastnených strán existuje možnosť využiť mediačné konanie s cieľom vyriešiť akýkoľvek občiansky spor, či už cezhraničný alebo nie, vrátane obchodného sporu. Zákon sa nevzťahuje na rodinné spory ani na pracovnoprávne spory, ktoré nie sú zahrnuté v cezhraničných sporoch.

Majú sa dodržiavať osobitné pravidlá?

V súlade so zákonom z roku 2012 o určitých aspektoch mediácie v občianskych veciach (zákon 159 (I)/2012) sa zmluvné strany riadia ombudsmanom. Postup je neformálny. Zmluvné strany sa po porade s mediátorom dohodnú na spôsobe, akým sa tento postup uskutočnil, na jeho trvaní, dôvernosti konania, na odmene mediátora a na platobných podmienkach a na akejkoľvek inej záležitosti, ktorá sa považuje za potrebnú.

Aké sú náklady na mediáciu?

V súlade so zákonom sa účastníci konania pred začatím mediačného konania v spolupráci s mediátorom dohodnú okrem iného na určení odmeny sprostredkovateľa a podmienok jeho platby, ako aj akýchkoľvek ďalších nákladov konania. Preto nie je možné stanoviť náklady na sprostredkovanie. Bude to závisieť najmä od zložitosti prípadu.

Je možné vykonať dohodu – výsledok mediácie?

Ak strany dosiahnu dohodu o urovnaní sporu, mediátor môže uzavrieť písomnú dohodu o urovnaní sporu, pričom obe strany alebo jedna z nich s výslovným súhlasom ostatných zmluvných strán sa môžu obrátiť na súd so žiadosťou o vykonanie dohody o urovnaní. V tomto prípade by sa mal vykonať rovnakým spôsobom ako rozhodnutie súdu.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/03/2020