Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sovittelu jäsenvaltioissa - Kypros

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Keneen voi ottaa yhteyttä?

Lisätietoja sovittelumenettelystä Kyproksessa saa oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriöltä, Kyproksen asianajajayhdistykseltä, Kyproksen kauppa- ja teollisuuskamarilta tai Kyproksen tiedekamarilta.

Millä aloilla sovittelu on sallittua ja yleisempää?

Osapuolten suostumuksella on mahdollista turvautua sovittelumenettelyyn minkä tahansa rajat ylittävän tai muun siviilioikeudellisen riita-asian, myös kaupallisen riita-asian, ratkaisemiseksi. Lakia ei sovelleta perhe- tai työriitoihin, jotka eivät kuulu valtioiden rajat ylittäviin riita-asioihin.

Onko noudatettava erityisiä sääntöjä?

Tietyistä sovittelun näkökohdista yksityisoikeudellisissa asioissa vuonna 2012 annetun lain (laki 159 (I)/2012) mukaisesti osapuolia ohjaa oikeusasiamies. Menettely on epävirallinen. Osapuolet sopivat sovittelijaa kuultuaan siitä, miten menettely on toteutettu, sen kestosta, menettelyjen luottamuksellisuudesta, sovittelijan palkkiosta ja maksuehdoista sekä muista tarpeellisiksi katsotuista seikoista.

Mitkä ovat sovittelun kustannukset?

Lain mukaan osapuolet sopivat ennen sovittelumenettelyn aloittamista yhdessä sovittelijan kanssa muun muassa välittäjän palkkion ja sen maksuehtojen sekä mahdollisten muiden oikeudenkäyntikulujen määrittämisestä. Sovittelun kustannuksia ei näin ollen voida ennakoida. Tämä riippuu pääasiassa asian monimutkaisuudesta.

Voidaanko sopimus panna täytäntöön – sovittelun tuloksena?

Jos osapuolet pääsevät sovintosopimukseen, sovittelija laatii kirjallisen sovintosopimuksen, ja joko yhdessä tai jompikumpi osapuolista muiden nimenomaisella suostumuksella voi esittää tuomioistuimelle sovintosopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pyynnön. Tässä tapauksessa se olisi pantava täytäntöön samalla tavalla kuin tuomioistuimen päätös.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 18/03/2020