Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendus liikmesriikides - Tšehhi

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: tšehhi keelon juba tõlgitud.

Miks mitte lahendada oma vaidlusi kohtusse mineku asemel vahenduse kaudu?

Vahendus on üks vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalustest, mille käigus vahendaja aitab vaidluse pooltel kokkuleppele jõuda. Vahenduse eeliseks on sellisest vaidluse lahendamise vormist tulenev aja kokkuhoid (võrreldes pikaleveniva kohtuasjaga) ja sageli ka raha kokkuhoid (võrreldes kohtuasja kuludega).


Kellega ühendust võtta?

Tšehhi Vabariigi Lingil klikates avaneb uus akenkriminaalhooldus- ja vahendusteenistus on keskorgan, kes vastutab vahenduse eest kuriteo toimepanija ja ohvri vahel kriminaalmenetluses. Nimetatud teenistuse eest vastutab justiitsministeerium.

Tsiviilasjade puhul võib pöörduda vahendaja poole, kes sellist teenust pakub. Tšehhi Vabariigis tegutsevate vahendajate kontaktandmed on kättesaadavad eri veebisaitidel, otsides sõna „vahendus” järgi.

Vahendajate nimekirja leiab näiteks Tšehhi Vahendajate Liidu, Tšehhi Advokatuuri ning Tšehhi Vabariigi Arbitraaži ja Vahendusmenetluste Liidu veebisaidilt. Piirkonnakohtute tööpiirkonnas tegutseva Tšehhi Vabariigi kriminaalhoolduse ja vahendusteenistuse kontaktandmed leiab teenistuse veebisaidilt. Justiitsministeeriumi käsutuses olev vahendajate nimekiri avaldatakse kooskõlas seadusega nr 202/2012 (vahenduse kohta) üsna varsti.

Vahenduse valdkonnas tegutseb hulk valitsusväliseid organisatsioone.

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendust on lubatud kasutada kõigis õigusvaldkondades, välja arvatud juhul, kui see on välistatud õigusaktidega. See hõlmab perekonnaõigust, äriõigust ja kriminaalõigust. Tsiviilmenetluse seadustiku kohaselt võib asja menetlev kohtunik, kui ta peab seda mõistlikuks ja vajalikuks, määrata menetlusosalistele esialgse kolmetunnise kohtumise vahendajaga. Sellistel juhtudel võidakse menetlus kuni kolmeks kuuks peatada.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Jah, sest vahendus on nüüd reguleeritud seadusega nr 202/2012 vahenduse kohta ja kriminaalmenetluse korral seadusega nr 257/2000 kriminaalhoolduse ja vahenduse kohta Tšehhi Vabariigis.

Teave ja koolitus

Registrisse kantud vahendaja peab kooskõlas seadusega nr 202/2012 olema sooritanud kutsealase eksami justiitsministeeriumi kokkukutsutud komisjoni ees. Kriminaalhooldus- ja vahendusteenistuse raames seaduse nr 257/2000 kohaselt tegutsev vahendaja peab olema sooritanud kvalifikatsioonieksami.

Kriminaalõigussüsteemis tegutsevate vahendajate koolitamise eest vastutab kriminaalhooldus- ja vahendusteenistus; kriminaalmenetlusevälise vahendusteenuse valdkonnas pakuvad koolitust arvukad üksused ja haridusasutused.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Kriminaalhooldus- ja vahendusteenistuse pakutav vahendus on tasuta või hüvitab kulud riik.

Kui kohus peatab tsiviilasjas menetluse ja määrab pooltele esialgse kohtumise vahendajaga, tasutakse vahendusteenuse esimese kolme tunni eest rakendusaktides kehtestatud määra alusel (400 Tšehhi krooni iga alanud tunni eest) ja see kulu jagatakse poolte vahel võrdselt (kui pooled on kohtukulude tasumisest vabastatud, hüvitab selle riik). Kui vahenduseks kulub rohkem kui kolm tundi, tasuvad pooled ülejäänud kulud võrdselt kuni vahendaja ja vahendusmenetluse poolte (kohtumenetluse osaliste) vahel kokkulepitud summani.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Lingil klikates avaneb uus akenDirektiiviga 2008/52/EÜ võimaldatakse vaidluse pooltel taotleda vahenduse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramist. Tsiviilasjas vahendusmenetluse poolte saavutatud kokkuleppe võib esitada kohtule kinnitamiseks edasise menetluse käigus. Kriminaalhooldus- ja vahendusteenistuse poolt kriminaalmenetluses osutatud vahenduse tulemusi võib arvesse võtta nii riiklik süüdistaja kui ka kohus konkreetses asjas otsuse tegemisel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 15/06/2020