Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Ġermanja

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma tippruvax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Fil-Ġermanja, l-awtoritajiet pubbliċi u l-professjonisti legali huma kollha konxji mill-benefiċċji tal-medjazzjoni.


Lil min għandek tikkuntattja?

Bosta organizzazzjonijiet jipprovdu servizzi ta’ medjazzjoni. Hawn taħt tinsab lista mhux eżawrjenti ta’ xi wħud mill-assoċjazzjonjiet il-kbar:

Dawn l-assoċjazzjonijiet jassistu lill-partijiet li jixtiequ jinvolvu medjatur biex isibu medjatur xieraq.

F’liema oqsma huwa ammissibbli u/jew partikolarment komuni r-rikors għall-medjazzjoni?

B’mod ġenerali, meta ma jkun hemm l-ebda rekwiżit legali formali li tip partikolari ta’ tilwima jew kwistjoni trid tiġi ttrattata fil-qorti, il-medjazzjoni hija dejjem permessa. L-aktar oqsma komuni għall-medjazzjoni huma l-liġi tal-familja, il-liġi tas-suċċessjoni u l-liġi kummerċjali.

Hemm regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

Fl-26 ta’ Lulju 2012, l-Att dwar il-Medjazzjoni (Mediationsgesetz), l-Artikolu 1 tal-Att għall-promozzjoni tal-medjazzjoni u proċeduri oħra għas-soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti tat-21 ta’ Lulju 2012, ippubblikat: bundesgesetzblatt I bor p. 1577, daħal fis-seħħ fil-Ġermanja. Din kienet l-ewwel biċċa leġiżlazzjoni li tirregola formalment is-servizzi ta’ medjazzjoni fil-Ġermanja. L-att jittrasponi wkoll id-Direttiva Ewropea dwar il-Medjazzjoni fil-liġi Ġermaniża (id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali, ippubblikata: ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3). Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Att Ġermaniż dwar il-Medjazzjoni jaqbeż ir-rekwiżiti tad-Direttiva Ewropea; Id-Direttiva tapplika biss għal tilwim transkonfinali f’materji ċivili u kummerċjali. Madankollu, l-Att dwar il-Medjazzjoni japplika għall-medjazzjoni kollha mwettqa fil-Ġermanja, irrispettivament min-natura tat-tilwima u mill-post ta’ residenza tal-partijiet.

L-att Ġermaniż dwar il-Medjazzjoni jistabbilixxi biss prinċipji essenzjali. Il-medjaturi u l-partijiet għandu jkollhom marġni wiesa’ ta’ diskrezzjoni fit-twettiq tal-medjazzjoni. L-att inizjalment jiddefinixxi t-termini “medjazzjoni” u “medjatur”, biex issir distinzjoni bejn il-medjazzjoni u forom oħra ta’ soluzzjoni tat-tilwim. Skont l-Att, il-medjazzjoni hija proċess strutturat fejn il-partijiet implikati jfittxu b’mod volontarju u awtonomu forma ta’ soluzzjoni ta’ tilwim reċiproku bl-għajnuna ta’ medjatur wieħed jew aktar. Il-medjaturi huma persuni indipendenti u imparzjali, mingħajr setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, li jiggwidaw lill-partijiet ikkonċernati permezz tal-proċedura ta’ medjazzjoni. L-att deliberatament jevita l-istabbiliment ta’ kodiċi ta’ kondotta preċiż għall-proċedura ta’ medjazzjoni. Madankollu, hija tistabbilixxi għadd ta’ obbligi ta’ żvelar u restrizzjonijiet fuq l-attività, biex tipproteġi l-indipendenza u l-imparzjalità tal-professjoni ta’ medjatur. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni tobbliga formalment lill-medjaturi biex iżommu kunfidenzjalità stretta tal-klijenti.

L-att jippromwovi s-soluzzjoni tat-tilwim reċiproku billi jinkludi għadd ta’ inċentivi differenti fil-kodiċijiet proċedurali uffiċjali (eż. il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, Zivilprozessordnung). Minn issa ‘l quddiem, pereżempju, meta l-partijiet iressqu kawża f’qorti ċivili, huma jkollhom jgħidu jekk ikunux diġà fittxew li jsolvu l-kwistjoni permezz ta’ miżuri extraġudizzjarji, bħall-medjazzjoni, u jekk hemmx raġunijiet speċifiċi biex ma jitqiesx dan il-mod ta’ azzjoni. Barra minn hekk, il-qorti tista’ tissuġġerixxi li l-partijiet jippruvaw isolvu l-kunflitt permezz ta’ medjazzjoni, jew forma oħra ta’ soluzzjoni barra mill-qorti; jekk il-partijiet jirrifjutaw li japplikaw din l-għażla, il-Qorti tista’ tagħżel li tissospendi l-proċedimenti. L-għajnuna legali għall-medjazzjoni għalissa mhijiex prevista. Skont l-Artikolu 278 (5) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-qorti tista’ tirreferi lill-partijiet lil imħallef maħtur u li ma jieħux deċiżjonijiet (Güterichter) għall-fini tas-smigħ ta’ konċiljazzjoni u għal aktar tentattivi ta’ kwalità. Il-kerrej jista’ juża l-metodi kollha ta’ riżoluzzjoni tal-kunflitti, inkluża l-medjazzjoni.

Il-Gvern Federali ssodisfa l-obbligu legali tiegħu li jirrapporta lill-Bundestag dwar l-effetti tal-Att ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Att fir-rapport tiegħu tal-20 ta’ Lulju 2017. Ir-rapport jinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawn. Dan juri li l-medjazzjoni bħala għodda alternattiva għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti fil-Ġermanja għadha ma ntużatx sal-punt mixtieq. Ir-rapport ma fih l-ebda miżura leġiżlattiva direttament meħtieġa. Madankollu, fuq il-bażi tas-sejbiet tar-rapport, il-Gvern Federali se jeżamina kif jista’ jinkiseb aħjar l-għan tal-promozzjoni tal-medjazzjoni mfittex mill-Att dwar il-Medjazzjoni.

Informazzjoni u taħriġ

Informazzjoni ġenerali tista’ tinkiseb Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamis-sit web tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur.

M’hemm l-ebda leġiżlazzjoni li tiddefinixxi l-profil professjonali ta’ medjatur. Bl-istess mod, l-aċċess għall-professjoni mhuwiex ristrett. Il-medjaturi huma stess responsabbli biex jiżguraw li jkollhom l-għarfien u l-esperjenza meħtieġa (permezz ta’ taħriġ xieraq u korsijiet ta’ żvilupp ulterjuri) biex jiggwidaw b’mod affidabbli lill-partijiet matul il-proċess ta’ medjazzjoni. Il-liġi Ġermaniża tistabbilixxi l-għarfien, il-kompetenzi u l-proċeduri ġenerali li għandhom ikunu koperti minn taħriġ xieraq minn qabel. Kwalunkwe persuna li tissodisfa dawn il-kriterji tista’ taħdem bħala medjatur. Ma hemm l-ebda età minima stabbilita, u l-ebda rekwiżit pereżempju li medjatur irid ikun segwa kors ta’ studju ta’ livell universitarju.

Il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur għamel użu mill-awtorizzazzjoni tiegħu biex joħroġ ordinanza statutorja mir- “Regolament dwar it-taħriġ ta’ medjaturi ċċertifikati”, li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar it-taħriġ għal medjaturi ċċertifikati u dwar it-taħriġ ulterjuri tal-medjatur iċċertifikat, kif ukoll rekwiżiti għall-istituzzjonijiet ta’ taħriġ.

Għalissa mhi prevista l-ebda inizjattiva formali.

It-taħriġ tal-medjaturi bħalissa huwa offrut minn assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet, universitajiet, kumpaniji u individwi.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni titħallas. Il-ħlas għandu jiġi miftiehem bejn il-medjatur privat u l-partijiet ikkonċernati.

Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni li tirregola t-tariffi għall-medjazzjoni, u lanqas ma hemm statistika dwar l-ispejjeż. Huwa realistiku li wieħed jassumi li t-tariffi fis-siegħa jistgħu jvarjaw bejn wieħed u ieħor minn EUR 80 sa EUR 250.

Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat?

Fil-prinċipju, il-ftehimiet ta’ medjazzjoni jistgħu jiġu infurzati bl-għajnuna ta’ avukat (li jaġixxi bħala avukat) jew nutar (bħala dokument notarili pubbliku, l-Artikoli 796a sa 796c, 794 (1) (5) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMedjazzjoni Bundesverband e.V.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMedjazzjoni Bundesverband f’Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeutscher Anwaltsverein (Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Avukati)


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 17/11/2020