Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation in de lidstaten - Duitsland

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Waarom proberen we uw geschil niet via bemiddeling te beslechten? Dit is een maatregel voor alternatieve beslechting van geschillen (ADR) waarbij een bemiddelaar de bij een geschil betrokken partijen bijstaat om tot overeenstemming te komen. In Duitsland zijn overheidsinstanties en beoefenaars van juridische beroepen zich allen bewust van de voordelen van bemiddeling.


Contact:

Er zijn een aantal organisaties die bemiddelingsdiensten aanbieden. Zie hieronder voor een niet-uitputtende lijst van enkele van de grotere verenigingen:

Deze verenigingen ondersteunen partijen die een bemiddelaar wensen te gebruiken om een geschikte bemiddelaar te vinden.

Op welke gebieden is een beroep op bemiddeling ontvankelijk en/of is het bijzonder gangbaar?

In het algemeen is bemiddeling/mediation altijd toegestaan als er geen formeel wettelijk voorschrift is dat een bepaalde zaak of zaak voor de rechter moet worden behandeld. De meest voorkomende gebieden voor bemiddeling zijn familierecht, erfrecht en handelsrecht.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Op 26 juli 2012 is de bemiddelingswet (Mediationsgesetz), artikel 1 van de wet ter bevordering van de bemiddeling en andere procedures voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen van 21 juli 2012, gepubliceerd: Bundesgesetzblatt I, blz. 1577, in werking getreden in Duitsland. Dit was de eerste wettekst om de bemiddelingsdiensten in Duitsland formeel te reguleren. De wet zet ook de Europese bemiddelingsrichtlijn om in Duits recht (Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken, bekendgemaakt in PB L 136 van 24.5.2008, blz. 3). De werkingssfeer van de Duitse bemiddelingswet overschrijdt de vereisten van de Europese richtlijn; De richtlijn is alleen van toepassing op grensoverschrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken. De bemiddelingswet is echter van toepassing op alle in Duitsland verrichte bemiddeling, ongeacht de aard van het geschil en de woonplaats van de partijen.

De Duitse bemiddelingswet bevat alleen essentiële beginselen. Bemiddelaars en partijen moeten een ruime manoeuvreerruimte hebben bij het voeren van bemiddeling. In de wet worden de termen „bemiddeling” en „bemiddelaar” gedefinieerd om bemiddeling van andere vormen van geschillenbeslechting te differentiëren. Volgens de wet is bemiddeling een gestructureerd proces waarbij de betrokken partijen vrijwillig en autonoom een vorm van wederzijdse geschillenbeslechting nastreven met behulp van een of meer bemiddelaars. Bemiddelaars zijn onafhankelijke en onpartijdige personen, zonder beslissingsbevoegdheid, die de betrokkenen via de bemiddelingsprocedure begeleiden. De wet voorkomt opzettelijk een precieze gedragscode voor de bemiddelingsprocedure. Het bevat echter wel een aantal openbaarmakingsverplichtingen en beperkingen met betrekking tot de activiteit, om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beroep van bemiddelaar te beschermen. Bovendien verplicht de wetgeving bemiddelaars formeel om strikte vertrouwelijkheid van de cliënt in stand te houden.

De wet bevordert de wederzijdse beslechting van geschillen door in de officiële procedurecodes een aantal verschillende stimulansen op te nemen (bijvoorbeeld het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Zivilprozessordnung). Voortaan bijvoorbeeld, wanneer partijen een beroep instellen bij een civiele rechter, moeten zij aangeven of zij reeds hebben getracht de kwestie via buitengerechtelijke maatregelen, zoals bemiddeling, op te lossen, en of er specifieke redenen zijn om deze handelwijze niet in overweging te nemen. De rechtbank kan voorts voorstellen dat de partijen proberen het conflict via bemiddeling of een andere vorm van buitengerechtelijke schikking op te lossen; indien de partijen weigeren deze optie toe te passen, kan het Hof de procedure schorsen. Rechtsbijstand voor bemiddeling is voorlopig niet voorzien. Overeenkomstig artikel 278 (5) van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan de rechter de partijen met het oog op de onderhandelingen en voor verdere kwaliteitsproeven verwijzen naar een daartoe aangewezen rechter die niet bevoegd is om het besluit te nemen. De Güter-schrijver kan gebruik maken van alle methoden voor het oplossen van conflicten, met inbegrip van bemiddeling.

De federale regering heeft in haar verslag van 20 juli 2017 voldaan aan haar wettelijke verplichting om vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet op de gevolgen van de wet aan de Bundestag verslag uit te brengen. Het verslag kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend. hier vinden. Hieruit blijkt dat bemiddeling nog niet als alternatief instrument voor de oplossing van het conflict in Duitsland wordt gebruikt, voor zover het wenselijk is. Het verslag voorziet niet in onmiddellijke wetgevingsmaatregelen. Op basis van de bevindingen van het verslag zal de federale regering echter onderzoeken hoe de doelstelling van de bemiddelingswet om bemiddeling te bevorderen, beter kan worden bereikt.

Informatie en opleiding

Algemene informatie is te vinden op de website van het ministerie van Justitie enDe link wordt in een nieuw venster geopend. Consumentenbescherming (http://www.bmjv.de/).

Er is geen wetgeving die het beroepsprofiel van een bemiddelaar bepaalt. Ook de toegang tot het beroep is niet beperkt. Bemiddelaars zijn zelf verantwoordelijk voor het waarborgen dat zij over de nodige kennis en ervaring beschikken (via geschikte opleidingen en verdere ontwikkelingscursussen) om de partijen via het bemiddelingsproces op betrouwbare wijze te begeleiden. In het Duitse recht zijn de algemene kennis, competenties en procedures vastgesteld die moeten worden gedekt door een passende voorafgaande opleiding. Alle personen die aan deze criteria voldoen, kunnen als bemiddelaar optreden. Er is geen minimumleeftijd, noch een vereiste dat een bemiddelaar een universitaire opleiding heeft gevolgd.

Het ministerie van Justitie en Consumentenbescherming heeft van zijn toestemming voor het uitvaardigen van een verordening gebruik gemaakt door middel van de „Regeling inzake de opleiding van gecertificeerde bemiddelaars” en heeft meer gedetailleerde regels vastgesteld voor de opleiding van de gecertificeerde bemiddelaar en de opleiding van de gecertificeerde bemiddelaar, alsmede voorschriften voor opleidingsinstellingen.

Voorlopig is geen formeel initiatief gepland.

Bemiddeling wordt momenteel aangeboden door verenigingen, organisaties, universiteiten, bedrijven en particulieren.

Hoeveel kost de bemiddeling?

Er is een heffing voor bemiddeling. De betaling wordt door de particuliere bemiddelaar en de betrokken partijen overeengekomen.

Er is geen wetgeving inzake vergoedingen voor bemiddeling, noch statistieken over de kosten. Het is realistisch ervan uit te gaan dat de uurtarieven ongeveer van 80 tot 250 EUR kunnen bedragen.

Kan een overeenkomst die het gevolg is van bemiddeling, ten uitvoer worden gelegd?

In beginsel kan een bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer worden gelegd met behulp van een advocaat (bij wijze van vergelijking bij wet) of met een notaris (als notariële akte § § 796a tot en met 796c, artikel 794, lid 1 (5) van het wetboek burgerlijk procesrecht).

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale vereniging voor gezinsbemiddeling

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesverband Mediation Mediation e.V. (federale vereniging van bemiddeling)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bemiddeling/mediation in de economie en de wereld van de arbeid

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centrale für Bemiddeling GmbH & Co.KG

De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse orde van advocaten


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 30/08/2019