Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace v členských státech - Německo

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Proč se raději než obrátit na soud, nepokusit spor urovnat prostřednictvím mediace? Jedná se o opatření alternativního řešení sporů, v jehož rámci mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. V Německu jsou o výhodách mediace informovány orgány veřejné moci i právníci.


Na koho se obrátit?

Mediační služby poskytuje mnoho organizací. Níže naleznete neúplný seznam některých větších sdružení:

Tato sdružení pomáhají stranám, které si přejí zapojit mediátora do nalezení vhodného mediátora.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo obzvláště časté?

Obecně platí, že pokud neexistuje žádný formální právní požadavek, aby určitý druh sporu nebo věci musel být projednán u soudu, mediace je vždy přípustná. Nejběžnějšími oblastmi mediace jsou rodinné právo, dědické právo a obchodní právo.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Dne 26. července 2012 vstoupil v Německu v platnost zákon o mediaci (Mediationsgesetz), článek 1 zákona o podpoře mediace a dalších postupů mimosoudního urovnávání sporů ze dne 21. července 2012, zveřejněný v Bundesgesetzblatt I s. 1577. Jednalo se o první právní předpis, který formálně upravuje mediační služby v Německu. Zákon rovněž provádí do německého práva evropskou směrnici o mediaci (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, zveřejněná v Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3). Oblast působnosti německého zákona o mediaci překračuje požadavky evropské směrnice; Směrnice se vztahuje pouze na přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech. Zákon o mediaci se však vztahuje na veškerou mediaci prováděnou v Německu bez ohledu na povahu sporu a bydliště stran sporu.

Německý zákon o mediaci stanoví pouze základní zásady. Mediátoři a strany by měly mít při vedení mediace široký prostor pro vlastní uvážení. Zákon nejprve definuje pojmy „mediace“ a „mediátor“, aby odlišil mediaci od jiných forem řešení sporů. Podle zákona je mediace strukturovaným postupem, v jehož rámci zúčastněné strany dobrovolně a samostatně usilují o formu vzájemného urovnávání sporů s pomocí jednoho nebo více mediátorů. Mediátory jsou nezávislé a nestranné osoby bez rozhodovací pravomoci, které vedou zúčastněné strany prostřednictvím mediačního řízení. Zákon se záměrně vyhýbá stanovení přesného kodexu chování pro mediační řízení. Stanoví však řadu oznamovacích povinností a omezení činnosti s cílem chránit nezávislost a nestrannost povolání mediátora. Právní předpisy navíc formálně ukládají mediátorům povinnost zachovávat přísnou důvěrnost klientů.

Zákon podporuje vzájemné urovnávání sporů zahrnutím řady různých pobídek do úředních procesních řádů (např. občanského soudního řádu, Zivilprozessordnung). Od nynějška, například když účastníci řízení podávají žalobu k občanskoprávnímu soudu, budou muset uvést, zda již usilovali o vyřešení této otázky prostřednictvím mimosoudních opatření, jako je mediace, a zda existují konkrétní důvody pro to, aby se tento postup nezvážil. Soud může dále navrhnout, aby se strany pokusily vyřešit spor prostřednictvím mediace nebo jiné formy mimosoudního urovnání; pokud strany odmítnou tuto možnost uplatnit, může se soud rozhodnout řízení přerušit. V současné době se nepočítá s právní pomocí pro mediaci. Podle § 278 odst. 5 občanského soudního řádu může soud pro účely smírčího řízení a dalších pokusů o kvalitu postoupit účastníkům řízení určenému a nerozhodujícímu soudci (Güterichter). Nájemce může použít všechny metody řešení sporů, včetně mediace.

Spolková vláda splnila svou zákonnou povinnost podávat Spolkovému sněmu zprávu o účincích zákona pět let po vstupu zákona v platnost ve své zprávě ze dne 20. července 2017. Zpráva je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde: Ukazuje, že mediace jako alternativní nástroj pro řešení konfliktů v Německu dosud není v žádoucí míře využívána. Zpráva neobsahuje žádná přímo nezbytná legislativní opatření. Na základě závěrů zprávy však spolková vláda posoudí, jak lépe dosáhnout cíle podpory mediace sledovaného zákonem o mediaci.

Informace a vzdělávání

Obecné informace lze Odkaz se otevře v novém okně.získat na internetových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti a ochrany spotřebitele.

Neexistují žádné právní předpisy, které by určovaly profesní profil mediátora. Stejně tak není omezen přístup k povolání. Mediátoři jsou sami odpovědní za zajištění toho, aby měli potřebné znalosti a zkušenosti (prostřednictvím vhodných kurzů odborné přípravy a dalšího rozvoje), které stranám umožní spolehlivě vést mediační řízení. Německé právo stanoví obecné znalosti, kompetence a postupy, které by měly být pokryty vhodnou předchozí odbornou přípravou. Každá osoba splňující tato kritéria může působit jako zprostředkovatel. Minimální věk není stanoven a nevyžaduje se například, aby mediátor absolvoval vysokoškolské studium.

Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele využilo svého zmocnění k vydání zákonného nařízení „nařízením o odborné přípravě certifikovaných mediátorů“, kterým se stanoví podrobná ustanovení o školení autorizovaných mediátorů a o dalším vzdělávání certifikovaného mediátora, jakož i požadavky na vzdělávací instituce.

Prozatím se nepočítá s žádnou formální iniciativou.

Vzdělávání mediátorů v současné době nabízejí sdružení, organizace, univerzity, společnosti a jednotlivci.

Kolik stojí mediace?

Mediace je hrazena. Platba se dohodne mezi soukromým mediátorem a dotčenými stranami.

Neexistují žádné právní předpisy, které by upravovaly odměny za mediaci, ani neexistují statistické údaje o nákladech. Je realistické předpokládat, že hodinové poplatky se mohou pohybovat v rozmezí od 80 EUR do 250 EUR.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Mediační dohody lze v zásadě vymáhat s pomocí advokáta (advokát) nebo notáře (jako veřejná notářská listina, § 796a až 796c, § 794 odst. 1 bod 5 občanského soudního řádu).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Odkaz se otevře v novém okně.Bundesverband Mediation e.V.

Odkaz se otevře v novém okně.Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Odkaz se otevře v novém okně.Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Odkaz se otevře v novém okně.Deutscher Anwaltsverein (německá advokátní komora)


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 17/11/2020