Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation i medlemsstaterne - Tyskland

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

I stedet for at gå rettens vej, hvorfor forsøger man ikke at bilægge din tvist gennem mægling? Dette er en alternativ tvistbilæggelsesordning, hvor en mægler bistår dem, der er involveret i en tvist, med at nå til enighed. I Tyskland er de offentlige myndigheder og de juridiske aktører alle klar over fordelene ved mægling.


Hvem skal de kontakte?

En lang række organisationer tilbyder mæglingstjenester. Nedenfor findes en ikke-udtømmende liste over nogle af de større sammenslutninger:

Disse sammenslutninger bistår de parter, der ønsker at inddrage en mægler, i at finde en egnet mægler.

På hvilke områder kan man anvende mægling, der er tilladt og/eller særligt almindeligt?

Generelt er mægling altid tilladt, når der ikke er noget formelt juridisk krav om, at en bestemt type tvist eller sag skal behandles i retten. De mest almindelige områder for mægling er familieret, arveret og handelsret.

Er der særlige regler, der skal følges?

Den 26. juli 2012 trådte loven om mægling (Mediationsgesetz), artikel 1 i loven om mægling og andre udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer af 21. juli 2012, offentliggjort: bundesgesetzblatt I, s. 1577, i kraft i Tyskland. Dette var den første retsakt, der formelt regulerer mæglingstjenester i Tyskland. Loven gennemfører også det europæiske mæglingsdirektiv i tysk ret (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område, offentliggjort: EUT L 136 af 24.5.2008, s. 3). Anvendelsesområdet for den tyske lov om mægling overstiger kravene i EU-direktivet; Direktivet finder kun anvendelse på grænseoverskridende tvister på det civil- og handelsretlige område. Loven om mægling finder imidlertid anvendelse på al mægling, der foregår i Tyskland, uanset tvistens art og parternes bopæl.

Den tyske mæglingslov fastsætter kun væsentlige principper. Mæglerne og parterne bør have vide skønsbeføjelser med hensyn til mægling. Loven definerer indledningsvis begreberne "mægling" og "mægler" for at adskille mægling fra andre former for tvistbilæggelse. Ifølge loven er mægling en struktureret proces, hvor de implicerede parter frivilligt og selvstændigt søger en form for gensidig tvistbilæggelse med hjælp fra en eller flere mæglere. Mæglere er uafhængige og upartiske, uden beslutningsbeføjelser, som vejleder de berørte parter gennem mæglingsproceduren. Loven undgår bevidst, at der fastsættes en præcis adfærdskodeks for mæglingsproceduren. Den indeholder imidlertid en række oplysningsforpligtelser og begrænsninger i udøvelsen af aktiviteter, der har til formål at beskytte mæglernes uafhængighed og upartiskhed. I lovgivningen forpligtes mæglere endvidere formelt til at opretholde en streng kundefortrolighed.

Loven fremmer den gensidige tvistbilæggelse ved at medtage en række forskellige incitamenter i de officielle procedurekodekser (f.eks. den civile retsplejelov, Zivilprozessordnung). For eksempel skal parterne, når de anlægger sag ved en civil domstol, sige, om de allerede har forsøgt at løse problemet ved hjælp af udenretslige foranstaltninger, såsom mægling, og om der er særlige grunde til ikke at behandle sagen. Retten kan endvidere foreslå, at parterne forsøger at løse konflikten ved hjælp af mægling eller en anden form for udenretslig tvistbilæggelse. hvis parterne nægter at anvende denne mulighed, kan domstolen vælge at suspendere sagen. Der er i øjeblikket ikke planer om retshjælp til mægling. I henhold til § 278 (5) i lov om civil retspleje kan retten henvise parterne til en dommer, der er udpeget, og som ikke har kompetence til at træffe afgørelse i sagen (Güterchter), med henblik på samrådet og til yderligere kvalitetsforsøg. Befragteren kan anvende alle former for konfliktløsning, herunder mægling.

Forbundsregeringen har opfyldt sin retlige forpligtelse til at rapportere til Forbundsdagen om virkningerne af loven fem år efter lovens ikrafttræden i sin rapport af 20. juli 2017. Rapporten findes Link åbner i nyt vindue her. Den viser, at mægling som et alternativ til konfliktløsning i Tyskland endnu ikke er udnyttet i det ønskede omfang. Rapporten indeholder ingen direkte nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger. På grundlag af rapportens resultater vil forbundsregeringen imidlertid undersøge, hvordan man bedre kan nå målet om at fremme mægling, der forfølges med loven om mægling.

Information og uddannelse

Generelle oplysninger kan Link åbner i nyt vindue fås på Forbundsjustits- og forbrugerministeriets hjemmeside.

Der er ingen lovgivning, der definerer en mæglers faglige profil. Adgangen til erhvervet er heller ikke begrænset. Mediatorer er selv ansvarlige for at sikre, at de har den nødvendige viden og erfaring (gennem passende uddannelse og videreuddannelse) til at vejlede parterne på pålidelig vis gennem mæglingsprocessen. Tysk lovgivning fastsætter den generelle viden, kompetence og procedurer, som bør være omfattet af en passende forudgående uddannelse. Alle personer, der opfylder disse kriterier, kan arbejde som mægler. Der er ingen fastsat minimumsalder, og der er ikke noget krav om, at mægleren skal have fulgt en universitetsuddannelse.

Forbundsministeriet for retlige anliggender og forbrugerbeskyttelse har gjort brug af sin tilladelse til at udstede en bekendtgørelse i henhold til forordningen om uddannelse af certificerede mæglere, der fastsætter detaljerede bestemmelser om uddannelse af certificerede mæglere og efteruddannelse af den certificerede mægler samt krav til uddannelsesinstitutioner.

Der er ikke planlagt noget formelt initiativ på nuværende tidspunkt.

Uddannelsesmægleren tilbydes i øjeblikket af foreninger, organisationer, universiteter, virksomheder og enkeltpersoner.

Hvor meget koster mægling?

Der udbetales mægling. Betalingen aftales mellem den private mægler og de berørte parter.

Der findes ingen lovgivning om gebyrer for mægling, og der findes heller ingen statistikker over omkostningerne. Det er realistisk at antage, at gebyrerne pr. time kan variere fra 80 EUR til 250 EUR.

Kan en aftale, der er en følge af mægling, håndhæves?

Mæglingsaftaler kan i princippet håndhæves ved hjælp af en advokat (der handler som advokat) eller notar (som officielt notardokument, afdeling 796a-796c, 794 (1) (5) i den civile retsplejelov).

Links

Link åbner i nyt vindueBundes- Arbeitsgemeinschaft für Familien-mediation e.V.

Link åbner i nyt vindueBundesverband mediation e.V.

Link åbner i nyt vindueBundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Link åbner i nyt vindueCentral für Mediation GmbH & Co.KG

Link åbner i nyt vindueDeutscher Anwaltvereverein (sammenslutningen af tyske advokater)


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 17/11/2020