Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mirenje u državama članicama - Njemačka

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Umjesto odlaska na sud, zašto ne biste pokušali riješiti spor mirenjem? Riječ je o mjeri alternativnog rješavanja sporova kojom miritelj pomaže onima koji su uključeni u spor u postizanju dogovora. U Njemačkoj su javna tijela i pravni stručnjaci svjesni prednosti mirenja.


Kome se obratiti?

Brojne organizacije pružaju usluge posredovanja. U nastavku se nalazi popis nekih većih udruženja koji nije konačan:

Ta udruženja pomažu strankama koje žele uključiti miritelja u pronalaženje odgovarajućeg miritelja.

U kojim je područjima mirenje dopušteno i/ili posebno uobičajeno?

Općenito govoreći, ako ne postoji formalni pravni zahtjev da se određena vrsta spora ili stvari mora rješavati na sudu, mirenje je uvijek dopušteno. Najčešće područje mirenja su obiteljsko pravo, nasljedno pravo i trgovačko pravo.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Dana 26. srpnja 2012. u Njemačkoj je na snagu stupio Zakon o mirenju (Mediationsgesetz), članak 1. Zakona o poticanju mirenja i drugih postupaka za izvansudsko rješavanje sporova od 21. srpnja 2012., objavljen: Bundesgesetzblatt I Zakonik, str. 1577. To je bio prvi zakonodavni akt kojim se formalno reguliraju usluge mirenja u Njemačkoj. Zakonom se u njemačko pravo prenosi i Europska direktiva o mirenju (Direktiva 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima, objavljena: SL L 136, 24.5.2008., str. 3.). Područje primjene njemačkog Zakona o mirenju premašuje zahtjeve Europske direktive; Direktiva se primjenjuje samo na prekogranične sporove u građanskim i trgovačkim stvarima. Međutim, Zakon o mirenju primjenjuje se na sva mirenja provedena u Njemačkoj, neovisno o prirodi spora i mjestu boravišta stranaka.

Njemačkim Zakonom o mirenju utvrđena su samo temeljna načela. Miritelji i stranke trebali bi imati široko diskrecijsko pravo u provođenju mirenja. Zakonom su prvotno definirani pojmovi „posredovanje” i „posrednik” kako bi se mirenje razlikovalo od drugih oblika rješavanja sporova. U skladu sa Zakonom mirenje je strukturirani postupak u kojem uključene stranke dobrovoljno i samostalno traže oblik uzajamnog rješavanja sporova uz pomoć jednog ili više izmiritelja. Izmiritelji su neovisne i nepristrane osobe, bez ovlasti za donošenje odluka, koje upravljaju predmetnim strankama u postupku mirenja. Zakonom se namjerno izbjegava uspostava preciznog kodeksa ponašanja za postupak mirenja. Međutim, njome se utvrđuje niz obveza otkrivanja i ograničenja aktivnosti kako bi se zaštitila neovisnost i nepristranost profesije miritelja. Osim toga, zakonodavstvom se izmiritelje formalno obvezuje da čuvaju strogu povjerljivost klijenata.

Zakonom se promiče uzajamno rješavanje sporova uključivanjem niza različitih poticaja u službene postupovne kodekse (npr. Zakon o parničnom postupku, Zivilprozessordnung). Stoga će, primjerice, kada stranke pokrenu parnicu pred građanskim sudom, morati reći jesu li već nastojale riješiti problem izvansudskim mjerama, kao što je mirenje, te postoje li posebni razlozi da se taj postupak ne razmatra. Sud nadalje može predložiti da stranke pokušavaju riješiti sukob mirenjem ili nekim drugim oblikom izvansudske nagodbe; ako stranke odbiju primijeniti tu mogućnost, Sud može odlučiti suspendirati postupak. Zasad nije predviđena pravna pomoć za mirenje. U skladu s odjeljkom 278. stavkom 5. Zakona o parničnom postupku sud može uputiti stranke određenom sucu i sucu koji ne donosi odluke (Güterichter) za potrebe rasprave o mirenju i za daljnje pokušaje u pogledu kvalitete. Zakupnik može koristiti sve metode rješavanja sukoba, uključujući posredovanje.

Savezna vlada ispunila je svoju zakonsku obvezu izvješćivanja Bundestaga o učincima Zakona pet godina nakon stupanja na snagu Zakona u svojem izvješću od 20. srpnja 2017. Izvješće je dostupno Poveznica se otvara u novom prozoruovdje. Iz njega je vidljivo da mirenje kao alternativno sredstvo za rješavanje sukoba u Njemačkoj još nije upotrijebljeno u mjeri u kojoj je to poželjno. Izvješće ne sadržava izravno potrebne zakonodavne mjere. Međutim, na temelju nalaza izvješća, savezna vlada ispitat će kako bolje ostvariti cilj promicanja mirenja koji se nastoji postići Zakonom o mirenju.

Informacije i osposobljavanje

Opće informacije dostupne su Poveznica se otvara u novom prozoruna web-mjestu Saveznog ministarstva pravosuđa i zaštite potrošača.

Ne postoji zakonodavstvo kojim se definira profesionalni profil miritelja. Isto tako, pristup profesiji nije ograničen. Miritelji su sami dužni osigurati da raspolažu potrebnim znanjem i iskustvom (odgovarajućim osposobljavanjem i tečajevima za daljnji razvoj) kako bi stranke pouzdano usmjeravali kroz postupak mirenja. Njemačkim pravom utvrđuju se opće znanje, kompetencije i postupci koji bi trebali biti obuhvaćeni odgovarajućim prethodnim osposobljavanjem. Svaka osoba koja ispunjava te kriterije može raditi kao posrednik. Ne postoji utvrđena najniža dob i ne zahtijeva se, na primjer, da izmiritelj mora pohađati sveučilišni studij.

Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača iskoristilo je svoje ovlaštenje za izdavanje zakonskog pravilnika na temelju „Uredbe o osposobljavanju ovlaštenih miritelja”, kojim se utvrđuju detaljne odredbe o osposobljavanju ovlaštenih miritelja i o daljnjem osposobljavanju ovlaštenog miritelja, kao i zahtjevi za ustanove za osposobljavanje.

Zasad nije predviđena službena inicijativa.

Osposobljavanje posrednika trenutačno nude udruge, organizacije, sveučilišta, poduzeća i pojedinci.

Koliki je trošak mirenja?

Mirenje je plaćeno. Plaćanje se dogovara između privatnog medijatora i dotičnih stranaka.

Ne postoji zakonodavstvo kojim se uređuju naknade za posredovanje, kao ni statistički podaci o troškovima. Realistično je pretpostaviti da se satnice mogu kretati u rasponu od 80 EUR do 250 EUR.

Može li sporazum na temelju mirenja biti izvršiv?

U načelu se sporazumi o mirenju mogu izvršavati uz pomoć odvjetnika (koji djeluje kao odvjetnik) ili javnog bilježnika (kao javna javnobilježnička isprava, odjeljci 796.a do 796.c, 794. (1) (5) Zakona o parničnom postupku).

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruBundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Poveznica se otvara u novom prozoruBundesverband Mediation e.V.

Poveznica se otvara u novom prozoruBundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Poveznica se otvara u novom prozoruCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Poveznica se otvara u novom prozoruDeutscher Anwaltsverein (Njemačko udruženje odvjetnika)


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2020