Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Starpniecība dalībvalstīs - Vācija

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc strīda izšķiršanai neizmantot mediāciju? Tas ir alternatīvs strīdu izšķiršanas (ASI) process, kurā mediators strīdā iesaistītajām pusēm palīdz panākt vienošanos. Vācijā par mediācijas priekšrocībām ir informētas gan valsts institūcijas, gan juridisko profesiju pārstāvji.


Kur jāvēršas?

Daudzas organizācijas sniedz starpniecības pakalpojumus. Turpmāk uzskaitītās organizācijas ir pašas lielākās (nepilnīgs uzskaitījums):

Šīs apvienības palīdz pusēm, kas vēlas iesaistīt mediatoru, atrast piemērotu mediatoru.

Kādās jomās mediācija ir pieļaujama un/vai īpaši izplatīta?

Vispārīgi sakot, mediācija ir pieļaujama, ja likumā nav noteikts, ka attiecīgais strīds vai jautājums obligāti risināms tiesā. Visbiežāk mediācija tiek izmantota ģimenes un mantojuma lietās, kā arī komerctiesību jomā.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

2012. gada 26. jūlijā Vācijā stājās spēkā Mediācijas likums (Mediationsgesetz), 1. pants 2012. gada 21. jūlija Likumā par mediācijas un citu ārpustiesas strīdu izšķiršanas procedūru veicināšanu, kas publicēts: Bundesgesetzblatt I, 1577. lpp. Ar to Vācijā pirmo reizi mediācija tiek regulēta likuma līmenī. Ar šo likumu tiek īstenota Eiropas Mediācijas direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās, OV L 136, 24.5.2008., 3. lpp.). Mediācijas likuma regulējums ir plašāks nekā direktīvā paredzētais. Direktīva attiecas tikai uz pārrobežu strīdiem civillietās un komerclietās. Tomēr Mediācijas likums attiecas uz visu mediāciju, ko veic Vācijā, neatkarīgi no strīda rakstura un pušu dzīvesvietas.

Vācijas Mediācijas likums nosaka tikai pamatprincipus. Mediatoriem un pusēm vajadzētu būt plašai rīcības brīvībai, veicot mediāciju. Likumā vispirms tiek definēti jēdzieni “mediācija” un “mediators”, lai nošķirtu mediāciju no citām strīdu izšķiršanas metodēm. Saskaņā ar likumu mediācija ir strukturēts process, kurā puses ar mediatora vai vairāku mediatoru palīdzību brīvprātīgi un patstāvīgi cenšas atrisināt strīdu vienošanās ceļā. Mediatori ir neatkarīgas un objektīvas personas, kuras vada mediāciju starp pusēm, bez pilnvarām pieņemt lēmumus. Tika nolemts neieviest detalizētus procesuālus noteikumus mediācijas veikšanai. Taču, lai garantētu mediatoru neatkarību un objektivitāti, tika noteikti dažādi informācijas atklāšanas pienākumi un darbības ierobežošanas noteikumi. Likumā ir noteikts arī informācijas neizpaušanas pienākums mediatoriem un viņu palīgiem.

Ar likumu atsevišķajos procesuālajos likumos (piemēram, Civilprocesa likumā) ir ieviesti stimuli brīvprātīgas strīdu izšķiršanas veicināšanai. Piemēram, turpmāk pusēm pirms prasības pieteikuma iesniegšanas civiltiesā būs jāsniedz informācija par to, vai viņas ir mēģinājušas izšķirt strīdu, izmantojot mediāciju, un vai, viņuprāt, pastāv šķēršļi šāda procesa veikšanai. Turklāt tiesa var ierosināt pusēm izmantot mediāciju vai citu ārpustiesas strīdu izšķiršanas procesu un, ja puses tam piekrīt, apturēt tiesas procesu. Pašlaik nav paredzēts, ka mediācijas izmaksas pusēm varētu palīdzēt segt valsts. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 278. panta 5. punktu tiesa var nodot puses izraudzītam tiesnesim, kas nepieņem lēmumu (Güterichter), lai veiktu samierināšanas sēdi un turpmākus kvalitātes nodrošināšanas mēģinājumus. Fraktētājs var izmantot visas konfliktu risināšanas metodes, tostarp starpniecību.

Federālā valdība 2017. gada 20. jūlija ziņojumā izpildīja savu juridisko pienākumu ziņot Bundestāgam par likuma ietekmi piecus gadus pēc likuma stāšanās spēkā. Ziņojums ir pieejams Saite atveras jaunā logāšeit. Tas liecina, ka mediācija kā alternatīvs instruments konfliktu risināšanai Vācijā vēl netiek izmantota vēlamajā apmērā. Ziņojumā nav ietverti tieši nepieciešami likumdošanas pasākumi. Tomēr, pamatojoties uz ziņojuma konstatējumiem, federālā valdība izpētīs, kā labāk sasniegt Mediācijas likumā izvirzīto mediācijas veicināšanas mērķi.

Informācija un apmācība

Vispārīgu informāciju var Saite atveras jaunā logāiegūt Federālās Tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē.

Īpašs mediatora profesionālais profils nav paredzēts. Nav paredzēti arī ierobežojumi mediatora profesijas veikšanai. Mediatoram ir patstāvīgi, izmantojot atbilstīgu apmācību un tālākizglītību, jānodrošina, ka viņam ir pienācīgas prasmes un pieredze, lai varētu pusēm profesionāli sniegt mediācijas pakalpojumus. Likumā ir noteikts, kādas prasmes, kompetences un metodes būtu jāsniedz piemērotai apmācībai. Katra persona, kura atbilst šiem kritērijiem, drīkst strādāt par mediatoru. Nav noteiktas prasības attiecībā uz minimālo vecumu vai nepieciešamā pamatizglītība, ko apliecinātu augstskolas diploms.

Federālā Tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrija ar “Noteikumiem par sertificēto mediatoru apmācību”, kuros sīki izklāstīti noteikumi par sertificēto mediatoru apmācību un sertificētā mediatora kvalifikācijas celšanu, kā arī prasības mācību iestādēm, ir izmantojusi savu atļauju izdot likumā paredzētu rīkojumu.

Formāls process nav paredzēts.

Mediatora apmācību piedāvā biedrības, apvienības, universitātes, uzņēmumi un fiziskas personas.

Cik maksā mediācija?

Mediācija tiek apmaksāta. Par maksājumu vienojas privātais mediators un iesaistītās puses.

Nav noteikumu attiecībā uz samaksu par mediāciju vai šādas statistikas. Visticamāk maksa par stundu būs robežās no EUR 80 līdz EUR 250.

Vai mediācijas rezultātā panāktās vienošanās ir izpildāmas?

Principā mediācijas nolīgumus var izpildīt ar advokāta (advokāta) vai notāra palīdzību (publisks notariāls dokuments, Civilprocesa kodeksa 796.a-796.c pants, 794. panta 1. punkta 5. apakšpunkts).

Saites

Saite atveras jaunā logāBundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Saite atveras jaunā logāBundesverband Mediation e.V.

Saite atveras jaunā logāBundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Saite atveras jaunā logāCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Saite atveras jaunā logāDeutscher Anwaltsverein (Vācijas Advokātu asociācija)


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 17/11/2020