Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation in de lidstaten - Duitsland

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

In plaats van naar de rechter te stappen, waarom probeert u uw geschil niet via bemiddeling te beslechten? Dit is een alternatieve geschillenbeslechtingsmaatregel waarbij een bemiddelaar de bij een geschil betrokken partijen bijstaat bij het bereiken van overeenstemming. In Duitsland zijn overheidsinstanties en beoefenaars van juridische beroepen zich bewust van de voordelen van bemiddeling.


Met wie kunt u contact opnemen?

Tal van organisaties bieden bemiddelingsdiensten aan. Hieronder vindt u een niet-uitputtende lijst van een aantal grotere verenigingen:

Deze verenigingen helpen partijen die een bemiddelaar willen betrekken bij het vinden van een geschikte bemiddelaar.

Op welke gebieden is bemiddeling toegestaan en/of bijzonder gebruikelijk?

In het algemeen is bemiddeling altijd toegestaan wanneer er geen formeel wettelijk vereiste is dat een bepaald soort geschil of aangelegenheid door de rechter moet worden behandeld. De meest voorkomende gebieden voor bemiddeling zijn familierecht, erfrecht en handelsrecht.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Op 26 juli 2012 is in Duitsland het Mediationsgesetz (Mediationsgesetz), artikel 1 van de wet ter bevordering van bemiddeling en andere procedures voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting van 21 juli 2012, gepubliceerd: Bundesgesetzblatt I, blz. 1577, in werking getreden. Dit was de eerste wet die de bemiddelingsdiensten in Duitsland formeel reguleert. De wet zet ook de Europese bemiddelingsrichtlijn om in Duits recht (Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken, gepubliceerd in PB L 136 van 24.5.2008, blz. 3). Het toepassingsgebied van de Duitse bemiddelingswet gaat verder dan de vereisten van de Europese richtlijn; De richtlijn is alleen van toepassing op grensoverschrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken. De bemiddelingswet is echter van toepassing op alle in Duitsland verrichte bemiddeling, ongeacht de aard van het geschil en de woonplaats van de partijen.

De Duitse bemiddelingswet bevat slechts essentiële beginselen. Bemiddelaars en partijen moeten over een ruime beoordelingsmarge beschikken bij het uitvoeren van bemiddeling. In de wet worden in eerste instantie de termen „bemiddeling” en „bemiddelaar” gedefinieerd om een onderscheid te maken tussen bemiddeling en andere vormen van geschillenbeslechting. Volgens de wet is bemiddeling een gestructureerd proces waarbij de betrokken partijen vrijwillig en autonoom zoeken naar een vorm van wederzijdse geschillenbeslechting met de hulp van een of meer bemiddelaars. Bemiddelaars zijn onafhankelijke en onpartijdige personen, zonder beslissingsbevoegdheid, die de betrokken partijen via de bemiddelingsprocedure begeleiden. De wet vermijdt bewust de vaststelling van een precieze gedragscode voor de bemiddelingsprocedure. Het voorziet echter wel in een aantal openbaarmakingsverplichtingen en beperkingen van de activiteit om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beroep van bemiddelaar te beschermen. Bovendien verplicht de wetgeving bemiddelaars formeel tot strikte geheimhouding van cliënten.

De wet bevordert de wederzijdse geschillenbeslechting door een aantal verschillende stimulansen op te nemen in de officiële procedurevoorschriften (bv. het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Zivilprozessordnung). Wanneer partijen bijvoorbeeld een vordering voor een civiele rechter instellen, zullen zij moeten aangeven of zij reeds hebben getracht de kwestie op te lossen door middel van buitengerechtelijke maatregelen, zoals bemiddeling, en of er specifieke redenen zijn om deze handelwijze niet te onderzoeken. Het gerecht kan voorts voorstellen dat de partijen trachten het geschil te schikken via bemiddeling of een andere vorm van buitengerechtelijke schikking; indien de partijen weigeren deze mogelijkheid toe te passen, kan het Hof ervoor kiezen de procedure op te schorten. Er wordt vooralsnog niet voorzien in rechtsbijstand voor bemiddeling. Op grond van artikel 278 (5) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de rechter de partijen verwijzen naar een aangewezen rechter zonder beslissingsbevoegdheid (Güterichter) met het oog op de behandeling van de verzoening en verdere pogingen van goede kwaliteit. De bevrachter kan gebruikmaken van alle methoden voor conflictoplossing, met inbegrip van bemiddeling.

De federale regering heeft in haar verslag van 20 juli 2017 voldaan aan haar wettelijke verplichting om vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Bundestag verslag uit te brengen over de gevolgen van de wet. Het verslag kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vinden. Hieruit blijkt dat bemiddeling als alternatief instrument voor conflictoplossing in Duitsland nog niet in de gewenste mate wordt gebruikt. Het verslag bevat geen direct noodzakelijke wetgevende maatregelen. Op basis van de bevindingen van het rapport zal de Bondsregering echter onderzoeken hoe de door de Mediawet nagestreefde doelstelling van bevordering van bemiddeling beter kan worden verwezenlijkt.

Informatie en opleiding

Algemene informatie is te De link wordt in een nieuw venster geopend.vinden op de website van het Bondsministerie van Justitie en Consumentenbescherming.

Er bestaat geen wetgeving die het beroepsprofiel van een bemiddelaar bepaalt. Ook de toegang tot het beroep is niet beperkt. De bemiddelaars moeten er zelf voor zorgen dat zij over de nodige kennis en ervaring beschikken (door middel van passende opleidingen en bijscholingscursussen) om de partijen via het bemiddelingsproces op betrouwbare wijze te begeleiden. Het Duitse recht stelt de algemene kennis, competenties en procedures vast die door een passende voorafgaande opleiding moeten worden gevolgd. Personen die aan deze criteria voldoen, kunnen als bemiddelaar optreden. Er is geen minimumleeftijd vastgesteld en er is bijvoorbeeld geen vereiste dat een bemiddelaar een studie op universitair niveau moet hebben gevolgd.

Het Bondsministerie van Justitie en Consumentenbescherming heeft gebruik gemaakt van zijn machtiging om een wettelijke regeling uit te vaardigen op grond van de „Regeling inzake de opleiding van gecertificeerde bemiddelaars”, waarin gedetailleerde bepalingen zijn opgenomen over de opleiding van gecertificeerde bemiddelaars en over de bijscholing van de erkende bemiddelaar, alsmede de vereisten voor opleidingsinstellingen.

Voorlopig is er geen formeel initiatief gepland.

De opleiding van bemiddelaars wordt momenteel aangeboden door verenigingen, organisaties, universiteiten, bedrijven en particulieren.

Hoeveel kost bemiddeling?

Bemiddeling wordt vergoed. De betaling wordt overeengekomen tussen de particuliere bemiddelaar en de betrokken partijen.

Er bestaat geen wetgeving inzake vergoedingen voor bemiddeling en er zijn ook geen statistieken over de kosten. Het is realistisch ervan uit te gaan dat uurtarieven tussen EUR 80 en EUR 250 kunnen liggen.

Kan een uit bemiddeling/mediation voortvloeiende overeenkomst worden gehandhaafd?

In beginsel kunnen bemiddelingsovereenkomsten ten uitvoer worden gelegd met de hulp van een advocaat (die optreedt als advocaat) of notaris (als openbaar notarieel document, artikelen 796a tot 796c, 794 (1) (5) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesverband Mediation e.V.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deutscher Anwaltsverein (Duitse vereniging van advocaten)


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 17/11/2020