Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Nemecko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Namiesto toho, aby ste sa obrátili na súd, prečo sa nesnažte urovnať váš spor mediáciou? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. V Nemecku si verejné orgány a právnici uvedomujú výhody mediácie.


Koho kontaktovať?

Mediačné služby poskytujú mnohé organizácie. K najdôležitejším združeniam patria okrem iného:

Tieto združenia pomáhajú stranám, ktoré chcú zapojiť mediátora, nájsť vhodného mediátora.

V ktorých oblastiach je využitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Vo všeobecnosti platí, že ak neexistuje formálna právna požiadavka, že určitý druh sporu alebo záležitosti sa musí riešiť na súde, mediácia je vždy povolená. Najbežnejšími oblasťami mediácie sú rodinné právo, dedičské právo a obchodné právo.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Dňa 26. júla 2012 nadobudol v Nemecku účinnosť zákon o mediácii (Mediationsgesetz), článok 1 zákona o podpore mediácie a iné postupy mimosúdneho urovnania sporov z 21. júla 2012, uverejnený: Bundesgesetzblatt I 2013; s. 1577. Vďaka tomuto právnemu predpisu došlo v Nemecku po prvýkrát k formálnej úprave mediačných služieb. Týmto právnym aktom sa zároveň do vnútroštátneho práva transponovala európska smernica o mediácii (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach, Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3). V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že zákon o mediácii presahuje požiadavky európskej smernice. Smernica sa vzťahuje len na cezhraničné spory v občianskych a obchodných veciach. Zákon o mediácii sa však vzťahuje na všetku mediáciu vykonávanú v Nemecku bez ohľadu na povahu sporu a miesto bydliska strán.

Nemecký zákon o mediácii stanovuje len základné zásady. Mediátori a účastníci by mali mať pri vedení mediácie široký priestor na vlastné uváženie. V zákone sa v prvom rade vymedzujú pojmy „mediácia“ a „mediátor“, aby sa mediácia odlíšila od iných postupov riešenia sporov. Mediácia sa tu teda vymedzuje ako štruktúrovaný postup, na základe ktorého sa strany sporu dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť usilujú pomocou jedného alebo viacerých mediátorov o vyriešenie sporu vzájomnou dohodou. Mediátori sú nezávislými a nestrannými osobami bez rozhodovacej právomoci, ktorí poskytujú stranám sporu počas mediácie odborné vedenie. V zákone sa nestanovuje podrobný rokovací poriadok na výkon mediačnej činnosti. Stanovujú sa v ňom však rozličné požiadavky týkajúce sa informačnej povinnosti a obmedzenia činnosti, ktoré zaručujú nezávislosť a nestrannosť mediátorov. V zákone sa okrem toho pre mediátorov a ich asistentov výslovne upravuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Zákon vnáša do jednotlivých rokovacích poriadkov (napr. do občianskeho súdneho poriadku) rozličné stimuly na podporu riešenia sporu vzájomnou dohodou. V dôsledku toho by mali strany sporu v budúcnosti pri podaní návrh na začatie občianskeho súdneho konania preukázať, či sa pokúsili o mimosúdne riešenie sporu napríklad prostredníctvom mediácie a či podľa ich názoru existujú osobitné dôvody, ktoré by takémuto postupu bránili. Okrem toho môže súd stranám sporu navrhnúť mediáciu alebo iný postup mimosúdneho riešenia sporu a v prípade, že strany tento návrh akceptujú, nariadiť pozastavenie konania. V súčasnosti sa nepočíta s poskytovaním pomoci na úhradu nákladov na mediáciu. Podľa § 278 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku môže súd postúpiť účastníkov konania určenému sudcovi, ktorý nerozhoduje (Güterichter), na účely zmierovacieho pojednávania a na ďalšie pokusy o dosiahnutie kvality. Nájomca môže použiť všetky metódy riešenia konfliktov vrátane mediácie.

Spolková vláda splnila svoju zákonnú povinnosť podať Spolkovému snemu správu o účinkoch zákona päť rokov po nadobudnutí účinnosti zákona vo svojej správe z 20. júla 2017. Správa je dostupná Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Z neho vyplýva, že mediácia ako alternatívny nástroj na riešenie konfliktov v Nemecku sa zatiaľ nevyužíva v žiaducom rozsahu. Správa neobsahuje žiadne priamo potrebné legislatívne opatrenia. Na základe zistení správy však spolková vláda preskúma, ako lepšie dosiahnuť cieľ podpory mediácie, ktorý sleduje zákon o mediácii.

Informácie a odborná príprava

Všeobecné informácie možno Odkaz sa zobrazí v novom oknezískať na webovom sídle spolkového ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa.

Pre mediátorov nie je určený žiadny osobitný profesijný profil. Ani prístup k profesii mediátora nie je žiadnym spôsobom obmedzený. Mediátor musí na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť, aby prostredníctvom primeranej odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania nadobudol požadované vedomosti a skúsenosti, na základe ktorých bude môcť poskytovať stranám sporu počas mediácie odborné vedenie. V zákone sú vymedzené konkrétne vedomosti, zručnosti a metódy, na ktoré by sa mala odborná príprava mediátora spravidla zamerať. Každý, kto spĺňa tieto kvalifikačné predpoklady, môže vykonávať činnosť mediátora. V tejto súvislosti nie je stanovená ani minimálna veková hranica mediátora, či minimálna úroveň dosiahnutého vysokoškolského vzdelania.

Spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa využilo svoje splnomocnenie na vydanie zákonného výnosu na základe „nariadenia o odbornej príprave certifikovaných mediátorov“, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o odbornej príprave certifikovaných mediátorov a o ďalšej odbornej príprave certifikovaného mediátora, ako aj požiadavky na inštitúcie odbornej prípravy.

V tejto súvislosti sa nepočíta so zavedením žiadneho formálneho postupu.

Odbornú prípravu mediátorov zabezpečujú profesijné združenia, asociácie, univerzity, podniky či jednotlivci.

Koľko stojí mediácia?

Mediácia je platená. Na platbe sa dohodne súkromný mediátor a dotknuté strany.

Poplatky za mediačné služby nie sú upravené žiadnym právnym predpisom a v tejto súvislosti sa nevedú ani žiadne štatistiky. Je realistické predpokladať, že hodinové poplatky sa môžu pohybovať približne od 80 EUR do 250 EUR.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Dohody o mediácii sa v zásade môžu vykonávať za pomoci advokáta (konajúceho ako advokát) alebo notára (ako notárska zápisnica, oddiely 796a až 796c, 794 ods. 1 bod 5 Občianskeho súdneho poriadku).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneBundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Odkaz sa zobrazí v novom okneBundesverband Mediation e.V.

Odkaz sa zobrazí v novom okneBundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Odkaz sa zobrazí v novom okneDeutscher Anwaltsverein (Nemecké združenie právnikov)


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 17/11/2020