Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling i medlemsstaterna - Tyskland

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

I stället för att gå till domstol, varför försöker man inte lösa tvisten genom medling? Detta är en alternativ tvistlösningsåtgärd genom vilken en medlare hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. I Tyskland är myndigheter och rättstillämpare medvetna om fördelarna med medling.


Vem ska du kontakta?

Många organisationer tillhandahåller medlingstjänster. Nedan finns en icke uttömmande förteckning över några av de större sammanslutningarna:

Dessa sammanslutningar hjälper de parter som vill anlita en medlare att hitta en lämplig medlare.

Inom vilka områden är medling tillåten och/eller är särskilt vanligt?

I allmänhet är medling alltid tillåten när det inte finns något formellt rättsligt krav på att en viss typ av tvist eller ett visst ärende ska behandlas i domstol. De vanligaste områdena för medling är familjerätt, arvsrätt och handelsrätt.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Den 26 juli 2012 trädde medlingslagen (Mediationsgesetz), artikel 1 i lagen om främjande av medling och andra förfaranden för tvistlösning utanför domstol av den 21 juli 2012, offentliggjord i bundesgesetzblatt I, s. 1577, i kraft i Tyskland. Detta var den första rättsakt som formellt reglerade medlingstjänster i Tyskland. Genom lagen införlivas också det europeiska medlingsdirektivet i tysk rätt (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område, offentliggjort i EUT L 136, 24.5.2008, s. 3). Den tyska medlingslagens tillämpningsområde går utöver kraven i EU-direktivet. Direktivet är endast tillämpligt på gränsöverskridande tvister på privaträttens område. Medlingslagen är dock tillämplig på all medling som utförs i Tyskland, oberoende av tvistens art och parternas hemvist.

I den tyska lagen om medling fastställs endast grundläggande principer. Medlare och parter bör ha stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att genomföra medling. I lagen definieras inledningsvis begreppen ”medling” och ”medlare” för att skilja medling från andra former av tvistlösning. Enligt lagen är medling en strukturerad process där de berörda parterna frivilligt och självständigt söker en form av ömsesidig tvistlösning med hjälp av en eller flera medlare. Medlare är oberoende och opartiska personer, utan beslutsbefogenheter, som vägleder de berörda parterna genom medlingsförfarandet. Genom lagen undviker man avsiktligt att fastställa en exakt uppförandekod för medlingsförfarandet. Det innehåller dock ett antal krav på offentliggörande och begränsningar av verksamheten för att skydda medlaryrkets oberoende och opartiskhet. Enligt lagstiftningen är medlarna dessutom formellt skyldiga att iaktta sträng kundsekretess.

Lagen främjar ömsesidig tvistlösning genom att införa ett antal olika incitament i de officiella processlagarna (t.ex. civilprocesslagen, Zivilprozessordnung). Hädanefter, till exempel när parterna väcker talan i tvistemålsdomstol, måste de ange om de redan har försökt lösa frågan genom åtgärder utanför domstol, såsom medling, och om det finns särskilda skäl att inte överväga detta tillvägagångssätt. Domstolen kan dessutom föreslå att parterna försöker lösa tvisten genom medling eller någon annan form av tvistlösning utanför domstol. Om parterna vägrar att tillämpa denna möjlighet kan domstolen besluta att avbryta förfarandet. Rättshjälp för medling planeras för närvarande inte. Enligt § 278 (5) i civilprocesslagen kan domstolen hänvisa parterna till en utsedd och icke beslutande domare (Güterichter) för förlikningsförhandlingen och för ytterligare kvalitetsförsök. Befraktaren får använda alla metoder för konfliktlösning, inklusive medling.

Förbundsregeringen har fullgjort sin rättsliga skyldighet att i sitt betänkande av den 20 juli 2017 rapportera till förbundsdagen om effekterna av lagen fem år efter lagens ikraftträdande. Hela rapporten finns Länken öppnas i ett nytt fönstertillgänglig här Den visar att medling som ett alternativt verktyg för konfliktlösning i Tyskland ännu inte används i den utsträckning som är önskvärd. Rapporten innehåller inte några direkt nödvändiga lagstiftningsåtgärder. På grundval av rapportens slutsatser kommer förbundsregeringen emellertid att undersöka hur man bättre kan uppnå medlingslagens mål att främja medling.

Information och utbildning

Allmän information finns Länken öppnas i ett nytt fönsterpå det federala justitie- och konsumentskyddsministeriets webbplats.

Det finns ingen lagstiftning som definierar en medlares yrkesprofil. Tillträdet till yrket är inte heller begränsat. Medlarna är själva ansvariga för att se till att de har den kunskap och erfarenhet som krävs (genom lämplig utbildning och vidareutbildning) för att på ett tillförlitligt sätt vägleda parterna genom medlingsprocessen. I tysk rätt fastställs de allmänna kunskaper, kompetenser och förfaranden som bör omfattas av lämplig föregående utbildning. Alla personer som uppfyller dessa kriterier får fungera som medlare. Det finns ingen fastställd minimiålder och inget krav exempelvis på att en medlare måste ha genomgått en universitetsutbildning.

Förbundsministeriet för rättsliga frågor och konsumentskydd har utnyttjat sitt bemyndigande att utfärda en förordning genom förordningen om utbildning av auktoriserade medlare, med detaljerade bestämmelser om utbildning av certifierade medlare och om vidareutbildning av den certifierade medlaren samt krav på utbildningsinstitutioner.

För närvarande planeras inga formella initiativ.

För närvarande erbjuds utbildning av medlare av föreningar, organisationer, universitet, företag och enskilda personer.

Vad kostar medling?

Medling betalas. Den privata medlaren och de berörda parterna ska komma överens om betalningen.

Det finns ingen lagstiftning om avgifter för medling och det finns inte heller någon statistik över kostnaderna. Det är realistiskt att anta att timavgifterna kan variera mellan 80 och 250 EUR.

Kan en medlingsöverenskommelse verkställas?

Medlingsöverenskommelser kan i princip verkställas med hjälp av en advokat (som fungerar som advokat) eller notarie (som en officiell notariehandling, § § 796a-796c, 794 (1) (5) i civilprocesslagen).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterBundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Länken öppnas i ett nytt fönsterBundesverband Mediation e.V.

Länken öppnas i ett nytt fönsterBundesverband Mediation i Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Länken öppnas i ett nytt fönsterDeutscher Anwaltsverein (tyska advokatsamfundet)


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 17/11/2020