Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace v členských státech - Německo

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Než se obrátit na soud, proč se nesnažit urovnat váš spor prostřednictvím mediace? Jedná se o opatření alternativního řešení sporů, v jehož rámci mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. V Německu si všechny orgány veřejné moci a právníci uvědomují výhody mediace.


Na koho se obrátit?

Mediační služby nabízí řada organizací. Níže naleznete neúplný seznam některých větších sdružení:

Tato sdružení podporují strany, které chtějí využít mediátora pro nalezení vhodného mediátora.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a /nebo zvláště časté?

Obecně řečeno, pokud neexistuje formální právní požadavek, že určitý druh sporu nebo předmětu musí být řešen u soudu, je mediace vždy přípustná. Mezi nejběžnější oblasti mediace patří rodinné právo, dědické právo a obchodní právo.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Dne 26. července 2012 vstoupil zákon o mediaci (Mediationsgesetz), čl. 1 zákona o mediaci a jiné mimosoudní řešení sporů ze dne 21. července 2012, zveřejněný: bundesgesetzblatt I, s. 1577, vstoupil v platnost v Německu. Jednalo se o první právní předpis, který formálně upravuje mediační služby v Německu. Zákon rovněž provádí evropskou směrnici o mediaci do německého práva (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, zveřejněná: úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3). Působnost německého zákona o mediaci překračuje požadavky stanovené v evropské směrnici; Směrnice se vztahuje pouze na přeshraniční občanské a obchodní spory. Zákon o mediaci se však vztahuje na veškerou zprostředkovatelskou činnost vykonávanou v Německu, a to bez ohledu na povahu sporu a místo bydliště stran.

Německý zákon o mediaci stanoví pouze základní zásady. Mediátoři a strany by měli mít široký manévrovací prostor pro vedení mediace. Zákon nejprve definuje pojmy „mediace“ a „mediátor“ s cílem rozlišit zprostředkování od jiných forem řešení sporů. Mediace je podle tohoto zákona strukturovaný proces, v jehož rámci zúčastněné strany dobrovolně a autonomně usilují o vzájemné urovnání sporu s pomocí jednoho nebo více mediátorů. Mediátoři jsou nezávislými a nestrannými osobami bez rozhodovací pravomoci, jimiž se řídí zúčastněné strany prostřednictvím mediačního řízení. Zákon se úmyslně vyhýbá stanovení přesného kodexu chování pro mediační řízení. Stanovuje však řadu informačních povinností a omezení týkajících se činnosti za účelem ochrany nezávislosti a nestrannosti mediátora. Kromě toho právní předpisy formálně ukládají zprostředkovatelům povinnost zachovat přísnou důvěrnost zákazníků.

Zákon podporuje vzájemné urovnávání sporů tím, že zahrnuje řadu různých pobídek v rámci oficiálních procesních pravidel (např. občanský soudní řád, Zivilprozessordnung). Například když účastníci řízení podají žalobu u občanskoprávního soudu, budou muset uvést, zda se již snažili vyřešit problém prostřednictvím mimosoudních opatření, jako je mediace, a zda existují konkrétní důvody, proč tento postup neposuzovat. Soud může dále navrhnout, aby se strany pokusily urovnat konflikt prostřednictvím mediace, nebo jiné formy mimosoudního vyrovnání; pokud strany odmítnou uplatnit tuto možnost, může se soud rozhodnout řízení přerušit. Právní pomoc v oblasti mediace se prozatím neplánuje. V souladu s oddílem 278 (5) občanského soudního řádu může soud odkázat účastníky řízení za účelem jednání a na další zkoušky kvality soudci jmenovanému k tomuto účelu, který není oprávněn přijmout rozhodnutí. Güterspisovatel může využít všechny metody řešení konfliktů, včetně mediace.

Ve své zprávě ze dne 20. července 2017 Spolková vláda splnila svou právní povinnost předložit Bundestagu pět let po nabytí účinnosti zákona o účincích právních předpisů. Zpráva je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně. zde: Ukazuje, že mediace dosud není využívána jako alternativní nástroj pro řešení konfliktů v Německu, a to do té míry, že by to bylo žádoucí. Zpráva nestanoví okamžitá legislativní opatření. Na základě zjištění této zprávy však federální vláda přezkoumá, jak lze lépe dosáhnout cíle mediace v oblasti mediace.

Informace a vzdělávání

Obecné informace lze získat na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti aOdkaz se otevře v novém okně. ochrany spotřebitele (http://www.bmjv.de/).

Neexistuje žádný právní předpis, který by definoval profesní profil mediátora. Stejně tak není omezen přístup k povolání. Mediátoři jsou odpovědní za to, že mají potřebné znalosti a zkušenosti (prostřednictvím vhodného školení a dalších kurzů rozvoje), aby se strany prostřednictvím mediačního řízení spolehlivě řídily. Německé právo stanoví obecné znalosti, pravomoci a postupy, na které by se měla vztahovat vhodná předchozí odborná příprava. Každá osoba, která splňuje tato kritéria, může působit jako zprostředkovatel. Není stanoven žádný minimální věk a žádný požadavek, například, že mediátor musí absolvovat studijní program.

Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele využilo svého oprávnění vydat nařízení prostřednictvím „nařízení o školení akreditovaných mediátorů“ a stanovilo podrobnější pravidla pro školení certifikovaného mediátora a pro výcvik certifikovaného mediátora, jakož i požadavky na vzdělávací zařízení.

Prozatím se neplánuje žádná formální iniciativa.

Odbornou přípravu mediátora v současnosti nabízejí sdružení, organizace, univerzity, společnosti i jednotlivci.

Kolik z mediace stojí?

Existuje poplatek za zprostředkování. O platbě se dohodne soukromý zprostředkovatel a dotčené strany.

Neexistují žádné právní předpisy, které by upravovaly poplatky za zprostředkování, ani neexistují statistiky o nákladech. Je reálné předpokládat, že hodinové poplatky se mohou pohybovat v rozmezí od 80 EUR do 250 EUR.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

V zásadě může být mediační dohoda vykonána s pomocí advokáta (jako je právní srovnání) nebo notáře (jako notářská listina § § 796a až 796c, čl. 794 odst. 1 (5) občanského soudního řádu).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální sdružení pro rodinné mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení Bundesverband Mediation e.V. (Spolkový svaz mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Zprostředkující zprostředkování v hospodářství a ve světě práce

Odkaz se otevře v novém okně.Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Odkaz se otevře v novém okně.Německá advokátní komora


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 30/08/2019