Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling i medlemsstaterna - Tyskland

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Hellre än att gå till domstol, varför inte försöka lösa tvisten genom medling? Detta är en alternativ lösning för tvistlösning genom vilken en medlare hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. I Tyskland är alla offentliga myndigheter och rättstillämpare alla medvetna om fördelarna med medling.


Vem ska kontaktas?

Det finns ett antal organisationer som erbjuder medlingstjänster. Se nedan för en icke uttömmande förteckning över några av de större sammanslutningarna:

Dessa organisationer stöder parter som vill använda en medlare för att hitta en lämplig medlare.

På vilka områden är medling tillåten och/eller särskilt vanligt?

När det inte finns något formellt rättsligt krav på att en viss typ av tvist eller fråga ska behandlas i domstol är medling alltid tillåtet. De vanligaste områdena för medling är familjerätten, arvsrätten och handelsrätten.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Den 26 juli 2012 trädde lagen om medling (Meditionsgesetz), artikel 1 i lagen för att främja medling och andra förfaranden för tvistlösning utanför domstol av den 21 juli 2012, offentliggjord i Bundesgesetzblatt I, s. 1577, i kraft i Tyskland. Detta var den första lagen för att formellt reglera medlingstjänster i Tyskland. Lagen införlivar också det europeiska medlingsdirektivet i tysk rätt (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område, offentliggjort i EUT L 136, 24.5.2008, s. 3). Den tyska lagen om medling går utöver kraven i EU-direktivet. Direktivet gäller endast gränsöverskridande tvister på privaträttens område. Medlingslagen är dock tillämplig på all medling som genomförs i Tyskland, oavsett tvistens art och parternas bostadsort.

I den tyska lagen om medling fastställs endast grundläggande principer. Medlare och parter bör ha ett stort handlingsutrymme vid medling. I lagen definieras ursprungligen termerna ”medling” och ”medlare” för att skilja medling från andra former av tvistlösning. Enligt lagen är medling en strukturerad process där de inblandade parterna frivilligt och självständigt söker en form av ömsesidig tvistlösning med hjälp av en eller flera medlare. Medlare är oberoende och opartiska, utan beslutsmakt, som vägleder de berörda parterna genom medlingsförfarandet. Genom lagen undviker man avsiktligt att införa en exakt uppförandekod för medlingsförfarandet. Det innehåller emellertid ett antal skyldigheter avseende offentliggörande och begränsningar av verksamheten för att skydda medlaryrkets oberoende och opartiskhet. Dessutom åläggs medlare formellt genom lagstiftning att upprätthålla strikt kundsekretess.

Lagen främjar ömsesidig tvistlösning genom att inbegripa ett antal olika incitament i de officiella förfarandekoderna (t.ex. civilprocesslagen, Zivilprozessordnung). Till exempel när parter väcker talan vid en civilrättslig domstol måste de säga om de redan har försökt lösa frågan genom tvistlösning utanför domstol, till exempel medling, och om det finns särskilda skäl att inte beakta detta. Domstolen kan vidare föreslå att parterna försöker lösa konflikten genom medling eller genom någon annan form av tvistlösning utanför domstol. om parterna vägrar att tillämpa denna lösning kan domstolen välja att vilandeförklara målet. Rättshjälp för medling är inte planerad för närvarande. I enlighet med § 278 (5) i civilprocesslagen kan domstolen hänvisa parterna till förhandlingarna och till ytterligare kvalitetstester för en domare som utsetts för detta ändamål och som inte har befogenhet att fatta beslut. Den Güter-utfärdaren kan använda alla metoder för konfliktlösning, inbegripet medling.

I sin rapport av den 20 juli 2017 iakttog förbundsregeringen sin rättsliga skyldighet att rapportera till förbundsdagen fem år efter lagens ikraftträdande. Hela rapporten finns Länken öppnas i ett nytt fönster tillgänglig här Det visar att medling ännu inte används som ett alternativt verktyg för konfliktlösning i Tyskland i en utsträckning som skulle vara önskvärt. Rapporten innehåller inga bestämmelser om omedelbara lagstiftningsåtgärder. På grundval av slutsatserna i rapporten kommer förbundsregeringen dock att undersöka hur medlingslagstiftningens mål att främja medling kan uppnås bättre.

Information och utbildning

Allmän information finns på webbplatsen för förbundsministeriet för rättsliga frågor ochLänken öppnas i ett nytt fönster konsumentskydd (http://www.bmjv.de/).

Det finns ingen lagstiftning som definierar en medlares yrkesprofil. Tillträdet till yrket är inte heller begränsat. Medlare är själva ansvariga för att se till att de har den kunskap och erfarenhet som krävs (genom lämplig utbildning och fortbildning) för att på ett tillförlitligt sätt vägleda parterna genom medlingsprocessen. I den tyska lagstiftningen fastställs allmänna kunskaper, kompetenser och förfaranden som bör omfattas av lämplig fortbildning. Personer som uppfyller dessa kriterier kan fungera som medlare. Det finns ingen fastställd lägsta ålder och inget krav på att en medlare måste ha följt en högskoleutbildning.

Federala justitie- och konsumentskyddsministeriet har använt sig av sitt bemyndigande att utfärda en förordning genom förordningen om utbildning av certifierade medlare och fastställt närmare bestämmelser om utbildning av den certifierade medlaren och om utbildning av den certifierade medlaren samt om krav på utbildningsanstalter.

Inget formellt initiativ planeras för närvarande.

Medlarutbildning erbjuds för närvarande av föreningar, organisationer, universitet, företag och enskilda personer.

Vad kostar medling?

Det finns en avgift för medling. Den privata medlaren och de berörda parterna ska komma överens om betalningen.

Det finns ingen lagstiftning om avgifter för medling, och det finns inte heller någon statistik över kostnaderna. Det är realistiskt att utgå från att timavgifterna kan variera mellan 80 och 250 EUR.

Kan en medlingsöverenskommelse verkställas?

I princip kan ett medlingsavtal verkställas med hjälp av en advokat (som en juridisk jämförelse) eller notarie (som en offentlig handling upprättad inför notarius publicus, § § 796a-796c, artikel 794.1 (5) i civilprocesslagen).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederal sammanslutning för familjemedling

Länken öppnas i ett nytt fönsterBundesverband Mediation e.V.

Länken öppnas i ett nytt fönsterBundesverband – medling i ekonomin och arbetslivet

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyska advokatsamfundet


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/08/2019