Mirenje u državama članicama - Njemačka

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Umjesto obraćanja sudu, zašto ne pokušate riješiti spor postupkom mirenja? Radi se o mjeri alternativnog rješavanja sporova kojom posrednik pomaže strankama u sporu da postignu sporazum. U Njemačkoj su javna tijela i pravni stručnjaci svjesni koristi od mirenja.


Kome se obratiti?

Postoji niz organizacija koje nude usluge mirenja. U nastavku vidjeti nepotpuni popis nekih od većih udruženja:

Te udruge podupiru stranke koje žele koristiti posrednika za pronalaženje odgovarajućeg posrednika.

U kojim je područjima mirenje dopušteno i/ili posebno često?

Općenito govoreći, ako ne postoji službeni pravni zahtjev da se s određenom vrstom spora ili spora mora postupati na sudu, mirenje je uvijek dopušteno. Najčešća područja mirenja su obiteljsko pravo, nasljedno pravo i trgovačko pravo.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Zakon o mirenju (Meditionsgesetz), članak 1.. zakona o promicanju mirenja i drugi postupci izvansudskog rješavanja sporova od 21. srpnja 2012.., objavljen 26. srpnja 2012.., Bundesgesetzblatt I., str. 1577., stupio je na snagu u Njemačkoj. To je bio prvi zakonodavni akt kojim se formalno reguliraju usluge mirenja u Njemačkoj. Zakonom se u njemačko pravo prenosi i Direktiva o mirenju (Direktiva br. 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima, objavljena: SL L 136, 24.5.2008., str. 3.). Područje primjene njemačkog Zakona o mirenju nadilazi zahtjeve Europske direktive; Direktiva se primjenjuje samo na prekogranične građanske i trgovačke sporove. Međutim, Zakon o mirenju primjenjuje se na sve mirenje koje se provodi u Njemačkoj, bez obzira na prirodu spora i mjesto boravišta stranaka.

Njemački Zakon o mirenju propisuje samo bitna načela. Posrednici i stranke trebali bi imati širok prostor za manevar u vođenju postupka mirenja. Zakonom se u početku definiraju pojmovi „mirenje” i „posrednik” kako bi se moglo razlikovati mirenje od drugih oblika rješavanja sporova. U skladu sa Zakonom, mirenje je strukturirani postupak kojim zahvaćene strane dobrovoljno i autonomno traže oblik međusobnog rješavanja sporova uz pomoć jednog ili više posrednika. Medijatori su neovisne i nepristrane osobe bez ovlasti za donošenje odluka, koje usmjeravaju dotične stranke u postupku posredovanja. Zakonom se namjerno izbjegava izrada preciznog kodeksa ponašanja za postupak mirenja. Međutim, utvrđuje niz obveza objavljivanja podataka i ograničenja aktivnosti kako bi se zaštitila neovisnost i nepristranost profesije posrednika. Osim toga, zakonodavstvo formalno obvezuje posrednike da strogo poštuju povjerljivost klijenata.

Zakonom se promiče uzajamno rješavanje sporova uključivanjem niza različitih poticaja u službene postupovne kodekse (npr. Zakon o parničnom postupku, Zivilprozessordnung). Stoga, na primjer, ako stranke pokrenu postupak pred građanskim sudom, morat će navesti jesu li već pokušali riješiti to pitanje putem izvansudskih mjera, kao što je posredovanje, te postoje li posebni razlozi zbog kojih to nije moguće. Sud može također predložiti da stranke pokušaju riješiti sukob posredovanjem ili neki drugi oblik izvansudske nagodbe; ako stranke odbiju primijeniti tu mogućnost, Sud može odlučiti suspendirati postupak. Pravna pomoć za mirenje trenutačno nije predviđena. U skladu s odjeljkom 278 (5) Zakonika o parničnom postupku, sud može stranke u postupku pregovora i za daljnja ispitivanja kvalitete uputiti na suca koji je imenovan za tu svrhu, a nije ovlašten za donošenje odluke. Güci-pisac se može koristiti svim načinima rješavanja sukoba, uključujući medijaciju.

Savezna je vlada svojim izvješćem od 20. srpnja 2017. poštovala svoju pravnu obvezu izvješćivanja Bundestaga pet godina nakon stupanja na snagu zakona o učincima tog zakona. Izvješće je dostupno Poveznica se otvara u novom prozoru ovdje. To pokazuje da se mirenje još ne primjenjuje kao alternativni instrument za rješavanje sukoba u Njemačkoj u mjeri u kojoj bi to bilo poželjno. U izvješću nisu predviđene neposredne zakonodavne mjere. Međutim, na temelju nalaza izvješća savezna vlada razmotrit će kako se može bolje postići cilj posredovanja zakona o posredovanju.

Informacije i osposobljavanje

Opće informacije mogu se dobiti na web-mjestu Saveznog ministarstva pravosuđa iPoveznica se otvara u novom prozoru zaštite potrošača (http://www.bmjv.de/).

Ne postoji zakonodavstvo kojim se definira profesionalni profil posrednika. Isto tako, pristup profesiji nije ograničen. Posrednici su odgovorni za osiguravanje potrebnog znanja i iskustva (kroz odgovarajuće tečajeve osposobljavanja i daljnjeg razvoja) za pouzdano usmjeravanje stranaka kroz postupak mirenja. Njemačko pravo određuje opće znanje, kompetencije i postupke koji bi trebali biti obuhvaćeni odgovarajućim prethodnim osposobljavanjem. Svaka osoba koja ispunjava te kriterije može djelovati kao posrednik. Ne postoji najniža dobna granica i ne postoji obveza, na primjer, da je izmiritelj nakon sveučilišnog studija.

Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača iskoristilo je ovlaštenje za izdavanje uredbe „Uredbom o osposobljavanju ovlaštenih miritelja” i utvrdilo detaljnija pravila o osposobljavanju ovlaštenog posrednika i o osposobljavanju ovlaštenog posrednika, kao i zahtjeve za ustanove za osposobljavanje.

Zasad nije predviđena formalna inicijativa.

Osposobljavanje posrednika trenutačno nude udruge, organizacije, sveučilišta, poduzeća i pojedinci.

Koliki je trošak mirenja?

Postoji naknada za mirenje. Plaćanje se dogovara između privatnog posrednika i dotičnih stranaka.

Ne postoji zakonodavstvo kojim se uređuju naknade za mirenje, a ne postoje statistički podaci o troškovima. Realno je pretpostaviti da naknade po satu mogu varirati od 80 do 250 eura.

Može li sporazum na temelju mirenja biti izvršiv?

U načelu, sporazum o mirenju može se izvršiti uz pomoć odvjetnika (u usporedbi sa zakonom) ili javnog bilježnika (kao javnobilježničke isprave § 796a do 796c, članak 794. stavak 1. točka (5) Zakona o parničnom postupku).

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezno udruženje obiteljskog mirenja

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezna udruga za mirenje (njem. Bundesverband Mediation e.V.)

Poveznica se otvara u novom prozoruNjem. Bundesverband missing in the economy and the world of work

Poveznica se otvara u novom prozoruCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemačka odvjetnička komora


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 30/08/2019