Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Nemecko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Prečo namiesto toho, aby sa obrátil na súd, prečo sa nepokúšal vyriešiť váš spor mediáciou? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. V Nemecku si všetky subjekty verejného sektora a právnické osoby uvedomujú výhody mediácie.


Koho kontaktovať?

Existuje viacero organizácií poskytujúcich mediačné služby. K najdôležitejším združeniam patria okrem iného:

Tieto združenia podporujú strany, ktoré chcú využiť mediátora na nájdenie vhodného mediátora.

V ktorých oblastiach je využitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Vo všeobecnosti, ak neexistuje formálna právna požiadavka, že konkrétny druh sporu sa musí riešiť na súde, mediácia je vždy povolená. Najbežnejšími oblasťami mediácie sú rodinné právo, dedičské právo a obchodné právo.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Dňa 26. júla 2012 nadobudol v Nemecku účinnosť zákon o mediácií (článok 1 zákona o podpore mediácie a iných postupov mimosúdneho riešenia sporov z 21. júla 2012, BGBl. I s. 1577). Vďaka tomuto právnemu predpisu došlo v Nemecku po prvýkrát k formálnej úprave mediačných služieb. Zákon preberá aj smernicu o európskej mediácii do nemeckého práva (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach, uverejnená v Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3). V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že zákon o mediácii presahuje požiadavky európskej smernice. Smernica sa vzťahuje len na cezhraničné občianske a obchodné spory. Zákon o mediácii sa však vzťahuje na celú mediáciu vedenú v Nemecku bez ohľadu na povahu sporu a miesto pobytu strán.

V nemeckom zákone o mediácii sú stanovené len základné zásady. Mediátori a strany by mali mať široký priestor na manévrovanie pri vedení mediácie. V zákone sa v prvom rade vymedzujú pojmy „mediácia“ a „mediátor“, aby sa mediácia odlíšila od iných postupov riešenia sporov. Mediácia sa tu teda vymedzuje ako štruktúrovaný postup, na základe ktorého sa strany sporu dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť usilujú pomocou jedného alebo viacerých mediátorov o vyriešenie sporu vzájomnou dohodou. Mediátori sú nezávislými a nestrannými osobami bez rozhodovacej právomoci, ktorí poskytujú stranám sporu počas mediácie odborné vedenie. V zákone sa nestanovuje podrobný rokovací poriadok na výkon mediačnej činnosti. Stanovujú sa v ňom však rozličné požiadavky týkajúce sa informačnej povinnosti a obmedzenia činnosti, ktoré zaručujú nezávislosť a nestrannosť mediátorov. V zákone sa okrem toho pre mediátorov a ich asistentov výslovne upravuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Zákon vnáša do jednotlivých rokovacích poriadkov (napr. do občianskeho súdneho poriadku) rozličné stimuly na podporu riešenia sporu vzájomnou dohodou. V dôsledku toho by mali strany sporu v budúcnosti pri podaní návrh na začatie občianskeho súdneho konania preukázať, či sa pokúsili o mimosúdne riešenie sporu napríklad prostredníctvom mediácie a či podľa ich názoru existujú osobitné dôvody, ktoré by takémuto postupu bránili. Okrem toho môže súd stranám sporu navrhnúť mediáciu alebo iný postup mimosúdneho riešenia sporu a v prípade, že strany tento návrh akceptujú, nariadiť pozastavenie konania. V súčasnosti sa nepočíta s poskytovaním pomoci na úhradu nákladov na mediáciu. V súlade s oddielom 278 (5) Občianskeho súdneho poriadku môže súd požiadať účastníkov konania na účely rokovaní o ďalšie kontroly kvality na sudcu vymenovaného na tento účel, ktorý nemá právomoc prijať rozhodnutie. Güterový spisovateľ môže používať všetky metódy riešenia konfliktov vrátane mediácie.

Vo svojej správe z 20. júla 2017 Spolková vláda dodržala svoju zákonnú povinnosť informovať Spolkovým snemom o piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti zákona o účinkoch zákona. Správa je dostupná Odkaz sa zobrazí v novom okne tu. Ukazuje, že mediácia sa zatiaľ nevyužíva ako alternatívny nástroj riešenia konfliktov v Nemecku v rozsahu, v akom by bolo žiaduce. V správe sa nestanovujú okamžité legislatívne opatrenia. Na základe zistení správy však federálna vláda preskúma, ako možno lepšie dosiahnuť cieľ mediačného práva, ktorým je podpora mediácie.

Informácie a odborná príprava

Všeobecné informácie možno získať z webového sídla Spolkového ministerstva spravodlivosti aOdkaz sa zobrazí v novom okne ochrany spotrebiteľa (http://www.bmjv.de/).

Pre mediátorov nie je určený žiadny osobitný profesijný profil. Ani prístup k profesii mediátora nie je žiadnym spôsobom obmedzený. Mediátor musí na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť, aby prostredníctvom primeranej odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania nadobudol požadované vedomosti a skúsenosti, na základe ktorých bude môcť poskytovať stranám sporu počas mediácie odborné vedenie. V zákone sú vymedzené konkrétne vedomosti, zručnosti a metódy, na ktoré by sa mala odborná príprava mediátora spravidla zamerať. Každý, kto spĺňa tieto kvalifikačné predpoklady, môže vykonávať činnosť mediátora. V tejto súvislosti nie je stanovená ani minimálna veková hranica mediátora, či minimálna úroveň dosiahnutého vysokoškolského vzdelania.

Spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa využilo svoje povolenie vydávať nariadenie prostredníctvom „nariadenia o odbornej príprave certifikovaných mediátorov“ a stanovilo podrobnejšie pravidlá odbornej prípravy certifikovaného mediátora a odbornú prípravu certifikovaného mediátora, ako aj požiadavky na výcvikové zariadenia.

V tejto súvislosti sa nepočíta so zavedením žiadneho formálneho postupu.

Odbornú prípravu mediátorov zabezpečujú profesijné združenia, asociácie, univerzity, podniky či jednotlivci.

Koľko stojí mediácia?

Mediácia je spoplatnená. Platba sa dohodne medzi súkromným mediátorom a dotknutými stranami.

Poplatky za mediačné služby nie sú upravené žiadnym právnym predpisom a v tejto súvislosti sa nevedú ani žiadne štatistiky. Je realistické predpokladať, že hodinové poplatky môžu byť v rozmedzí približne od 80 EUR do 250 EUR.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

V zásade možno dohodu o mediácii vykonať s právnym zástupcom (vo forme porovnávacieho práva) alebo notárom (vo verejnej notárskej zápisnici podľa § 796a až 796c, článku 794 ods. 1 (5) Občianskeho súdneho poriadku).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederal Association for Family Mediation (Spolkové združenie pre mediáciu v oblasti rodiny)

Odkaz sa zobrazí v novom okneBundesverband Mediation e.V. (Spolkové združenie mediácie)

Odkaz sa zobrazí v novom okneBundesverband mediácia v hospodárstve a vo svete práce

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrale für mediast GmbH & Co.KG

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecká advokátska komora


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019