Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mirenje u državama članicama - Estonija

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Umjesto odlaska na sud, zašto ne biste pokušali riješiti spor mirenjem? Riječ je o alternativnoj mjeri rješavanja sporova kojom izmiritelj pomaže onima koji su uključeni u spor da postignu dogovor. Vlada i pravni stručnjaci u Estoniji svjesni su prednosti mirenja.


Kome se obratiti?

Mirenje je građanski postupak miritelja ili tijela za mirenje. Mirenje je uređeno Zakonom o mirenju. Zakon o mirenju sastavljen je radi prenošenja Direktive 2008/52/EZ o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima u estonsko pravo.

U skladu sa Zakonom o mirenju miritelj može biti svaka fizička osoba koju su stranke zatražile da djeluje kao miritelj. Odvjetnici i javni bilježnici također mogu djelovati kao miritelj. U skladu s posebnim zakonom uloga miritelja može se dodijeliti i tijelu državne ili lokalne uprave.

Popis javnih bilježnika dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Javnobilježničke komore.

Popis odvjetnika koji djeluju kao miritelji dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu estonske odvjetničke komore.

Možete se obratiti sljedećim nevladinim organizacijama:

  • EstonskoPoveznica se otvara u novom prozoruudruženje izmiritelja pruža informacije na estonskom i engleskom jeziku.
  • EstonskoPoveznica se otvara u novom prozoruudruženje za zaštitu djece neprofitna je udruga koja podupire prava djeteta. Njegove aktivnosti uključuju savjetovanje roditelja koji žele rastaviti ili rastaviti, potičući ih da se koriste uslugama miritelja kako bi zaštitili interese svoje djece. Unija je organizirala tečajeve osposobljavanja o obiteljskom mirenju.
  • EstonskoPoveznica se otvara u novom prozoruudruženje osiguravatelja osnovalo je izmiritelja za rješavanje sporova između imatelja osiguranja i osiguravatelja ili posrednika u osiguranju.

Povjerenstvo za autorska prava osnovano u okviru Ministarstva pravosuđa tijelo je za mirenje u smislu odjeljka 19. Zakona o mirenju. Komisija utvrđuje izjave o mjerama koje treba primijeniti kako bi se omogućili određeni slučajevi slobodne uporabe djela ili predmeta srodnih prava.

U skladu sa Zakonom o kolektivnom rješavanju radnih sporova stranke imaju pravo obratiti se javnom miritelju u slučaju kolektivnog radnog spora (spor u vezi s uvjetima kolektivnog ugovora). Javni miritelj nepristran je stručnjak koji pomaže onima koji su uključeni u radni spor u postizanju kompromisa. Nacionalni izmiritelj za kolektivni radni spor je Meelis Virkebau, e-pošta meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee. Više informacija dostupno je na web-mjestu nacionalnog miritelja. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.riikliklepitaja.ee/index.php?pgID=4

U nekim slučajevima izmiritelj može biti ministar pravosuđa. Iako se pojam „ombudsman” ne upotrebljava u Zakonu o kancelaru za pravosuđe, kancelar za pravosuđe obavlja i funkcije pravobranitelja, u praćenju poštuju li državna tijela temeljna ljudska prava i slobode te načela dobrog upravljanja i praćenja lokalnih vlasti, pravnih osoba u javnom pravu i privatnih subjekata koji obavljaju javne funkcije. Od 2011. kancelar pravosuđa obavlja i funkcije pravobranitelja za djecu u skladu s člankom 4. Konvencije o pravima djeteta te posredovanje u sporovima zbog diskriminacije. Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorukancelara pravosuđa.

U kojim je područjima mirenje dopušteno i/ili najčešće?

Postupak mirenja predviđen Zakonom o mirenju općenito je dopušten za rješavanje svih građanskih sporova koji imaju sadržaj koji se može pomiriti. Iako ne postoje komparativni statistički podaci, mirenje je vjerojatno češće u području obiteljskog prava.

Kancelar pravosuđa rješava sporove koji se odnose na diskriminaciju ako pojedinac podnese izjavu da su bili diskriminirani na temelju spola, rase, nacionalnosti (etničko podrijetlo), boje kože, jezika, podrijetla, vjere, političkih ili drugih uvjerenja, financijskog ili društvenog statusa, dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije ili drugih obilježja utvrđenih zakonom. Miritelji također mogu djelovati u slučaju povrede temeljnih prava.

Javni miritelj djeluje kao miritelj u kolektivnim radnim sporovima.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Prema estonskom pravu primjena mirenja općenito je dobrovoljna. Pravila iz Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o mirenju i uvjeti za izvršivost sporazuma o mirenju utvrđeni su u Zakonu o mirenju.

EstonskiZakon o parničnom postupku ima posebno pravilo kojim se predviđa mirenje od strane suca u situacijama u kojima roditelj krši nalog koji se odnosi na kontakt s djetetom. U skladu s odjeljkom 563. Zakona, na zahtjev jednog roditelja sud može pozvati oba roditelja na sud kako bi se spor riješio sporazumom. Sud poziva roditelje da se osobno pojave i obavješćuje ih o mogućim pravnim posljedicama (novčana kazna ili pritvor) ako se ne pojavljuju.

U Zakonu o parničnom postupku predviđeno je i sljedeće: ako sud smatra da je to potrebno radi rješavanja predmeta s obzirom na činjenice predmeta i dosadašnji postupak, on može obvezati stranke na sudjelovanje u postupku mirenja na temelju Zakona o mirenju.

Poslovnici osiguravatelja estonske udruge osiguravatelja dostupni su na internetu. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.eksl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=226&lang=et

Mirenje s kancelarom pravosuđa uređeno je Zakonom o kancelaru pravosuđa. Rješavanje kolektivnih radnih sporova, aktivnosti javnog miritelja te prava i obveze stranaka u postupku uređeni su Zakonom o kolektivnom rješavanju radnih sporova.

Posebne značajke postupka mirenja koji provodi Povjerenstvo za autorska prava utvrđene su u Zakonu o autorskom pravu.

Informacije i osposobljavanje

Informacije o miriteljima koji postupaju u skladu sa Zakonom o mirenju, uključujući javne bilježnike i odvjetnike, mogu se pronaći na internetskim stranicama miritelja. Popis javnih bilježnika dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici Javnobilježničke komore. Popis zaprisegnutih odvjetnika dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Odvjetničke komore.

Informacije o aktivnostima Pravosudnog pravobranitelja za djecu dostupne su na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorukancelara pravosuđa i na internetskim stranicama kancelara pravosuđa o usklađivanju sporova Poveznica se otvara u novom prozorupovezanih s diskriminacijom.

Informacije o aktivnostima javnog miritelja kao miritelja mogu se pronaći na web-mjestu javnog miritelja. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.riikliklepitaja.ee/index.php?pgID=4

Osposobljavanje miritelja pruža privatni sektor (npr. Udruga posrednika). Ne postoji posebna uredba o osposobljavanju miritelja.

Koliki je trošak mirenja?

Prema Zakonu o mirenju mirenje nije besplatno; Naknada utvrđena za mirenje podliježe dogovoru između miritelja i uključenih stranaka.

Ako je sud predložio strankama u postupku da predmet upute miritelju ili je obvezao stranke da sudjeluju u postupku mirenja predviđenom u Zakonu o mirenju, stranka u postupku koja zbog svoje financijske situacije nije u mogućnosti platiti troškove postupka ili koja ih može platiti samo djelomično ili u obrocima može, u obliku besplatne pravne pomoći, zatražiti djelomično ili potpuno oslobođenje od troškova postupka mirenja na teret Republike Estonije.

Ako ministar pravosuđa djeluje kao miritelj, ne plaća se nikakva pristojba. Međutim, mogu nastati dodatni troškovi povezani s postupkom mirenja. Kancelar pravosuđa odlučuje tko će snositi te troškove.

Javno miritelj isto tako besplatno rješava kolektivne radne sporove. Troškove koji proizlaze iz rješavanja kolektivnog radnog spora snosi kriva stranka ili se oni dijele zajedničkim sporazumom između stranaka.

Naknada za upravljanje ugovornog tijela Estonske udruge za osiguranje iznosi 50 EUR, a naknada osiguravatelju ograničena je na 160 EUR, uvećano za doprinose za socijalno osiguranje i doprinose za osiguranje u slučaju nezaposlenosti, u ukupnom iznosu od 214,08 EUR. Ako mirenje nije uspješno, plaća se samo polovina naknade miritelju osiguranja.

Je li moguće izvršiti sporazum postignut mirenjem?

U skladu sa Zakonom o mirenju sporazum sklopljen kao rezultat postupka mirenja izvršiv je nakon što je na temelju zahtjeva proveden odgovarajući postupak za proglašenje njegove izvršivosti (odjeljci 6271 i 6272 Zakonao parničnom postupku). Javni bilježnik također može proglasiti izvršivim sporazum o mirenju koji je sklopio javni bilježnik u skladu s postupkom utvrđenim Zakonom o ovjeri.Posebna pravila kojima se uređuje izvršivost sporazuma o postupku za kontakt s djetetom utvrđena su u odjeljku 563. Zakona o parničnom postupku.

Sporazum koji proizlazi iz mirenja koji je odobrio ministar pravosuđa izvršna je isprava.

Sporazum postignut putem javnog miritelja o rješavanju kolektivnog radnog spora obvezujući je za obje strane i vrijedi od datuma potpisivanja, osim ako je dogovoren drugi rok za stupanje na snagu. Međutim, takva vrsta sporazuma nije izvršna isprava.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 02/10/2020