Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation in de lidstaten - Estland

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

In plaats van zich tot de rechter te wenden, kan men trachten een geschil door bemiddeling/mediation op te lossen. Dit is een alternatieve geschillenbeslechtingsmaatregel, waarbij een bemiddelaar de bij een geschil betrokken partijen helpt om tot overeenstemming te komen. De regering en juristen van Estland zijn zich bewust van de voordelen van bemiddeling.


Met wie kunt u contact opnemen?

Bemiddeling is het civiele optreden van een bemiddelaar of een bemiddelingsorgaan. Bemiddeling wordt geregeld door het bemiddelingsbesluit. Het bemiddelingsbesluit is opgesteld om Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken om te zetten in Estlands recht.

Volgens het bemiddelingsrecht kan een bemiddelaar elke natuurlijke persoon zijn die door de partijen is verzocht als bemiddelaar op te treden. Notarissen en notarissen kunnen ook optreden als bemiddelaar. Op grond van de specifieke wet kan de rol van bemiddelaar ook worden toegewezen aan een staat of een lokaal overheidsorgaan.

Een lijst van notarissen is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Kamer van notarissen.

Een lijst van als bemiddelaar optredende barristers is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Estse orde van advocaten.

Er kan contact worden opgenomen met de volgende ngo’s:

  • DeDe link wordt in een nieuw venster geopend.Estse vereniging van bemiddelaars verstrekt informatie in zowel het Ests als het Engels.
  • DeDe link wordt in een nieuw venster geopend.Estse vereniging voor kinderbescherming is een non-profitorganisatie die de rechten van het kind ondersteunt. Zij houdt zich onder meer bezig met het geven van advies aan ouders die willen scheiden of scheiden, door hen aan te moedigen gebruik te maken van de diensten van bemiddelaars om de belangen van hun kinderen te beschermen. De Unie heeft opleidingssessies over gezinsbemiddeling georganiseerd.
  • DeDe link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse Verzekeringsvereniging heeft een verzekeringsbemiddelaar opgericht om geschillen tussen verzekeringnemers en verzekeraars of verzekeringsmakelaars te behandelen.

De auteursrechtcommissie die bij het ministerie van Justitie is ingesteld, is een bemiddelingsorgaan in de zin van artikel 19 van het Bemiddelingsbesluit. De Commissie legt verklaringen af over de maatregelen die moeten worden genomen om bepaalde gevallen van vrij gebruik van een werk of van daarmee verband houdende rechten toe te staan.

Op grond van de wet inzake collectieve arbeidsbeslechting hebben de partijen het recht om zich te wenden tot de Public Conciliator in geval van een collectief arbeidsgeschil (een geschil over de voorwaarden van een collectieve arbeidsovereenkomst). De Public Conciliator is een onpartijdige deskundige die degenen die bij het arbeidsconflict betrokken zijn, helpt om tot een compromis te komen. De nationale bemiddelaar voor het collectieve arbeidsgeschil is Meelis Virkebau, e-mail: meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee. Meer informatie is te vinden op de website van de Nationale De link wordt in een nieuw venster geopend.Conciliator.

In sommige gevallen kan de bemiddelaar de kanselier van Justitie zijn. Hoewel het begrip „ombudsman” niet wordt gebruikt in de wet op de kanselier van Justitie, vervult de justitiekanselier ook de functie van ombudsman, bij het toezicht op de naleving door overheidsinstanties van de fundamentele rechten en vrijheden van het volk en de beginselen van goed bestuur en bij het toezicht op lokale overheden, publiekrechtelijke rechtspersonen en particuliere entiteiten die openbare functies vervullen. Sinds 2011 vervult de justitiekanselier ook de functie van ombudsman voor kinderen uit hoofde van artikel 4 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, alsook bemiddeling bij geschillen over discriminatie. Meer informatie vindt u op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.de justitiekanselier.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

De bemiddelingsprocedure waarin het bemiddelingsbesluit voorziet, is in het algemeen toegestaan voor de beslechting van alle civiele geschillen met een inhoud die met elkaar kan worden verzoend. Hoewel er geen vergelijkende statistieken zijn, is het waarschijnlijk dat bemiddeling vaker voorkomt op het gebied van het familierecht.

De kanselier van Justitie beslecht geschillen over discriminatie wanneer een persoon verklaart dat hij is gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, nationaliteit (etnische afstamming), huidskleur, taal, herkomst, godsdienst, politieke of andere overtuigingen, financiële of sociale status, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of andere wettelijke kenmerken. Bemiddelaars kunnen ook optreden in geval van schending van de grondrechten.

De Public Conciliator treedt op als bemiddelaar in collectieve arbeidsgeschillen.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

In het Estse recht is bemiddeling doorgaans vrijwillig. De regels van De link wordt in een nieuw venster geopend.het bemiddelingsbesluit en de voorwaarden voor de uitvoerbaarheid van het bemiddelingsakkoord zijn vastgelegd in het bemiddelingsbesluit.

HetEstse wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevat een bijzondere regel die voorziet in bemiddeling door een rechter in situaties waarin een ouder een bevel inzake contact met een kind schendt. Volgens artikel 563 van het wetboek kan de rechter, op verzoek van één ouder, beide ouders voor de rechter oproepen om een dergelijk geschil door middel van een overeenkomst te beslechten. De rechtbank roept de ouders op om persoonlijk te verschijnen en informeert hen over de mogelijke juridische gevolgen (boete of detentie) van het niet verschijnen.

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt eveneens: indien de rechter dit noodzakelijk acht in het belang van de beslechting van de zaak, gelet op de feiten en de procedure tot dusver, kan hij partijen verplichten deel te nemen aan een verzoeningsprocedure op grond van het bemiddelingsrecht.

Het reglement van orde van de verzekeringsbemiddelaar van de Estlandse Verzekeringsvereniging is online beschikbaar. De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.eksl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=226&lang=et

Bemiddeling met de justitiekanselier wordt geregeld door de Wet kanselier van Justitie. De beslechting van collectieve arbeidsgeschillen, de activiteiten van de Public Conciliator en de rechten en plichten van de bij het proces betrokken partijen worden geregeld door de wet inzake collectieve arbeidsbeslechting.

De specifieke kenmerken van de bemiddelingsprocedure van de auteursrechtencommissie zijn vastgelegd in de Auteurswet.

Informatie en opleiding

Informatie over bemiddelaars die optreden op grond van het bemiddelingsrecht, met inbegrip van notarissen en advocaten, is te vinden op de websites van bemiddelaars. De lijst van notarissen is beschikbaar op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Kamer van notarissen. Een lijst van beëdigde advocaten is beschikbaar op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de orde van advocaten.

Informatie over de activiteiten van de kanselier van Justitie als ombudsman voor kinderen is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de justitiekanselier en op de website van de justitiekanselier over het combineren De link wordt in een nieuw venster geopend.van geschillen over discriminatie.

Informatie over de activiteiten van de openbare aanklager als bemiddelaar is te vinden op de website van de Public Conciliator. De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.riikliklepitaja.ee/index.php?pgID=4

De opleiding van bemiddelaars wordt verzorgd door de particuliere sector (bv. de vereniging van bemiddelaars). Er bestaat geen specifieke regeling voor de opleiding van bemiddelaars.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Bemiddeling op grond van het bemiddelingsrecht niet kosteloos is; De vergoeding voor bemiddeling is afhankelijk van overeenstemming tussen de bemiddelaar en de betrokken partijen.

Indien het gerecht de partijen in de procedure heeft voorgedragen om de zaak naar de bemiddelaar te verwijzen of de partijen heeft verplicht deel te nemen aan de bemiddelingsprocedure waarin het bemiddelingsbesluit voorziet, kan een partij in de procedure die wegens haar financiële situatie niet in staat is de kosten van de procedure te betalen of die hen slechts gedeeltelijk of in termijnen kan betalen, door middel van rechtsbijstand verzoeken om gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de kosten van de bemiddelingsprocedure op kosten van de Republiek Estland.

Indien de kanselier van Justitie optreedt als bemiddelaar, is er geen vergoeding verschuldigd. Er kunnen echter extra kosten verbonden zijn aan de bemiddelingsprocedure. De kanselier van Justitie beslist wie deze kosten zal dragen.

De beslechting van collectieve arbeidsgeschillen door de Public Conciliator is ook kosteloos. De kosten die voortvloeien uit de beslechting van een collectief arbeidsgeschil worden gedragen door de schuldige of in onderling overleg tussen de partijen verdeeld.

De beheersvergoeding van het contracterende orgaan van de Estlandse Verzekeringsvereniging bedraagt 50 EUR en de vergoeding van de verzekeraar is beperkt tot 160 EUR, vermeerderd met socialezekerheidsbijdragen en bijdragen aan de werkloosheidsverzekering, voor een totaalbedrag van 214,08 EUR. Indien de bemiddeling mislukt, is slechts de helft van het honorarium van de verzekeringsbemiddelaar verschuldigd.

Is de uitvoering van een door bemiddeling/mediator tot stand gebrachte overeenkomst afdwingbaar?

Op grond van het Bemiddelingsbesluit is de overeenkomst die na een verzoeningsprocedure is gesloten, uitvoerbaar nadat de passende procedure voor de uitvoerbaarverklaring is uitgevoerd op basis van een verzoek (artikelen 6271 en 6272 vanhet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Een minnelijke schikking die door een notaris of een barrister is gesloten, kan ook door een notaris uitvoerbaar worden verklaard volgens de procedure van de wet op de waarmerking.De bijzondere regels voor de uitvoerbaarheid van een akkoord over de procedure voor contact met een kind zijn neergelegd in artikel 563 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Een door de kanselier van Justitie goedgekeurde overeenkomst die het resultaat is van bemiddeling, is een executoriale titel.

Een via de Public Conciliator bereikte overeenkomst om een collectief arbeidsgeschil op te lossen is bindend voor beide partijen en is geldig vanaf de datum van ondertekening, tenzij een andere termijn voor inwerkingtreding wordt overeengekomen. Dit soort overeenkomsten vormt echter geen executoriale titel.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 02/10/2020